July 2, 2008

DAILY CRIME UPDATE FOR DATE 02-07-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-07-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 30-06-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. dUÀzÉë UÀAqÀ ±Á°ªÁ£À eÁªÀ¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â°UÉÃgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ ªÁr EªÀgÀÄ ªÀÄ® «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä ¨Á®ªÁr ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ ªÁr - £ÀAzÀUÁAªÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ ¨ÉãÀaAZÉÆýî UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÉÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 01/07/08 gÀAzÀÄ DgÉƦ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/3746 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆVwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ¨ÉæÃPÀ ªÀiÁr ¤°è¹zÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj DmÉÆzÀ »AzÉ MAzÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨Á§ÄgÉrØ vÀAzÉ CuÁÚgÉrØ PÀÄzÀUÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁUÀ DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß KPÁ-JQ ¨ÉæÃPÀ ªÀiÁrzÀ PÁgÀt ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¨ÉÃgÉ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ PÁgÀt DmÉÆUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. CzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À JqÀPÁ°£À ªÉƼÀPÁ®Ä ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉAiÀÄ UÀmÁ¬Ä ¬ÄAzÀ ¨Á¬ÄAiÀĪÀgÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 73/08 PÀ®A 279 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/06/08 gÀAzÀÄ DgÉƦ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà §¥ÀàQà ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð G::CA§Ä¯ÉãÀì £ÀA. PÉJ-39/5849 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á::PÁ½UÀ°è §PÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CA§Ä¯ÉãÀì £ÀA. PÉJ-39/5849 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀqÉƼÁ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆVwÛgÀĪÁUÀ PËrAiÀiÁ¼À ¨ÉÊ-¥Á¸ï zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀAvÉ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀÅ E£ÉÆßAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀígÀ mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆr CA§Ä¯ÉãÀì ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÉÆr£À PɼÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ ¨ÉÆÃqÀðUÉ rQ̪ÀiÁr CzÉ ªÉÃUÀzÀ°è ªÀÄÄAzÉ ºÉÆV ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ . ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀiÁjÃUÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀÄgÀzÀAiÀiÁ® ¹AUÀ vÀAzÉ ¤ªÀÄð®¹AUÀ ªÀAiÀÄ-44ªÀµÀð G::¯Áj ªÀåªÀºÁgÀ eÁ::gÁd¥ÀÄvÀ ¸Á::gÁd¥ÀÄgÀ UÀ°è §.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 72/08 PÀ®A 279 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®VzÉ.

ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A 498(J) , 324, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01-07-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ PÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀgÉ ªÀµÀð DVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«zÀÄÝ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ §§ÄæªÁ£À ºÁUÀÆ CvÉÛ PÀ¯ÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀ¤ «ÄãÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁqÀÄwÛzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DUÁUÀ ºÀ§â ºÀÄtÂÚªÉÄUÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «µÀaiÀĪÀ£ÀÄß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄ CAvÁ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÀÆ PÀÆqÀ CªÀgÀÄ ¢£Á®Æ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ »A¸É ªÀÄvÀÄÛ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ PÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ J gÀAr ¤£Àß vÀAzÉ-vÁ¬Ä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ JPÉ §gÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. ¢: 30-06-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ PÉÃgÀ¨Á EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ CªÀ¤UÉ PÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ J gÀAr ¤£Àß CtÚ JPÉ §A¢zÁÝ£É CAvÁ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ºÁQ ¨ÉAQ ºÀZÀÄÑvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÁ£É, ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ ªÀÄZÉÃAzÀgÀ EªÀgÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ PÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ J ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ JPÉ §A¢¢ÝAiÉÆà CAvÁ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÁ® PÀtÂÚ£À ªÉÄ®¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. »ÃUÉ MA¢¯ÉÆèAzÀÄ vÀgÀºÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/08 PÀ®A 323, 504, 506, 353, 333 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01-07-08 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ GzÀݪÀgÁªÀ vÀAzÉ zË®vÀgÁªÀ PÁ¼É ªÀAiÀÄ 53 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸Á: ºÁ® UÉÆlð vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå 2) §¸À¥Áà ºÀÄqÀV E§âgÀÆ ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄÆäj£À §¸À¥Áà ºÀÄqÀV EvÀ£À D±ÀæAiÀÄ AiÉÆÃd£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÉPÀÄÌ PÉÆqÀÄ JAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£É PÀnÖzÀ §UÉÎ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr £ÀªÀÄä CzsÀåPÀëjUÉ w½¹ ªÀÄ£É PÀnÖzÀ §UÉÎ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ZÉPÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ EvÀ£À£ÀÄß CªÁZÀå ±À§Ý½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £Á£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå¤zÀÄÝ £Á£ÀÄ ºÉýzÀÝ ºÁUÉ PÉüÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä ElÄÖ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÉÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/08 PÀ®A 447, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 01/07/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¯ÉPÀëgï, ¸Á/ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:01/07/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀ°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À¹AUÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á/ ºÀ®§UÁð EªÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀĪÁV §AzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £ÀªÀÄä°è »AzÉ ºÉÆ® Rjâ¹¢Ý, FV£À gÉÃn£À°èè ºÀt PÉÆr E®èªÉà ¤£ÀUÉ ©vÀÛ®Ä ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÛ£É ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÁÝgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:138/08 PÀ®A: 447,341,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/08 PÀ®A 341, 504, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-6-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1230 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ®ZÀªÀÄAiÀÄå 25 ªÀµÀð G ºÉÆl¯ï ªÁå¥ÁgÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ºÁUÀÄ G½zÀ CgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ¥ÀzÀªÀĪÀiÁä UÀAqÀ UËgÀAiÀiÁå EqÀUÁgÀ, 2) ®Qëöä UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ EqÀUÁgÀ, 3) «zÁåªÀw vÀAzÉ UËgÀAiÀiÁå EqÀUÁgÀ, 4) gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ £ÁUÀgÁd EqÀUÁgÀ, J®ègÀÆ ¸Á «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÀZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/08 PÀ®A 323,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 01-07-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¥ÀªÁgÀ gÀªÀgÀ zÉÆÃqÀªÀÄä gÀªÀÄPÁ¨Á¬ÄUÉ CzÉà vÁAqÁzÀ QñÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÁ¬Ä gÀhiÁ¯Á¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄ dUÀ¼À ªÁr gÀªÀÄPÁ§¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀjAzÀ ªÀiÁvÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 1-7-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁAqÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÉÆãÀÄ eÁzsÀªÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ CuÁÚ QñÀ£À vÀAzÉ ªÉÆãÀÄ eÁzsÀªÀ E§âgÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K ¤Ã®PÀAoÁå ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ gÀªÀÄPÁ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÉÛªÉ CAvÁ vÁAqÀzÀ°è J®èjUÉ ºÉý¢ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ CªÀjUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢j vÁ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà V¯Áè ºÉý¯Áè CAvÁ C£ÀÄßwzÁÝUÀ ªÀiÁtÂPÀ£ÀÄ C¯Éè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ gÀmÉÖÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ §®PÁ°£À vÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É DgÉÆæ QñÀ£À EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02-07-2008 gÀAzÀÄ 1230 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ §§ÄæªÁ£À ©gÁzÁgÀ ¸Á:¸Á¬ÄUÁAªÀ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 01-07-2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ©ÃUÀ£ÁzÀ ªÀÄZÉÃAzÀæ vÀAzÉ UÀÄAqÁf EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ §§ÄæªÁ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄZÉÃAzÀæ EªÀ£ÀÄ «ZÁj¹zÉãÉAzÀgÉ £À£Àß ªÀÄUÀ PÉÃgÀ¨Á EªÀ¤UÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á EªÀ¼ÀÄ UÀ©üðt EzÀÝ PÁgÀt ¨ÁtvÁ£ÀPÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä PÀ½¹zÁUÀ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ JPÉ PÀ½¹gÀĪÀ¢®è CAvÀ ºÉýzÁUÀ £À£Àß ©UÀ EªÀ£ÀÄ J gÀAr AiÀiÁªÁUÀ®Æ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ dUÀ¼À vÀPÁgÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ «£ÁPÁgÀt QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PÀ°è¤AzÀ ¨sÉÆPÁ½AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/08 PÀ®A 324, 504, L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

6) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-6-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÉëzÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæ QñÀ£À£À ªÀÄUÀ ¹ÃvÁgÁªÀÄ E§âgÀÆ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ E§âgÀÆ ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀjAzÀ QñÀ£À£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ gÀhiÁ¯Á¨Á¬Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ gÀªÀÄPÁ¨Á¬Ä eÉÆÃvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀ¼ÀÄî CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 1-7-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ QñÀ£À ºÁUÀÆ CªÀ£À vÁ¬Ä gÀhiÁ¯Á¨Á¬Ä E§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉʬÄwÛzÁUÀ gÀªÀÄPÁ¨Á¬Ä AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢ CAvÁ «ZÁj¹zÁÝUÀ DgÉÆæ QñÀ£À EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ gÀªÀÄPÁ¨Á¬ÄUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨ÉãÀß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæ gÀhiÁ¯Á¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ PÉʬÄAzÀ gÀªÀÄPÁ¨Á¬ÄAiÀÄ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀjAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

7) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/08 PÀ®A 323,324,504,506, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/07/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ PÁ¼É gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ CAUÀzÀ vÀAzÉ ¨sÁªÀgÁªÀ PÁ¼É ºÁUÀÄ E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ¸ÁªÀ½ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤Ã£ÀÄ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¥ÉưøÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É KPÉ vÉÆÃj¹¢Ý ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ JPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢¢Ý ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÄ¹Û »rzÀÄ CAUÀzÀ PÁ¼É EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É£Àß°è ªÀÄvÀÄÛ CgÀ«AzÀ PÁ¼É EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀrgÀÄvÁÛ£É. ªÀ¸ÀAvÀ PÁ¼É EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

8) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/08 PÀ®A 147,148,323,324, eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/07/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. CgÀ«AzÀ vÀAzÉ ¨sÁªÀgÁªÀ PÁ¼É DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ KPÀ£ÁxÀ, GµÁ PÁ¼É EªÀgÀÄ »rzÀgÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀ£ÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ªÀ¸ÀAvÀ PÁ¼É ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀgÉ CªÀjUÉ ¦AlÄ PÁ¼É EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÁ¼É ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ £Áå£ÉÆèÁ PÁ¼É EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É£Àß°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

9) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 267/08 PÀ®A 506, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 1-7-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÉÆ¥Á£À vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà aAZÉÆ¼É ªÀAiÀÄ 41 ªÀµÀð G- qÉæöʪÀgÀ eÁ-PÀÄgÀħ ¸Á-WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ EAVèõÀ£À°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄzsÀå ºÉÆ®zÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 1-7-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Áà ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw ¸ÀĪÀiÁ gÀªÀgÉ®ègÀÆ JPÉÆÌzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆÃV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 1-07-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj dƤAiÀÄgÀ UÀ®ìð PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ ªÉÄãÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ ºÀwÛgÀ DgÉƦ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ ¸Á ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà C£ÀƪÀÄw ºÉÆAzÀzÉ ¸ÀÆdÄQ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ J 38-F 8896 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ zÉÆÃqÀØ PÁl£ÀzÀ°èè 1).QAUï ¦üµÀgÀ ¦æëÄAiÀÄA ¯ÉdgÀ §AiÀÄgÀ 650 JªÀiïJ¯ï 4 ¨Ál® CQ 248 gÀÆ.2). £ÁPÀ Nl ºÉÊ ¥ÀAZÀ ¸ÁÖçAUÀ ©AiÀÄgÀ 650 JªÀiïJ¯ï 12 ¨Ál® CQ 740 gÀÆ,3)¨ÁåPÀ ¥ÉÊ¥ÀgÀ r®PÀì «¹Ì 180 JªÀiï¯ï 2 ¨Ál¯ï C.Q.130, 4) JªÀiï ¹ qÉÆêɮì Væ£ï ¯Éç¯ï jZÀÑ ¨ÁæAqÀ «¸ÀÌ 180 JªÀiï¯ï C.Q. 168 gÀÆ. »ÃUÉ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ï ºÁUÀÆ ©AiÀÄgï ¨Ál¯ï UÀ¼ÀÄ. MlÄÖ C.Q. 7274 /- gÀÆUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¢éà ZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA PÉ J38 E 8896.¸ÀÆdÄQ.C.Q. 8000/-gÀÆUÀ¼ÀÄ. ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ï ºÁUÀÆ ©AiÀÄgï ¨Ál¯ï UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁUÀ ¥ÉÆæÃ. rJ¸ï¦ ²æÃzsÀgï gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÄævÀézÀ°è ºÁUÀÆ CªÀgÀ «±ÉñÀ zÀ¼ÀzÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt : -

