August 9, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 09-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-08-2008

ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀzÀ ºÉAqÀwUÉ ¥Áæt ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ¥ÀwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¸À®Ä ¤zÉÃð±À£À ¤ÃrzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/08 PÀ®A: 498 (J),506 (©) L¦¹ & 3,7 r.¦ JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 01/08/08 gÀAzÀÄ 1730 ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ¢üñÀgÀÄ PÀ®A 153 (3) ¹DgÀ¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ¤zÉð²¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¢£ÁAPÀ 23/08/07 gÀAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA ¢Ã®ªÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄeÁªÁgÀ 50 ªÀµÀð EvÀ£ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ ,EwÛaUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §AUÁgÀ, 50,000/- gÀÆ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ MAzÀÄ ªÉÃ¼É ºÀt, §AUÁgÀÀ vÀgÀzÉà EzÀÝgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ EgÀĪÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ G¯ÉèÃTvÀ Cfð ªÉÄÃgÀUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 169/08 PÀ®A 498 (J),506 (©) L¦¹ & 3,7 r.¦ JPÀÖ £ÉÃzÀgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ D¨sÀgÀt zÉÆÃazÀ PÀ¼ÀîgÀÄ

UÁA¢ü UÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 146/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05 & 6-8-08 gÀ gÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ CzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw eÉÆåw UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæ ¥ÁA¥ÀqÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀ §AUÁgÀ ºÁUÀÄ ¨É½î MqÀªÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q. 18,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/08 PÀ®A 457,380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£Á®ÄÌ d£À dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 128/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 08-08-08 gÀAzÀÄ ºÉÆ£ÀßrØ UÁæªÀÄPÉÌ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L.gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV C°è §A§Ä vÀgÀ£À½î gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 4 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV ¸ÉÃj ºÀt ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj d£ÀjUÉ MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §PÀÌ¥Àà 25ªÀµÀð, ºÁUÀÄ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á/ ºÉÆ£ÀßrØ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ MlÄÖ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 1000/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ £Á®ÄÌ d£ÀgÀ §AzsÀ£À :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 08-08-08 gÀAzÀÄ AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£À JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ zsÀ±ÀgÀxÀ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: AiÀÄgÀAr gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl CqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 450=00 gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¯Áj rQ̬ÄAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ UÁAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 315/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 8-8-08 gÀAzÀÄ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ ºÀÄqÀVPÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁºÉ £ÀA.9gÀ ªÉÄÃ¯É gÁªÀiï & gÁeï PÁ¯ÉÃf£À ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ »A¢£À M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀi £ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ §®ªÉÆüÀPÁ®Ä, §®ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.