July 14, 2008

DAILY CRIME UPDATE DATE 14-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-07-2008


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/07/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ Hl ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï ºÉ¼ÀªÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð G/PÉÆ° PÉ®¸À eÁ/ºÉ¼ÀªÀ ¸Á/zÉë£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁV®Ä EgÀĪÀÅ¢®è. RįÁè EgÀÄvÀÛzÉ. CAzÁdÄ 0030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°è EgÀĪÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ M§â ºÀÄqÀÄUÀ NqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw PÀ¼Àî£ÉAzÀÄ ajzÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä E§âgÀÄ PÉÆr Nr ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rAiÀÄ®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ« vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÁ¸À¯É ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁ/ªÀqÀØgÀ G/PÉÆ°PÉ®¸À ¸Á/d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì CAvÁ wùzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀ¤UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÁdgÀ ¥Ár¹ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 12/07/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 13/07/08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0500 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄævÀ ªÀĺÀäzÀ SÁeÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥sÀPÉÆæÃ¢Ý£ï ¸Á/ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ¤UÉ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è gÁ.ºÉ-9 gÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄævÀ ªÀĺÀäzÀ SÁeÁ EvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ ªÀÄævÀ£À vÀ¯É, ¸ÉÆÃAl, PÉÊ, PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, ºÉÆmÉÖ ¸ÀA¥ÀÆtð dfÓ ºÉÆÃV ªÀiËA¸À RAqÀ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ ¥sÀPÉÆæâݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁeÁ zÉêÀ£ÀªÁ¯É, ¸Á/ £ÀÆgÀSÁqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13-07-08 gÀAzÀÄ 1035 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æ C¤Ã® PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥ÁAZÁ¼À ¸Á: OgÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 13-07-08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ J.¦.JA.¹ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß CAUÀrUÉ §gÀĪÁUÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-39/62 mÁæ° £ÀA. PÉJ-39/63 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 278/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13-7-08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÉÄÃlUÉ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G-CqÀvÀ ªÁå¥ÁgÀ eÁ-°AUÁ¬ÄvÀ ¸Á-©gÁzÁgÀ PÁ®Æ¤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ §gɬĹzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, SÁ¸ÀV PÉ®¸À«zÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁgÀ £ÀA.JA.JZÀ-24/¹-7464 £ÉÃzÀgÀ°è PÀqÀUÀAZÉ vÁ-UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ªÁAiÀÄ gÁºÉ £ÀA.9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 13-7-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2045 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÁºÉ £ÀA.9gÀ UÀAUÀ²æà gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©æÃd EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÁºÁ£ÀUÀ¼À NqÁl §ºÀ¼À EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ¯Áj ºÁUÀÆ EvÀgÀ ªÁºÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ ¸ÀºÀ ¸Àé®à ¤zsÁ£ÀUÀwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ. EArPÉÃlgÀUÀ¼ÀÄ ºÁQzÀÄÝ, DzÀgÉ »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁj£À »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁj£À »A¢£À ¨sÁUÀ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀ ¯ÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÝjAzÀ ªÀÄÄA¢£À ±ÉÆà ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¯Áj £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä J¦-13/JPÀì-3517 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ EzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ PÉüÀ®Ä ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á-PÉÆqÀA§® CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. PÁgÀt ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 278/08 PÀ®A. 279 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ É PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/07/2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁå𢠲æêÀÄw gÀÄQät¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀt¥Àw PÁA§¼É ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁtUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 13/07/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ D¥Á¢vÀ£ÁzÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ “ K UÀt¥Àw J°è¢Ý ºÉÆgÀUÀ ¨Á £À£Àß ºÉÆ®zÁVAzÀ PÀnÖUÉ AiÀiÁPÀ vÀA¢¢ CAvÀ PɽzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ w½AiÀįÁgÀzÉ M¯ÉAiÀÄ ¸ÀĮĪÁV vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ. ¤ªÀÄä PÀnÖUÉ ¤ªÀÄUÉ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ PÀÆrÛAiÉÄà “gÀAr ¸ÀÆ¼É CAvÀ CªÁZÀå ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄG AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀÄ«j CAvÀ PÉýzÁUÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/08 PÀ®A. 324 504 L.¦.¹.£ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 13/07/08 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀUÀuÁÚ vÀAzÉ gÁªÀÄUÉÆAqÁ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħÄgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á/ ¨Á¼ÀÆgÀ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw vÁªÀÅ ¸ÀgÀPÁj UÉÊgÁ£À eÁUÉAiÀÄ°è PÀnÖzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ ¸Á/ ¨Á¼ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀÄ ºÁQzÀ UÉÆqÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ £ÀªÀÄä eÁUÉ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ fAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr dUÀ¼À ©r¸ÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw UÀAiÀiÁå¨Á¬ÄUÉ PÀÆqÁ gÀAr ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆÃPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁðzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA 81/08 PÀ®A 323,324,504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ


