July 21, 2008

DAILY CRIME REPORT UPDATE 21-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-07-2008

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 07/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 5/7/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ¥ÀAqÀj PÀgÀPÀgÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð ¸Á; PÁ¼ÀUÁ¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ UÀA©üÃgÀ dégÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ D¸ÀàvÉæ ¯ÁvÀÆgÀzÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 16/7/08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¢£ÁAPÀ 20/7/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ²æà ²ªÀ±ÀAPÀgÀ PÁ¸À£Á¼É ¦.¹.-817 ²ªÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¯ÁvÀÆgÀ [JªÀÄ.J¸À] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ²ªÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄrDgï. £ÀA.0/2008 PÀ®A.174 ¹DgÀ.¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢ ¥ÀæwAiÉÆA¢UÉ ¥ÀvÀæ ¸ÀA.1526/2008 ¢£ÁAPÀ 19/7/08 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¥ÀvÀæ ºÁUÀÄ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢ ¥ÀæwAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.07/08 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 76/08 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 20/07/08 gÀAzÀÄ DgÉƦ vÀ£Àß TATA SUMO No KA-39/M-702 £ÉÃzÀ£ÀÄß gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÀÄÆ®PÀ GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ §.PÀ¯Áåt PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¯Áj No RJ-19/GA-2412 £ÉÃzÀPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀiÁgÀÄUÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢::19/07/08 gÀAzÀÄ 23.00UÀAmÉUÉ DgÉƦ vÀ£Àß ::¯Áj No AP-13/W-8836 £ÉÃzÀ£ÀÄß gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÀÄÄ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ §AUÁè¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA KA-39/4731 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÄrvÀzÀ CªÀÄ°£À°èzÀÝ ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠯ÁjAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 11 d£ÀjUÉ ¨sÁj, ¸ÁzÁgÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 75/08 PÀ®A 279, 337 ,338 ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

3) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20-07-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ®Qëöä ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ¤²ÑvÁxÀð PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ 37 JªÀiï-1868 £ÉÃzÀgÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À ®Qëöä¨Á¬Ä, ¸ÉÆ£Á°, ªÀÄAdÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 20 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀĽvÀÄ alUÀÄ¥Áà ¢AzÀ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆqÀzÉà rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ©ÃgÁ¨Ár PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀVΣÀ°è VqÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÀÆædgÀ fÃ¥À£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwzÀÝ ZÁ®PÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ 16 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. rQÌAiÀiÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÁªÀiÁ mÁæPÀì fÃ¥À vÀVΣÀ°è §AzÀÄ ¤AwvÀÄÛ CzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ÷ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1. UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

©ÃzÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁªÀ £ÀUÀgÀzÀÀ°è ¸ÀAUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ gÁªÀıÉnÖ CvÀ£À C½AiÀÄ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ªÀÄAUÀ®V, CvÀ£ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ¸À®ÄªÁV QÃgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀjAzÀ EªÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ G½¢gÀÄvÁÛ¼É. CzÉ ªÉÊgÀvÀé ¢AzÀ E§âgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÆ ºÉÆqÀzÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÁA¢ü UÀAd oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 132/08 PÀ®A 107 ¹Cg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2. alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/08 PÀ®A 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 19-07-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmɬÄAzÀ ¦.J¸À.L. gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ eÉÆvÉÀ ¦.¹. 1614 J. ¦.¹. 293 fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38 f- 172 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÁ®ÆPÀ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÀQAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛ ¢£ÁAPÀ 20-07-2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0435 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtzÀ J.¦.JªÀÄ.¹. DªÀgÀtzÀ°è §AzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ ¥ÉưøÀjUÉ £ÉÆÃr CAUÀrAiÀÄ UÉÆÃqÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AwzÀÝjAzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CªÀ¤UÉ PÀÆV PÀgÉzÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §gÀ®Ä ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ NqÀ®Ä ¥ÁægÀA¨sÀ¹zÀ£ÀÄ ¦.¹. 1614 £ÀgÀ¸À¥Áà EªÀgÀÄ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¨ÉƪÀÄä¤AV ¸ÁB ¦æAiÀiÁzÀ²ð¤ PÁ¯ÉÆä alUÀÄ¥Àà CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁwæ ªÉÃ¼É ªÀiÁPÉðl DªÀgÀtzÀ°è AiÀiÁPÉ §A¢gÀÄ« ªÀÄgÉAiÀiÁV AiÀiÁPÉ ¤Aw¢Ý CAvÁ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ F »AzÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀݪÀ£ÀÄ EzÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀäzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV DvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ®A. 109 ¹.DgÀ.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 128/2008 PÀ®A 107 ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/07/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ QmÁÖ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ ¥Ánð £ÀA 1 ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄAoÁ¼É ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á: QmÁ ºÁUÀÆ ¥Ánð £ÀA 2 vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ªÀÄAoÁ¼É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: QmÁÖ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 78/1 £ÉÃzÀgÀ 3- 31 UÀÄAmÉ d«Ä¤£À ¸ÀA§AzsÀªÁV 2 ¥Ánð d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è PÀ®Äè §rUÉ EvÁå¢ C¥ÁAiÀÄPÁgÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2008 PÀ®A: 468, 471, 474, 420 L.¦.¹.. :-

