August 18, 2008

Daily Crime Update 18-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-08-2008

ºÉÆîzÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼ÀªÁV ªÀåQAiÉƪÀð¤UÉ UÁAiÀÄ:-

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 84/08 PÀ®A 447,323,324,504, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 17-08-2008 gÀAzÀÄ ªÀgÀªÀnÖ [©] UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦ügÁå¢AiÀiÁzÀ ²æÃ. CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ zÉÆÃAr¨Á, UÀÄAqÉgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢°Ã¥ï gÀªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆAzÀÄ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ EzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ® ©lÄÖ ºÉaÑUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ PÀ¨ÉÓ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ªÁV PÀ®Äè ªÀÄtÄÚ ºÁQzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÉUÉ¢gÀÄvÁÛ£É. vÉÃUÉ¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ºÁQzÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ KPÉ vÉUÉ¢¢Ý CAvÀ CZÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀåQÛAiÉÆêÀð¤UÉ ªÁºÀ£À rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÁ®Ä vÀÄAqÀÄ :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 17-08-08 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÊ£ÉÆâݣÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ 39-E-3186 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ NtÂAiÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¥sÀÆ°£À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀ¤AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉÍýî PÀqɬÄAzÀ M§â ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §® ªÉƼÀPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ »ªÀÄärUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ mÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀA: JªÀÄ.ºÉZÀ 12 r.ªÉÊ 1392 EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤ÃSÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 140/08 PÀ®A 147, 148, 325, 354 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 17-08-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ºÁUÀÄ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è KPÉ VqÀUÀ¼ÀÄ ºÀZÀÄÑwÛj CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §rV¬ÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä FPÉAiÀÄÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ «dªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Áà PÀÄgÀħgÀÄ ºÁUÀÄ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄAiÀÄ PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ J¼ÉzÁrzÀgÀÄ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï rQ̬ÄAzÀ ªÀåQÛ AiÉƪÀð¤UÉ UÁAiÀÄ:-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢::17/08/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ DgÉƦ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀƪÉÆà £ÀA PÉ.J.-05-gÀhÄqï-7246 £ÉÃzÀ£ÀÄß CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ wæ¥ÀÄgÁAvÀ PÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §.PÀ¯Áåt ¥ÀlÖtzÀ ºÀ¼ÉÃAiÀÄ vÀºÀ¹® PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ , ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É »rvÀ «®èzÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ wæ¥ÀægÁAvÀ PÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠻AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀ£ÀÄß rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÉmÁÖV JqÀ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÀwÛ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ E¢æñÀ EvÀ¤UÉ JqÀ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀPÉÌ dUÀ¼À:-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 143/08 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-08-08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁåªÀĸÀÄAzÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà eÁåAvÉ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆvÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ »¯Á®¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀ°è M§â£ÁzÀ gÀ« EvÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä £À£ÀUÉ 20 gÀÆ PÉÆqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj gÀ« EvÀ£ÀÄ 20 gÀÆ PÉÆlÖ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁåªÀĸÀÄAzÀgÀ EvÀ£ÀÄ gÀ«UÉ ºÉýzÉÝ£ÀAzÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ EzÉà jÃw ZÁ½ ©zÀݪÀ¤zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. DUÀ »UÉÃPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ¥ÀÄ£ÀB CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ EAzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À» ©qÀ¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ §vÁ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆgÀĨÉgÀ½£À ªÀÄzsÉå ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÀÄw PÁgï NªÀgïmÉPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¨ÉÊPïUÉ rQÌ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢::17/08/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ DgÉƦ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA. PÉ.J-39-JªÀiï-668 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÉÃzÀ£ÀÄß §AUÁè PÀqɬÄAzÀ §.PÀ¯Áåt PÀqÉUÉ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §.PÀ¯Áåt-§AUÁè gÉÆqÀ ªÉÄÃ¯É J¸ï.Dgï. zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ ¥ÀlÖtzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ NªÀgÀ mÉPï ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-39-JZï-2388 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ²æà PÀ¯Áåt¥Áà UÀÆtvÀÆgÉ vɯÉAiÀÄ §®UÀqÉ Q«UÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨Á«¬ÄAzÀ PÉç¯ï ªÉÊgï PÀ¼ÀªÀÅ :-

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/08 PÀ®A 379 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ:17/08/08 gÀAzÀÄ ²ªÀgÁd gÀªÀgÀÄ ºÁ®»¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄPÉÌ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÉƼÀªÉ ¨Á«AiÀÄ PÉç¯ï ªÉÊgï CAzÁdÄ 300 Cr CA.Q. gÀÆ.6,000/- £ÉzÀÝ£ÀÄß ¢:15-16/08/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