ªÀÄlPÁ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/08 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 13/07/08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ PÀgÀqÀÄAiÀiÁå¼À UÁæªÀÄzÀ°è ®Që ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄUÁ¼ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è±ÉmÉÖ¥Áà PÀteÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ ¸Á/ PÀgÀrAiÀiÁå¼À EªÀgÀÄUÀ½AzÀ 760/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 J¹àÃl J¯ÉèUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1800 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/08 PÀ®A 87 PÉ.¦.JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.2) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/08 PÀ®A 98(©) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 13-7-08 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁUÀ d¨ÁâgÀ ¦ÃmÉÆæî §APÀ JzÀÄjUÉ CgÉƦvÀ£ÀÄ MAzÀÄ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃmï E®èzÀ §eÁd ¸ÀÄ¥ÀgÀ ¸ÀÆÌlgÀ ZÀ¹ì £ÀA. 08J¥sï94eÉ90966 £ÉzÀÄ C Q gÀÆ 3000/- AiÀÄzÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ CvÀ¤UÉ ¤°è¹ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ «ZÁj¸À®Ä CvÀ£ÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¸À°¯Áè ¸ÀzÀj ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀĪÀ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ªÀÄdPÀÆj 23 ªÀµÀð, ¸Á ºÁgÉÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ FvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÁºÀ£À d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1615 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. .3) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/08 PÀ®A 78(1) Pɦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 13/07/08 gÀAzÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ §eÁgÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ J¯ÉAiÀÄ £À¹Ã© dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ©ÃzÀgÀ «±ÉõÀ vÀAqÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹:646, 582, J.¦.¹: 277, 281, 181 gÀªÀgɯÁè PÀÆrPÉÆAqÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ D±ÀPÀC° vÀAzÉ UÀįÁ§¨ÉÃUÀ ¸ÀAiÀÄåzï, E£ÀÆß ªÀÄÆgÀÄ d£À J®ègÀÆ ¸Á/ ºÀĸÉä PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.4,900=00. 2] JgÀqÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¸ÉÃmïUÀ¼ÀÄ. 3] ªÀÄÆgÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:144/08. PÀ®A: 78 [1] PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA. 12/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ:13/07/08 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ JªÀiï.J¯ï.¹. ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ªÀÄÈvÀ PÁªÉÃjAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉüÀPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁAªÉ£ÉAzÀgÉ, ªÀÄÈvÀ : PÁªÉÃj vÀAzÉ ¥ÀArvÀ ¹AzsÉ, ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À, ¸Á/ £ÉîªÁqÀ, vÁ/ ¨sÁ°Ì. EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 12/07/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ 2230 UÀAmÉUÉ »ªÀÄävï vÀA E¸Áä¬Ä¯ï ºÀjd£À FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉ CPÀ¹äPÀªÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¥ÀArvÀ ºÁUÀÄ ªÀÄÈvÀ PÁªÉÃjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ PÁªÉÃj FPÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 2330 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. F ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ªÀÄÈvÀzÉúÀzÀ vÀ¤SÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉUÉ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:12/08 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2008 PÀ®A 110(J) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 13/7/08 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L (C) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¦¹ 803 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃgÀlÄ ¢£ÁAPÀ 14/07/2008 gÀAzÀÄ 0330 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀÀ ©gÁzÁgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ J¸ï.J¸ï.¥Ánïï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ ¥Éưøï fÃ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è EzÀÝ ¦J¸ïL gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄÄR vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ E¸Áä¯ï CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ JeÁd CºÀäzÀ vÀAzÉ C°ªÉƢݣÀ PÀ¨ÁqÉ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ¢£Á PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÁ ºÉýzÁUÀ vÀ£Àß §gÀÄ«PÉ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè. ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ZÁ½ ©zÀÝ C¥ÀgÁ¢üAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 14/7/08 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/08 PÀ®A 110(J) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.