¢£ÁAPÀ 21/7/08 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ¦.J¸ï.L (¹) gÀªÀgÀÄ ºÀUÀ®Ä ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄrªÁ¼À ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀĪÁUÀ 0930 UÀAmÉUÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ PÁgÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr PÁgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ PÁgÀ ¤°è¸À®Ä PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁrzÁUÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ ¤°è¸À®Ä CªÀ¤UÉ vÀ£Àß qÉæöÊ«AUÀ ¯ÉʸÀ£Àì ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁPÉÃl¢AzÀ MAzÀÄ qÉæöÊ«AUÀ ¯ÉʸÀ£Àì ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À®Ä CzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ ±À¦üAiÉƢݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸À¯ÁèªÉǢݣÀ ¸Á:£ÀÆgÀSÁ£À CRqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ JAzÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ºÉÆ®ØgÀ£À£ÀÄß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À qÉæöÊ«AUÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀAvÉ £ÀÄr¢gÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ CªÀ£À ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr JgÀqÀÄ Q«UÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä JgÀqÀÄ Q«UÉ jÃAUÀ CxÀªÁ M¯É ºÁPÀ®Ä ªÀiÁr¹zÀ gÀAzÀæUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ F ¥ÀzÀÞw ªÀÄĹèA £ÀªÀjUÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ªÀÄ£ÀzÀlÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ CªÀjUÉ CªÀ£À PÁgÀ §UÉÎ DgÀ.¹. §ÄPÀÌ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À®Ä w½¹zÁUÀ £À£Àß ºÀwÛgÀ Dgï.¹. §ÄPï E¯Áè JAzÀÄ ºÉ½gÀÄvÁÛ£É. PÁgÀÄ AiÀiÁgÀzÀÄ JAzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj PÁgÀ £À£Àß ¸ÉßûvÀ G¨ÉÃzÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À ¸Á:ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ FvÀ£ÀzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EzÀÝ £À£Àß ¸ÉßûvÀ ¥Àæ±ÁAvÀ FvÀ£À ¨sÉÃnÖ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉßûvÀ£À ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ w½¹zÁUÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆqÀ®Ä PÁj£À §tÚ ©½ §tÚ«zÀÄÝ CzÀÄ mÁmÁ EArUÉÆ PÀA¥À¤zÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀgÀ ¨ÉÃjAUÀ £ÀA JA.ºÉZï.-04, ©.qÀÆâ÷è. -1509 EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä PÉÆ£ÉUÀÆ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀAvÉ w½¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÞñÀ¢AzÀ qÉæöÊ«AUÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÉÄÃ¯É ªÀÄĹèA ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À §gÉzÀÄ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¥sÉÆmÉÆ CAn¹ EzÀÄªÉ ¤d ¯ÉʸÀ£ÉìAzÀÄ ¥Àj²Ã®£Á C¢üPÁjUÀ½ÃUÉ vÉÆÃj¸ÀĪÀUÉƸÀÌgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ »AzÀÆ zsÀªÀÄðPÉÌ ºÉÆA¢zÀªÀ£ÁVzÀÄÝ ªÀÄĹèAzÀªÀ£ÉAzÀÄ £ÀPÀ° qÉæöÊ«AUÀ ¯ÉʸÀ£Àì vÀAiÀiÁåj¹ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀjAzÀ E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è DgÉƦvÀ£ÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀ qÉæöÊ«AUÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À D¢üãÀzÀ°è EzÀÝ ©½ §tÚzÀ mÁmÁ EArUÉÆ PÀA¥À¤AiÀÄ PÁgÀ ¨ÉÃjAUÀ £ÀA JA.ºÉZï.-04,©.qÀÆâ÷è. -1509 £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 138/08 PÀ®A 468,471,474,420 L.¦.¹. £ÉÃzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¥Àæ.ªÀ.ªÀgÀ¢AiÀÄߣÀÄ eÁj ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/08 PÀ®A 419, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 19/07/08 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¸ÀAQÃtðzÀ°è ¯ÉÆÃPÀ CzÁ®vï DAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÀÄÝ ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹ ¹.