July 3, 2008

DAILY CRIME UPDATE ON 03-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03-07-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 31/05/2008. gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É DgÉÆæ ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA. PÉ.J.38/eÉ9200 §eÁeï ¥À®ìgï £ÉßÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É C¯Áè¥ÀÆgÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ M§â£Éà §gÀÄwÛzÁÝUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀzÀ »rvÀ vÀ¦à ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ªÁgÀzÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß MªÀÄä¯Éà gÉÆÃr£À PɼÀUÉ E½¹ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀzÉÆA¢UÉ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ §®¨sÁUÀzÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®PÉÊ §®PÁ®Ä §® ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj WÀl£É ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ PÀuÁÚgÉ £ÉÆÃr aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/08 PÀ®A 279,338, L.¦.¹. £ÉßÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ªÉÊzsÁå¢üÃPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï(J.¦) UÁA¢ü D¸ÀàvÉæUÉ ¢£ÁAPÀ 31/05/08 gÀAzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 01/06/2008 gÀAzÀÄ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦.JA.E j¥ÉÆÃlð DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®A 304(J) L¦¹ C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/08 PÀ®A 447, 341, 354, 504 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 2-07-2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÀæªÀÄw ±ÁªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ UÀļÉÃzÀ ¸ÁB ªÀÄĸÀÛj vÀ£Àß ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 203 »¸Á 4/C £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥Á®PÀgï F±ÀégÀ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ©vÀÄÛªÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆîzÀªÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ gÉêÀ¥Áà PÀAZÀ£Á¼À ¸ÁB ªÀÄĸÀÛj EªÀ£ÀÄ ºÉÆîzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ©vÀÄÛªÀzÀ£ÀÄß vÀqÉ »rAiÀÄrzÀÄ PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ºÉýPÉ PÉÆmÁÖ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 115/08 PÀ®A. 447, 341, 354, 504, L.¦.¹. gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/08 PÀ®A 447, 341, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 02/07/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¸ÁB PÀ®ÆègÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ¸ÀƪÀiÁgÀÄ 30 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÁzÀ PÁ±À¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀiÁ° ©gÁzÀgÀ gÀªÀjAzÀ MAzÀÄ RƯÁè eÁUÉ (¥Áèl) Rj¢ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CA¢¤AzÀ CªÀgÀÄ DUÀ DUÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw¤AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EgÀÄvÁÛgÉ. »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 01-07-2008 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ PÁ±À¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «ÃgÀuÁÚ ºÁUÀÄ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ PÉÆrè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä eÁUÉAiÀÄ ºÀt ¸ÀjAiÀiÁV PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ±ÀgÀt¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ PÉÆrè¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ «ÃgÀuÁÚ ©gÁzÀgÀ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ JzÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ GzÀÝ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄ®è¥Áà PÁ²£ÁxÀ E§âgÀÄ MwÛ »rzÀgÀÄ ºÁUÀÄ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ±ÁªÀÄgÁªÀ vÁ¬Ä ¤®èªÀÄä EªÀgÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Áà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀgÀÄ CµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj dUÀ¼À ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ZÀ£Àߧ¸À¥Áà §AzÀÄ ©r¹zÀgÀÄ. CAvÁ ºÉýPÉ PÉÆmÁÖ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 114/08 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉãÀÄ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 02/07/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¥ÉæêÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄlPÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ ºÉÆîzÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆîzÀ°è ©üvÀÄÛªÁUÀ vÉqÉzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄuÁÚ ªÀÄPÀmÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ J¯ÁègÀÆ ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ vÀ£Àß ºÉÆî EzÉ ¨sÉÆÃ¹Ø gÀAr CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr MzÀÄÝ ZÁ§ÄPÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼Á ªÀÄUÀ¼ÁzÀ VÃvÁ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A 34, 504 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ B 02/06/08 gÀAzÀÄ 10:00 UÀAmÉUÉ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¹ªÀgÁAiÀiÁ PÀAZÀ£Á¼À vÀAzÉ gÉêÀ¥Áà 50 ªÀµÀð G B MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À eÁ B °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á B ªÀÄĸÀÛj vÁ B ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ²æêÀÄw ±ÁªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ WÀļÉÃzÀ EªÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA 203 gÀ°è ©vÀÄÛwzÀÝgÀÄ DzÀPÁgÀt ¦üAiÀÄð¢ vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÀgÉ ±ÁªÀįÁ¨Á¬Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ JwÛ£À MvÀÛ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 02/07/2008 gÀAzÀÄ ¥sÀAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAl C±ÉÆÃPÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð G/ ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; ZÁA¨ÉÆüÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ²æÃUÉgÉ gÀªÀgÀÄ PÀ©â£À ºÉÆîzÀ°è ªÁrAiÀÄ (PÀ¸ÀzÀ) ªÉÄÃ¯É PÁ°mÁÖUÀ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É ¢£ÁAPÀ 21/06/2008 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ £ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ SÁ¸ÀV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁj aQvÉì ¤ÃrzÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀ¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 02/07/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 02.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/08 PÀ®A 41(r), 102 ¹Dg惡 eÉÆvÉ 379 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 02-07-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÉÆvÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ GqÀĪÀÄ£À½î, PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î, ¥ÉÆ®PÀ¥À½î, ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ²æÃ. §PÀÌ ¥Àæ¨sÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£À¢AzÀ PÀgÀPÀ£À½î PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CVß PÀÄAqÀzÀ ºÀwÛgÀ £ÁUÀ EzÀ¯Á¬Ä vÁAqÁ ºÁUÀÄ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆV §gÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J. 28- J-2108 £ÉÃzsÀgÀ°è CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ºÁQzÀ PÀ©âtzÀ EAUÀ®gÀ ºÁUÀÄ PÀ©âtzÀ ªÀÄĽî£À vÀAw £ÉÆÃr ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆà ¤°è¸À®Ä DmÉÆÃzÀ°è MlÄÖ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjzÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ E§âgÀÆ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ EªÀgÀÄ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ºÁQzÀ ¨ÉðAiÀÄ EAUÀ¯ÁgÀ ºÁUÀÆ PÀ©âtzÀ ªÀÄĽî£À vÀAw PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ¸ÁVÃgÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ J¸ïnrªÁ¯É ¸Á: §rzÀUÁð aAZÉÆÃ½î ºÁUÀÆ ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä UÀÆqÀì C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉ.J. 28 J 2108 ¤Ã½ §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è MlÄÖ 34 PÀ©âtzÀ EAUÀ¯ÁgÀUÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À MAzÉÆÃAzÀgÀ QªÀÄävÀÄÛ 75=00 gÀÆ¥Á¬Ä MlÄÖ QªÀÄvÀÄÛ 2550=00 ºÁUÀÄ CzÀgÀ°è MlÄÖ 15 PÉ.f. PÀ©âtzÀ ªÀÄĽî£À vÀAw ªÉÊgÀ MAzÉÆÃAzÀÄ Q¯ÉÆÃzÀ QªÀÄävÀÄÛ 15=00 gÀÆ¥Á¬Ä MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 225=00 ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è vÀÆPÀ ªÀiÁqÀĪÀ vÀPÀr ºÁUÀÄ 10.PÉ.f. PÀ®Äè 1.PÉ.f. PÀ®Äè EªÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 500=00 ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆà ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä EzÀÄÝ ¤Ã½î §tÚzÀÄ CzÀgÀ £ÀA. PÉ.J. 28. J. 2108 EAf£À £ÀA. DgïJ¸ïf 118468 ZÉÃ¹ì £ÀA. ©ff 262755 CzÀgÀ C.Q. 80,000/- J¯Áè ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À MlÄÖ CAzÁdÄ 83,275=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2008 PÀ®A 41(r),102 ¹Dgï¦ eÉÆvÉ 379 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.