July 7, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-07-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 07-07-2011

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2011 PÀ®A 302, 304(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-07-2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀÄtUÉÃgÉ, 65 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á PÀ£ÀßPÀmÁÖ UÁæªÀÄ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄeÁvÁ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð EªÀ½UÉ «ÃgÀ±ÉnÖ OgÁzÀPÀgÀ mÉîgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd EªÀ£À eÉÆÃvÉ ¢£ÁAPÀ 08-02-2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ zsÁå£ï ªÀÄA¢gÀzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è C½AiÀĤUÉ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÉÆnÖgÀÄvÉÛªÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ ²ªÀgÁd, ©ÃUÀ «ÃgÀ±ÉnÖ, ©ÃUÀw ±ÉÆèsÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀ¤ ºÉêÀiÁªÀw EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦r¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2-3 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀ©üðt EzÁݼÉAzÀÄ UÉÆÃvÁÛV EA¢UÉ ¸ÀƪÀiÁgÀÄ 1 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¥Àæ¨sÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆr ¸ÀÄeÁvÁ EªÀ½UÉ ºÀtÄÚ ºÀA¥À®Ä PÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ, ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¥ÀAZÀ«Ä ºÀ§âPÉÌ PÀÄ¥Àà¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÀÄ DªÁUÀ, 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ C½AiÀÄ ²ªÀgÁd ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÉÆÃqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢¯Áè. 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ PÉÆÃqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ w½¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ, CvÉÛ, £ÁzÀ¤ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ¢£ÁAPÀ 07-07-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0130 UÀAmÉUÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁr ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄngÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/11 PÀ®A 326, 504, 307, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉ 3(1) (10) J¸ï¹/J¸ïn PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 2-7-2011 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦AiÀiÁ𢠲æà £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀÄAZÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ;50 ªÀµÀð eÁ; ®A¨Át ¸Á; §AeÁgÀ vÁAqÀ FvÀ£ÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 2-7-2011 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ »gÀ£ÁUÁAªÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ §AeÁgÀ vÁAqÀPÉÌ £ÁUÀ¥Áà ªÀÄnÖ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ PÁ® £ÀqÀÄUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉݱÀ¢AzÀ §AzÀÄ ©Ãr PÉý. E®è CAzÁUÀ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §AzÀªÀ£É PÉÆìÄÛ¬ÄAzÀ vɯÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ PÀÄvÀÛVAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨Áj ºÀjvÀªÁzÀ UÁAiÀÄUÉÆÃ½î¹ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛ£É CAvÀ PÉÆÃlÖ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢vÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.53/2011 PÀ®A 504.326.307 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÁPÁ®zÀ°è ¢£ÁAPÀ 6-7-2011 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀÄAZÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ; 50 ªÀµÀð eÁ; ®A¨Át G; UÁæªÀÄ ¥ÀAZÀAiÀiÁvÀ ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á; §AeÁgÀ vÁAqÀ EªÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ¥ÀÄgÁªÀuÉ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ £Á£ÀÄ PÀ®èSÉÆÃgÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå¤zÀÄÝ aPÀÌ ¥ÀÄlÖ dUÀ¼À-vÀAmÉUÀ¼ÀÄ DzÀ°è JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀjUÉ §Ä¢ÝªÀiÁvÀÄ ºÉüÀÄvÉÛ£É. ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð »j£ÁUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¨Á§Ä PÉÆüÀÄîgÉ EªÀgÀ CtÚ-vÀªÀÄäA¢AiÀÄgÀ ªÀÄzsÀå ºÉÆî ªÀÄ£É ºÀAaPÉ §UÉÎ dUÀ¼À-vÀAmÉUÀ¼ÀÄ DVzÁÝUÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀjUÉ PÀÆr¹ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤ÃrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼À¹ ¨Á§Ä PÉÆüÀÄîgÉ EªÀ£À ªÀÄUÀ ªÀĺÉñÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸Á¢¹ ¢£ÁAPÀ 2-7-2011 gÀAzÀÄ »gÀ£ÁUÁAªÀ¢AzÀ §AeÁgÀ vÁAqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÁUÀ¥Áà ªÀÄnÖ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ £À£Àß JzÀÄjUÉ ªÀĺÉñÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ©Ãr PÉý E¯Áè CAzÁUÀ £Á®ÄÌ ºÉeÉÓ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃzÀAvÉ ªÀiÁr »A¢¤AzÀ MªÉÄä¯É §AzÀªÀ£É K ®ªÀiÁuÁå ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄäUÉ £ÁåAiÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁr¯Áè. FUÀ ¤Ã£ÀUÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ CªÀPÁ±À ¹QÌzÉ. ¤£ÀUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÀ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÀÄvÀÛVAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ §®UÉÊ-JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj ºÀjvÀªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £Á£ÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¨É¼ÀQ£À°è ªÀĺÉñÀ¤UÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃr UÀÄgÀÄvÀÄ »Ãr¢gÀÄvÉÛ£É. £À£ÀßUÉ ¨sÁj ºÀjvÀªÁzÀ UÁAiÀÄzÀ £ÉÆë£À°è £À£Àß ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £Á£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ºÉýPÉ PÉÆÃnÖgÀĪÀ¢®è. £À£ÀßUÉ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä PÉÆüÀîgÉ EªÀ£É F jÃwAiÀiÁV ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.CAvÀ ¥ÀÄgÀªÁuÉ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁT®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2011 PÀ®A 341, 504, 323, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/07/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃgÀRAr UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà «oÉÆèÁ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà UÀÄAqÀÆgÉ ªÀAiÀÄ-70 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÆÃgÀRAr EªÀgÀ CtÚ¤UÉ §qÀvÀ£À«zÀÝ PÁgÀt CªÀ£À£ÀÄß EgÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ Rj¢¹zÀ eÁUÀªÀ£ÀÄß CªÀjUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ FUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ §®©üêÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà UÀÄAqÀÆgÉ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ eÁUÉAiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ PÉÆlÖ eÁUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉÆÃqÀÄ JAzÀÄ DgÉÆævÀjUÉ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ §®©üêÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà UÀÄAqÀÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ CAd£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ §®©üêÀÄ UÀÄAqÀÆgÉ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £Á£ÁåPÉ F eÁUÀ ©qÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ 06/07/2011 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.°.¹ EzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ¥Àj²Ã°¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ ªÀ¹ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁ¹ÃªÀÄ C° ¸Á// alUÀÄ¥Áà EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ® ºÉƸÀ½î ²ªÁgÀzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¢£Á®Ä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 06/07/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ UÀAiÀļÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¹.r. 100 ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-09/JªÀiï-6007 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ RwÃ¥sï¸Á§ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA PÉJ-38/J¥sï-285 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ PÀAmÉÃ¥Áà ªÀiÁzÀgÀ ¸Á// ¹AzÀV f¯Áè ©eÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ §¸ï C£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ §®PÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÉÄð£À vÀÄnUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV vÀÄn ºÀj¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ. §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ¥Àr¹ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPïÖ eÉÆvÉ 328 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/07/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ JZï.¹-535 ¦.¹-1401, gÀªÀgÉÆA¢UÉ gÉÆÃqÀ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ ºÁUÀÆ ºÀ½î ¨sÉnÖ PÀÄjvÀÄ vÉÆÃUÀ®ÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆmÁÖUÀ C°è RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¨ÉÆêÀÄUÉÆÃAqÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ 2 d£À ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ 1600 UÀAmÉUÉ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉÆêÀÄUÉÆÃAqÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¨Áwä ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä 2 d£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ±ÉÃRj¹lÄÖ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ zsÉÆÃr¨Á zÉêÀPÁgÉ ªÀAiÀÄ: 51ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁ®ºÀ½î 2) CªÀÄgÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À zÉêÀPÁgÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁ®ºÀ½î CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 1) 6 £ÁPÀ Ol ©AiÀÄgÀ 650 JªÀiï.J¯ï. C.Q. 468/-gÀÆ. 2) 12 PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä 180 JªÀiï.J¯ï. C.Q. 250/-gÀÆ. 3) MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ ¦üæÃeï ºÀ¼ÉzÀÄ C.Q,4000/-gÀÆ. ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA. 13/2011 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 05-07-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ JPÀ£ÁxÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ/50ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ G/MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/C¼ÀA¢ EªÀgÀ ªÀÄUÀ UÉÆgÀR£ÁxÀ vÀAzÉ JPÀ£ÁxÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ/35ªÀµÀð eÁw /ªÀÄgÁoÁ ¸Á/C¼ÀA¢ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ºÀtzÀ «µÀAiÀĪÁV vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀįÉè ¨ÉüÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀ NµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀÄÝ .aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸À¥ÀvÉæUÉ vÀAzÀÄ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀÀ ¸ÀgÀPÁj D¸À¥ÀvÉæUÉ M¬ÄÝzÀÄÝ. aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 05-07-2011gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30UÀAmÉUÉ ªÀÄævÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À°è £À£ÀßzÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.