¹.£ÀA.609/06 PÉù£À°è ¯ÉÆÃPÀ CzÁ®vÀzÀ°è ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt gÁf ¸ÀAzÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆý¹PÉƼÀÄîªÀ UÉÆøÀÌgÀ Cfð ¸À°è¹zÀAvÉ ¢£ÁAPÀ; 19/07/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0315 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¤ªÀðºÀt C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæUÉ PÀgÉzÁUÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ DgÉÆæ £ÀA.1) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß «gÀÄzÀÞ EgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîªÀ UÉÆøÀÌgÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà PÉÆÃj EvÀ¤UÉ PÉù£À ªÀÄÆ® ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À CAvÀ £Àn¸À®Ä w½¹zÀPÉÌ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà FvÀ ¢£ÁAPÀ; 19/07/08 gÀAzÀÄ ¯ÉÆÃPÀ CzÁ®vÀzÀ WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ vÀ£ÀßzÉAzÀÄ ¸ÀļÀÄî £Àn¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl oÁuÉAiÀÄ ¹.ºÉZï.¹ 669 ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ £Àn¹gÀĪÀ ªÀåQÛUÉ PÉù£À ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£ÀgÀªÀgÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹vÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/08 PÀ®A 143, 147, 323, 354, 448, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 20/07/08 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw dAiÀIJæà UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á/ªÀgÀªÀnÖ ¸ÀzÀå ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19/07/08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²¯Áà ºÁUÀÄ C±Àé¤ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ PÀ£À¸É EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ F ªÉÆzÀ®Ä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²¯Áà EªÀ¼ÀÄ eÉÆvÉ PÉÆlð£À°è gÀføÀÖgÀ ªÀiÁågÉÃd DzÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÀgÁ¼É ¸Á/EAZÀÆgÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è 1] zÀvÁÛwæ vÀAzÉ UÀt¥ÀwgÁªÀ PÀgÁ¼É ªÀAiÀÄ 26 eÁ/ªÀÄgÁoÁ ¸Á/zsÁgÁdªÁr 2] gÀ« vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ 25 eÁ/ºÀjd£À ¸Á/EAZÀÆgÀ 3] ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÁj ªÀAiÀÄ 28 eÁ/ªÀÄgÁoÀ ¸Á/zsÁgÁdªÁr 4] ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ zÉÆAr¨Á ªÀAiÀÄ 25 G/fÃ¥À ZÁ®PÀ eÁ/ºÀjd£À ¸Á/®AdªÁqÀ J®ègÀÄ CPÀæªÀÄ PÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ JPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ CªÀgÀ°è £ÁgÁAiÀÄt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²¯Áà EªÀ½UÉ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ£À£ÀÄß »ÃUÉPÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄ« CAvÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ £Á£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CAzÀ£ÀÄ CªÀgÀ°è zÀÀvÁwæ ºÁUÀÄ gÀ« EªÀgÀÄ MwÛ »rzÁUÀ ¸ÀwõÀ ºÁUÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr £À£Àß ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrzÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ CªÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ E°èAiÉÄà RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²¯Áà EªÀ½UÉ PÉÊ »rzÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV mÁmÁ «PÀÖgÀ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J 39/6153 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 161/08 PÀ®A 143,147,323,448,354,504,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.