August 19, 2008

DAILY CRIME UPDATE 19-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-08-2008.

¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁV ZÁ®PÀ£À zÀĪÀÄðgÀt :-

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 107/08 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/08/08 gÀAzÀÄ gÁdªÀÄAræ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ¥ËqÀgÀ ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¥ÀAqÀgÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C©üªÀÄ£ÀÄå ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwzÀÄÝ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀjAzÀ gÉÆÃr£À JqÀ§¢ vÀVΣÀ°è ¸ÀzÀj ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ ®qÀPÀgÀ EvÀ£À ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀAvÉ ¯Áj ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwzÀÝ C©üªÀÄ£ÀÆå EªÀ£ÀÄ ¯Áj PÁå©£À PɼÀUÀqÉ ¹QÌ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ :-

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-8-08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ eÉÊ£ÀįÁ C¨Éâ£À vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C°ªÉƢݣÀ ¸Á:OgÁzÀ ¹¹ð ¸ÀzÀå ºÀPÀÌ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. (¸ÀÄUÁæ ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢:17,18-08-08 ªÀÄzsÀå gÁwæ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸ÉÊAiÀÄzÀ eÉÊ£ÀįÁ C¨Éâ£À gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ QðAiÀÄ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr JgÀqÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ n.«. ºÁUÀÄ ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ ªÀUÉÊgÉ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 52,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ ªÀåQÛ¬ÄAzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÁºÀ£À d¦Û :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 326/08 PÀ®A 41 (r) ¹Dg惡 eÉÆvÉ 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-8-08 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹JZÀ¹-528 E§âgÀÆ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 321/08 PÀ®A. 457 380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆæ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÁdå ºÉzÁÝjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É d®¸ÀAV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¢AzÀ ¥ÉưøÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â ¸ÀA±ÁAiÀiÁ¸ÀàzÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¥ÉÆð¸ÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ £ÁªÀÅ E§âgÀÆ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ CªÀ¤UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ºÁUÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-33/E-7067 £ÉÃzÀÝgÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è. CªÀ¤UÉ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀÄ£ÀB «Záj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ £ÀªÁuÉ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁ-QæñÀÑ£À G-¸ÉAnæÃAUÀ PÉ®¸À ¸Á-ºÀA¢PÉÃgÁ CAvÁ wý¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj »gÉƺÉÆAqÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CzÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ 15-20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ UÀÄ®§UÁð ªÀiÁPÉÃðlzÀ°è §eÁgÀ¢AzÀ PÀ¼ÀªÀÅ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀÄDrPÉÆAqÀÄ §A¢zÉÝÃ£É CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀåQÛAiÉƪÀð¤UÉ ªÁºÀ£À rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÁºÀ£À ¥ÀgÁj :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 18-8-08 gÀAzÀÄ ªÉÄʯÁgÉrØ vÀAzÉ §¸ÀAvÀgÉrØ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀAzÉUÉ Hl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d®¸ÀAV j¯ÁAiÀÄ£Àì PÀA¥À¤UÉ PÁ®£ÀrUɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV Hl PÉÆlÄÖ ªÀÄgÀ½ aãÀPÉÃgÁ PÁæ¸À §½¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÄʯÁgÉrØUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt ªÉÄʯÁgÉrØUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÄRPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÉÄʯÁgÉrØgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqsÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀgÁ¬Ä zÁ½ 5 °Ã. PÀ¼Àî¨sÀnÖ ªÀÄzÀå d¦Û :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 90/08 PÀ®A 328 L¦¹ ºÁUÀÆ 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 18/08/2008 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ²æÃ. JªÀiï.J¯ï. zÀ¼ÀªÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÝ CgÉÆævÀgÁzÀ zÉëzÁ¸À, ±ÀAPÀgÀ, gÀªÀgÀÄUÀ¼À ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C:Q: 150/- gÀÆ. £ÉzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

»¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ 5 °Ã. PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä d¦Û :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A 328 L¦¹ ºÁUÀÆ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 18/08/2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ²æà JªÀiï.J¯ï.zÀ¼ÀªÁ¬Ä J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ §ÄzÀÝ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤AwgÀĪÀ DgÉÆæ «dAiÀÄ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ¸Á: UÉÆëAzÀ vÁAqÁ ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ EvÀ£À£ÀÄß ¹.¦.L. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ CAzÁd 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C:Q: 150/- gÀÆ. £ÉzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨Á«AiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ¥ÀvÉÛ :-

