June 14, 2008

DAILY CRIME UPDATE 14-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-06-2008

PÉÆÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 113/08 PÀ®A: 143, 147, 364 302 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-

¢£ÁAP:À 13-06-2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. «ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® ¸Á: JPÀA¨Á EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzsÀå ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ªÀµÀðUÀ½zÀ ¸ÀzÁ²ªÀ¥ÉÃl ªÀÄ¢UÀÄAmÁ vÁAqÁzÀ°è 24 JPÀgÉ d«ÄãÀ D¹ÛAiÀÄ §UÉÎ dUÀ¼À«zÀÄÝ, D ¸ÀA§AzsÀ ¢£ÁAPÀ: 12-06-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀAUÀÄ vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ 2) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ gÀAUÀÄ 3) gÀ« vÀAzÉ ªÁªÀÄ£À 4) C£ÀĵÀAiÀÄ UÀAqÀ ªÁªÀÄ£À 5) ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÁªÀÄ£À 6) ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀAUÀÄ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ PÁgÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ JPÀA¨Á UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ: UÉÆÃ¥Á® EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÁUÀ PÁj£À ZÁ®PÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¸ÁºÉçgÀÄ PÁj£À°è PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀÄ DvÀ£ÀÄ ¤gÁPÀj¹zÀgÀÆ MwÛ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁj£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV mÁªÀ®¢AzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ©ÃVzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÀ£ÀߪÀiÁgÀ¥À½î ²ªÁgÀzÀ ºÀuÉUÁAªÀ-OgÁzÀ gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ £Á°AiÀÄ°è ©¸Ár NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/08 PÀ®A: 143, 147, 364, 302 eÉÆvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


2) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 100/08 PÀ®A: 498(J), 302, 304(©) ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 13/06/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀÀ «AiÀÄ®Qëöä EªÀ½UÉ 2007 £Éà ¸Á°£À°è ªÉÄÃ-25 gÀAzÀÄ ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄzÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà »gÉUÀ¥Àà£ÉÆÃgÀ EªÀ¤UÉ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ 31 ¸Á«gÀ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆlÄÖ ¸ÁA¥ÀæzÁAiÀÄPÀªÁV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ 6 wAUÀ¼À PÁ® ¸ÀjAiÀiÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, §mÉÖ-§gÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁAqÉ ¨sÁAqÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ w½¹zÁUÀ £ÀAvÀgÀ 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, §mÉÖ§gÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁAqɨÁAqÉ ¤ÃrzÁUÀ ªÀÄUÀ½UÉ §AzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 09/06/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr DgÉÆæ UÀt¥Àw EvÀ£ÀÄ w½¹zÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ªÀÄ£É ©lÄÖ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÉÃ£É CzÀPÁÌV E£ÀÆß 10 ¸Á«gÀ ºÉaÑUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁAqÉ-¨ÁAqÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ CvÉÛ PÀ®èªÀiÁä C½AiÀÄ£À CtÚ£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà, ±ÁgÀzÀªÀiÁä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®Qëöä @ ªÀÄAUÀ¯Á EªÀ¼À ªÉÄʪÉÄðzÀÝ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 12/06/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw gÀhÄgɪÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ²æÃzÉë EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ£ÉÆA¢UÉ PÀÆr §.PÀ¯ÁåtzÀ°è ºÁAqɨÁAqÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀÄvÉÛêÉ. ¢£ÁAP:À 13/06/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ªÀÄAoÁ¼À¢AzÀ ¥sÉÆÃ£ï §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ w½¸ÀzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw Hj£À UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CAUÁvÀ ªÀÄ®VzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ¸À®ÄªÁV £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/08 PÀ®A 498(J), 302, 304(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 66/08 PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹ ¸À.ªÁ. 185 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ: 13/06/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆÃ¥Á£À ¹AzÉ EªÀgÀÄ §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ OgÁzÀ¢AzÀ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁ gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÉÄÃ¯É ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ E½eÁj£À°è DgÉÆæ ¸ÀAiÀiÁf EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉæöÊ®gÀ ¯Áj £ÀA: JªÀiï.JZï-06 J.¹-7177 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀìUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §¹£À°èzÀÝ ²æêÀÄw. gÀAd£ÀÄ UÀAqÀ: zÀvÀÄÛ ¸Á¼ÀªÀAPÉ EªÀjUÉ ªÀÄÆVUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 73/08 PÀ®A: 279, 337, 338 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 14/06/08 gÀAzÀÄ ¨É¼VΣÀ eÁªÀ 0530 UÀAmÉUÉ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ©æÃeï ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É mÁæ° ¯Áj £ÀA J¦-29/n-3384 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÀgÀ¹ªÀÄ®Ä EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ ¤®Vj ªÀÄgÀUÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æPÁAvÀ vÀ¯Áj EªÀgÀ §®UÀqÉ JzÉAiÀÄ°è, §®PÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæ ZÁ®PÀ £ÀgÀ¹ªÀÄ®Ä EªÀ¤UÉ JqÀPÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §UÀzÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 91/08 PÀ®A: 279 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 13/06/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁeÉÆÃ¢Ý£ï ºÁUÀÄ DgÉÆæ gÉÆúÀ£ï E§âgÀÄ MAzÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-38 eÉ-8404 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹¹ð (J) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ gÉÆúÀ£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ MªÉÄÃ¯É ¹¹ð (J) PÁæ¸À ºÀÛwgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÄ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è. ªÁºÀ£ÀzÀ ±ÁPÀ C§dgÀ, ºÉqÀ ¯ÉÊl, mÁåAPÀ, EvÁå¢ ºÁ¼ÁVzÀÄÝ CAzÁdÄ 12,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ®ÆPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) alÖUÀÄ¥Áà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 104/08 PÀ®A: 279 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 13-6-08 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀArvÀ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-39/3992 £ÉÃzÀgÀ QèãÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 13/06/08 gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-39/3992 £ÉÃzÀgÀ°è CQÌ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj¤AzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 0500 UÀAmÉUÉ ºÀ¼ÀîSÉÃqÀ(PÉ) ªÁr ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁd¥Àà EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯Áj Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £Àqɹ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀ ªÀÄUÀ먀 ¯Áj ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¯Áj ªÀiÁvÀæ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆgÀ£ÀéAiÀÄ alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 101/2008 PÀ®A: 324, 504 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 13-06-2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¥Á½ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw. £ÁV£À¨Á¬Ä UÀAqÀ GvÀÛªÀÄgÁªÀ EªÀ¼ÀÄ ºÉÆîzÀ°è §AzÀÄ vÀ£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ£ÁzÀ eÉÆåÃw¨ÁgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ JPÉ ¨ÉÃqÀ C£ÀÄßwÛ¢Ý CAvÁ ºÉý CªÀZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀPÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 101/2008 PÀ®A: 324, 504 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 13-06-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. £ÁV£À¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw E£ÀvÀÄ ¤Ã£ÀÄ JPÉ F ºÉÆîzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ£À ºÉÆîzÀ°è JPÉ §A¢¢Ý CAvÀ CA¢zÀݪÀ£É EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ZÁ§ÄPÀzÀ PÀ©âtzÀ ¨ÁgÀPÉÆ°¤AzÀ £À£Àß JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ £ÀÆQ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

3) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 115/08 PÀ®A: 324, 504, 506 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 13/06/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ©vÀÛ£É ©Ãd vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ M§â ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ §AzÀÄ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ ¸ÀªÀÄævÀgÁªÀ PÁA§¼É ¸Á; ¨É¼ÀPÀÄt [©] EªÀ¤UÉ zsÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ CªÀ£ÀÄ zsÀPÉÌ KPÉ ºÉÆqÉ¢¢Ý CAvÀ PÉýzÁUÀ MzÉAiÀÄ®Ä ¸ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀgÉ “K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ KPÉ ©r¸À®Ä §gÀÄwۢݔ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ºÉýÃPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 99/08 PÀ®A: 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 13/06/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ²ªÀ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4-d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÉÆÃlð(©) UÁæªÀÄzÀ°è ¹.¹. gÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀ®Äè vÉUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¦üAiÀiÁð¢ CqÉêɥÁà EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀ®Äè AiÀiÁPÉ MAiÀÄ¢ÝzÉ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀmÉÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 100/08 PÀ®A: 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 13/06/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ UÉÆÃlð(©) UÁæªÀÄzÀ £ÁgÁAiÀÄt PÀÄ®PÀtÂðgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ«zÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥Áà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀ®Äè AiÀiÁgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ PÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ CzÀgÀ §UÉÎ £ÀªÀÄäUÉãÀÄ PÉüÀÄwÛÃgÁ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ §rUÉ PÀƬÄÛ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.