August 25, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 25-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-08-2008.

¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dUÀ¼À, gÀPÀÛUÁAiÀÄ

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/08 PÀ®A 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-08-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw. vÁgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄÄ gÀªÀgÀÄ UÉÆ«AzÀ vÁAqÁzÀ ºÉÆîzÀ°è PÀ¼É vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÉÆãÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĨsÁóµÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÁgÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §AzÀÄ CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ RĶð »rPɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀÀgÀ CªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĨÁµÀ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆmÁÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀt ªÀ¸ÀÆ°UÁV §AzÀ, vÀ¯ÉAiÉÆÃqÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24-08-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.gÀhÄgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà §®ªÁ¹ gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ PÁ±À¥Áà gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛªÁUÀ »A¢£À ¨ÁQ PÉÆqÉÆà ªÀÄUÀ£É gÀÆ¥Á¬ÄPÉÆlÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV JA¢ÝzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÀÆ¥Á¬Ä PɼÀÄ ºÉÆî¸ÀÄ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý JA¢ÝzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ MAzÀÄ §rUÉ vÉÃUÉzÀÄPÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁÝ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A: 324,504 L¦¹ gÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ LªÀgÀ §AzsÀ£À

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 25/08/2008 gÀAzÀÄ ²æà JªÀÄ.J¯ï.zÀ¼ÀªÁ¬Ä J.J¸ï.L. PÀıÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀÄgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¥ÀgÉ® JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ CqÀÄwÛzÀÝ C¥Á¢vÀgÁzÀ zsÀ£ÀgÁd, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ, C¤Ã®, ¸ÀAvÉÆõÀ, ¸Á¬ÄgÉrØ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁZÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ªÀĸÀ̯ï gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr MlÄÖ 1585/- gÀÆ. 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð PÀA¥À¤AiÀÄ §¯ïâ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl, ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀiÁgÁlUÁgÀ£À §AzsÀ£À

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/08 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ ;-

¢£ÁAPÀ 25/08/2008 gÀAzÀÄ 0745 UÀAmÉUÉ ²æà JªÀÄ.J¯ï. zÀ¼ÀªÁ¬Ä ¦.J¸ï.L. PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¹.¦.L. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄgÉUÉ ¹§âA¢üAiÉÆA¢UÉ ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄzÀ ºÁªÀVgÁªÀ UÀÄdgÉ EªÀgÀ QgÁt CAUÀr JzÀÄgÀÄ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¥ÀAqÀj ¥ÀªÁgÀ ¸Á: ªÀĸÀ̯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ 6 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr 6 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C: QÃ; 180/- gÀÆ. zÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀƱÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAqÀ ºÉArgÀ £ÀqÀÄ«£À dUÀ¼À zÁAiÀiÁ¢ dUÀ¼ÀzÀ°è CAvÀå

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 340/08 PÀ®A 506, 323, 354, 504, 355 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:24/8/2008 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw. dAiÀĪÀiÁ¯Á ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UÀAqÀ CdÄð£À gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ªÁzÀ «ªÁzÀ ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ CªÀgÀ zÁAiÀiÁ¢UÀ¼ÁzÀ £ÀªÀ£ÁxÀ ºÁUÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ gÀªÀgÀÄ «£ÁPÁgÀt ªÀÄzÀå ¥ÀæªÉò¹ dAiÀĪÀiÁ¯Á ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥ÀwAiÀĪÀjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ PÀgɬĹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ E§âjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ÃgÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÁºÀ£ÀPÉÌ mÁæöå°¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 339/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-08-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ºÀUÀ®Ä ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÁ.ºÉ. £ÀA.9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀÄqÀÄV UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æÃ. Q±À£À¹AUÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀĹAUÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÀAmÉ£ÀgÀ mÁæ° £ÀA. JA.JZï-06\JE- 9059 £ÉÃzÀÄÝ ¤AwzÀÝö£ÀÄß £ÉÆÃr CzÀgÀ ±ÉÆà dfÓ ºÉÆVgÀÄvÀÛzÉ. C°è ¤AwzÀÝ M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁªÀÄ CUÉ ²æÃgÁd£ÁxÀ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ §UÉÎ PɼÀ®Ä vÁ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ gÁºÉ £ÀA.9 gÀªÀÄÆ®PÀ ¨ÁA¨É UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀªÁUÀ ¢£ÁAPÀ 22-8-08 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ±ÉÆà dfÓ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.