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2008 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 01/07/2008 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L(C«) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ U˽ ºÉÆÃmɯï JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä JAzÀÄ PÀÆV ºÉý CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨Áwä ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀܽAiÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 803,937,1574 gÀªÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ 1800 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃgÀlÄ ¸ÀzÀj U˽ ºÉÆÃmɯï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁwäAiÀÄAvÉ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1810 UÀAmÉUÉ J®ègÀÆ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ eÉÊ»AzÀ vÀAzÉ gÁªÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw ¸ÀªÀÄUÁgÀ G: £ÀÆåeï ¥ÉÃ¥Àgï ªÀiÁgÁl ¸Á: UÁA¢ü ZËPÀ KjAiÀiÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÁUÀ CªÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À C¢ü£À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1430 gÀÆ¥À¬Ä, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥ÉÃ£ï ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉƨÁ¬Ä¯ï £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 115/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DPïÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 14/06/08 jAzÀ UÉÆÃmÁð UÁæªÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á: UÉÆÃlð(©) ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ ²ªÀ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á: UÉÆÃlð(©) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä »jAiÀÄ C¹Û ºÀAaPÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥Ánð £ÀA 2 gÀªÀgÀ eÁUɬÄAzÀ ¥Ánð £ÀA 1 gÀªÀgÀÄ §AqÉUÀ®Äè vÉÃUÉzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÁzÀ «ªÁzÀ ªÀiÁr UÁæªÀÄzÀ°è UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §qÉUÉ PÉÆÃwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ §qÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÀ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀ ¨sÀAiÀÄ ©ÃvÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ C±ÁAvÀvÁ ªÁvÁªÀgÀt GAmÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ ºÁ¤ DUÀĪÀAvÀºÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 268/08 PÀ®A 151 , 107 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 1-7-08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦¹-1264 gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À UÁæªÀÄPÉÌ Cfð «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄ, C°è Cfð «ZÁgÀuÉ PÁ®PÉÌ w½zÀÄ §AzÀ «µÀAiÀĪɣÉAzÀgÉ, WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA. 61 1/4 £ÉÃzÀÝgÀ §UÉÎ ¥Ánð £ÀA.1 :- 1) UÀ¤ vÀAzÉ d¯Á¤«ÄAiÀiÁå ±ÉgÀSÁ£ÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ 38 2) G¸Áä£À vÀAzÉ f¯Á¤«ÄAiÀiÁå ±ÉgÀSÁ£ÀªÁ¯Éà ªÀAiÀÄ 35 3) jºÁ£À UÀAqÀ UÀ¤ ±ÉgÀSÁ£ÀªÁ¯Éà ªÀAiÀÄ 30 J®ègÀÆ ¸Á-WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ JgÀqÀ£Éà ¥Ánð d£ÀgÁzÀ 1)ªÀÄzsÁgÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ªÀiÁ¸ÀÄ®zÁgÀ ªÀAiÀÄ 50 2) ªÀĪÀÄvÁd vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀÄå ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð 3) eÉʧģÀ UÀAqÀ ºÁ¤Ã¥sÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á-WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄzsÀå ºÉÆ®zÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, FUÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«Ã® zÁªÉ £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzsÀå PÉøÀÄ «ZÁgÀuÉ ºÀAvÀzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è ªÀiÁgÀPÀ C¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀiÁªÁUÀ¯ÁzÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ fêÀPÉÌ ºÁUÀÆ D¹Û ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.