July 24, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-07-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-07-2011

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ¨sÀƪÀÄuÁÚ ªÀÄZÀPÉÆgÉ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: ¹.JªÀiï.¹. PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ a¢æ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ PÉ.J¥sï.¹.J¸ï.¹. UÉÆÃzÁªÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §¸ÁÖöåAqÀzÀ°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ EzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÆ ¨ÉãɬÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 22-07-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è §AzÀÄ ªÀÄ®VzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 22-07-2011 gÁwæ ªÉüɬÄAzÀ ºÁUÀÄ 23-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2011 PÀ®A 120(©), 420, 441, 504, 506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(4)(5) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄ£Àß½î, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆúÀ£À ªÀiÁPÉÃðlzÀ°è ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÁªÀÄZÀAzÀæ UÀAzÀUÉ ªÀQîgÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 2] ¨Á§ÄgÁªÀ ºÉÆ£Áß ªÀQîgÀÄ, 3) ±À©ãgÀ C°Ã ¸Á: ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ, 4) dA¥ÀgÀ C°Ã ¸Á: ©ÃzÀgÀ, EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ E°è AiÀiÁPÉ ¤Aw¢Ý £ÀqÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀÆqÀÄ £À£Àß PÁj£À°è CAvÁ PÁj£À°è £ÀÆQ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ DgÉÆæ £ÀA.1 EªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV 15 ©½ ºÁ¼É ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÀPÁ®vÀ £ÁªÀiÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸À» ¥ÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥Àj²µÀÖ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀjAzÀ MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV DvÀ£À D¹Û PÀ§½¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj «dAiÀÄ®Qëöä@dAiÀÄ®Qëöä vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: Z˨ÁgÁ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ PÀA¥ÀÆålgÀ PÁè¹UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ gÉʯÉé CAqÀgÀ ©æqÀÓ ºÀ¼É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ CAUÀr ºÀwÛgÀ DgÉÆæ CmÉÆà jPÁë £ÀA PÉJ-38/4312 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà jPÁëªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À §®UÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 154/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀªÀiÁä vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ªÁUÀägÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À UÀÄr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ EPÉAiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÁUÀägÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¤£Àß UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀÄwÛ®è DvÀ¤UÉ ¸ÉÆPÀÄÌ ºÉZÁÑVzÉ C£ÀÄߪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DgÉÆæUÉ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ PÀ°è¤AzÀ ¨É£Àß°è ºÁUÀÄ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 155/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÁUÀägÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²æêÀÄw ªÀiÁtÂPÀªÀiÁä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ªÁUÀägÉ, 2) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÁUÀägÉ, 3) dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ D±ÉÆÃPÀ ªÁUÀägÉ, 4) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ªÁUÀägÉ J®ègÀÄ ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¢£Á®Ä £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.