August 2, 2008

DAILY CRIM UPDATE 01/08/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-08-2008

±Á¯Á ¨Á®PÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ¢éÃ-ZÀPÀæ ªÁºÀ£À¸ÀªÁgÀ ¥ÀgÁj

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 31/07/08 gÀAzÀÄ ªÀÄAzÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è ²æêÀÄw. ªÀiÁ®£À¨ÉÃUÀA gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ EµÁðzÀ EvÀ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ²æà ªÀĺɪÀÄÆzÀ«ÄAiÀiÁ EªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §eÁd ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-38-eÉ-4774 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¢éÃ-ZÀPÀæªÁºÀ£À¢AzÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 151/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 31/07/2008 gÀAzÀÄ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄðd ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥ÀwßAiÀiÁzÀ ¸ÀAVvÁgÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÁ®ºÀ½î PÀqÉ ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J.37-7597 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ M§â ºÀÄqÀÄUÀ §A¢zÀÝjAzÀ MªÉÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ï ¹èÃ¥ï DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ »A§¢AiÀÄ°è PÀĽwzÀÝ CªÀgÀÀ ¥Àwß ±ÉÆèsÁ EªÀ½UÉ §®UÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ZÁ®PÀ¤UÉ ªÉƼÀPÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®PÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ §®PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ¯Éà ºÁåAqÀ¯ï¯ÁPÀ ªÀiÁrzÀ ¢éÃ-ZÀPÀæ ªÁºÀ£À ªÀiÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 303/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. C§ÄÝ® SÁzÀgÀ vÀAzÉ C«ÄÃgÀ ºÀªÀÄeÁ ªÀAiÀÄ-26 ªÀµÀð G-²æÃgÁªÀÄ ¥sÉÊ£Á£Àì£À°è PÉ®¸À eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-¥Áèl £ÀA. 91 «ªÉÃPÀ£ÀUÀgÀ ¸ÉqÀA gÀ¸ÉÛ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 31-7-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉUÉ ²æà C§ÄÝ® SÁzÀgÀ vÀAzÉ C«ÄÃgÀ ºÀªÀÄeÁ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ £ÀA.PÉJ-32/ PÉ-5906 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÁåAqÀ® ¯ÁPÀ ºÁQÀ vÀªÀÄä ¥ÉÊ£Á£ïì PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ²æÃgÁªÀÄ ¥sÉÊ£Á£Àì ¨ÁæAZÀ D¦üøÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ CªÀgÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ gÁwæ 2045 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÉ¹ì £ÀA.01J 20¹ 21259 , EAf£À £ÀA.01J 18JA 15540 £ÉãzÀÄÝ EzÀÄÝ C.Q-25000 gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.