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 16/08 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 18/08/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ r¹Öîj ¨Á«AiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É vÉïÁqÀÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ 0900 UÀAmÉUÉ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃnÖ PÉÆÃlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄgÀrØ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 4 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÈvÀzÉúÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ r¹Öîj ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ ºÉÆ®zÀ ¨Á«AiÀÄ°è ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ vÉïÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀÄ ºÉÃUÉ ¨Á«AiÀÄ°è ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀgÀ §UÉÎ UÉÆÃwÛgÀĪÀ¢¯Áè. ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ«£À ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:16/08 PÀ®A:174 [¹] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀgÁ¬Ä zÁ½ MAzÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 1500 gÀÆ. £À ªÀÄzÀå ªÀ±À :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 328/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E, PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 18-08-08 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÉÆÃqÀ PÀ®ÆègÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£É JA§ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀ ªÉÄ¯É MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚ ZÀÄQ̪ÀżÀî PÉÊaîªÀ£ÀÄß ªÀÄÆAzÉ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «oÀ×® vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ¹jªÀÄnÖ CAvÁ w½¹zÀªÀÄÄ. ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ PÉÊaîzÀ°è£À ªÀiÁ®£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä MlÄÖ 30, 180 JªÀiï.J¯ï.£À ¨Ál®UÀ½zÀÄÝ CQ 1350/- gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀÄ ºÀwÛgÀ«zÀÝ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/ E-2109 n«J¸ï ZÁA¥ï ( ªÉÆÃ¥Éqï ) EzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄ 3000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 4350/- gÀÆ UÀ¼À ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢: 18/08/08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ DgÉƦ ¯Áj No KA-39/6955 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §.PÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ wæ¥ÀÆgÁAvÀ »AzÉ ²ÃªÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆV gÉÆÃqÀ£À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸À«ÄAiÉƢݣï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣï EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¯ÁjAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ UÁ° ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉìAiÀÄ PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æà E¸ÁªÉÆâݣï vÀAzÉ C§ÄÝ®UÀ¤ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/08/2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ bÀwÛ£À zÀÄgÀÄ¹Ü PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀĺÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ C¥Á¢vÀgÁzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ, zÀvÁÛwæ, zÉêÉAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ PÁ²Ã£ÁxÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ²æÃ. zsÀ£ÀgÁd gÀªÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ §j CªÀÄzÁ¤ w£ÀÄߪÀ PÉ®¸À ªÀiÁvÀæ ªÀiÁrÛ ¸ÀzÀj PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ £Á°AiÀÄ°è ºÀƼÁ vÀÄA©zÉ ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃUÀwÛ®è £Á° PÉ®¸À AiÀiÁgÀ ªÀiÁqÉâÃPÀÄ D PÉ®¸À ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁqÀÄ CAvÀ CAzÀgÀÄ CzÀPÉÌ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è £Á£ÉÆçâ£É ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÉÄA§gÀ E®è E£ÀÆß 3-4 d£À EzÁÝgÉ CªÀjUÉ ºÉÆÃV PÉý CAvÀ ºÉý ªÀÄ£É PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄUÉ G¯ÁÖ ªÀiÁvÀ£ÁrÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè PɼÀUÉ ©zÀÝ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ºÉýÃPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀlgï ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/08 PÀ®A 326, 324, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/08/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀiÁºÁzÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄqÉÆüÀ¥Áà aPÀÌ®ZÀAzÉ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ vÀ¼ÀªÁqÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄÃPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAfªÀ vÀAzÉ ºÁªÀUÉ¥Áà gÁZÀuÁÚ EvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉÆñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd «gÀ±ÉÃnÖ gÀªÀjUÉ ±Àlð »rzÀÄ ºÉÆÃqÀ§qÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî gÀªÀgÀÄ ºÀÄqÀUÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀĺÁzÀ¥Áà gÀªÀjUÉ ¤£ÁågÀÄ “¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É” ªÀÄzÀå §gÀĪÀ£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀlgÀ ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀQ«AiÀÄ »AzÉ EjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî gÀªÀjUÀÄ PÀÆqÁ CzÉ PÀlgÀ¤AzÀ JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É EjzÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¥ÀÄ£ÁB ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV vÀ®ªÁgÀ »rzÀÄPÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAvÉÆñÀ EvÀ¤UÉ “¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É” ¤£ÀUÉ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆîzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉò¹ ¨ÉÃ¼É £Á±À :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/08 PÀ®A 447, 427, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 17/08/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÆ£À½î UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 216 gÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ UÁAzÀUÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á UÀÆ£À½î UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸ÀAdÄgÉrØ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÉrØ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆîzÀ°è ©wÛzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß mÁæPÀÖgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ CAzÁdÄ 50,000/- gÀÆ UÀ¼ÀµÀÆÖ £Á±ÀÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/08 PÀ®A 498 (J) 323,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ºÁUÀÄ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 r.¦.JPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ: 18-08-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. zËæ¥À¢ UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ wæªÀÄÄSÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ ZÉE¢æ UÁæªÀÄzÀ gÁdÄ EvÀ¤UÉ PÉÆÃlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉUÉ ªÀgÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è NlÄÖ 35,000/- gÀÆ. PÉÆÃnÖzÀÄÝ ®UÀߪÁVzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀwAiÀÄgÀÄ C£ÀÄ£ÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è UÀAqÀ CvÉÛ EªÀgÀÄ £Á¢£À ®UÀßzÀ Rað£À ¸À®ÄªÁV vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 10,000/- gÀÆ. vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆmÁÖUÀ 10,000/- gÀÆ. PÉÆnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 14/08/2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ C½AiÀÄ gÁdÄ, CvÉÛ ¸ÀIJ¯Á¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ ºÁUÀÄ ºÀt E£ÀÄß KPÉ vÀA¢gÀĪÀ¢®è CAvÀ CAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ E£ÀÆß JµÀÄÖ ¢ªÀ¸À ºÀt vÀgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛAiÀÄ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 14/08/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ªÉÄà JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ EvÁå¢ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.