August 24, 2008

Daily Crime Update-Bidar 24-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-08-2008.

ºÉÆ®¸ÀÄ vÀUÀÄ°zÀ £ÉªÀ ºÉý MA§vÀÄÛ ¸Á«gÀ zÉÆÃazÀ PÀ¼ÀîgÀÄ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA: 337/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-08-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ zÉÆÃqÀا¸ÀªÀ UËqÀ G: ªÀiÁPÉÃðnAUï JQìPÀÆånªï, gÀªÀgÀÄ gÀÆ. 9000-00 UÀ¼À ZÉÃPï ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀȵÁÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ¤AzÀ qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ®âUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â ªÀåQÛ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ±ÀnðUÉ ºÉÆî¸ÀÄ ºÀwÛzÉ ºÉÆÃmɯïUÉ ºÉÆÃV vÉÆüÉzÀÄPÉÆýî CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ±Àlïð£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÁUÀ ±Àlð ªÉÄÃ¯É QæêÀiï PÀ®gÀ ¥ËqÀgï ©¢ÝzÀÄÝ PÀAqÀÄ CzÀ£ÀÄß vÉÆüÉzÀÄPÉÆüÀî®Ä PÁå±À ¨ÁåUÀ£ÀÄß ¨ÉÃPÀjAiÀÄ PËAlgï ªÉÄÃ¯É ElÄÖ ±Àlð£ÀÄß ¸ÀéZÀÒ¥Àr¸ÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀ PÁåµÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

«zÀÄåvï vÀUÀÄ° ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA. 09/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-08-2008 gÀAzÀÄ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ £ÁUÀ¨sÀƵÀt ¥ÁnÃ¯ï ¸Á:©ÃzÀgÀ SÉÃqÀ vÁ:¸ÉqÀA gÀªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°ègÀĪÀ PÉ.E.©. ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¸ÁߣÀzÀ PÉÆuÉAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä, ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¸ÀĪÀ »ÃlgÀ¢AzÀ ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¸À®Ä ºÉÆÃVzÁUÀ DPÀ¹äPÀ «zÀÄåvï vÀUÀ° ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ gÀ« ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¨sÀƵÀt ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ZÉPï CªÀåªÀºÁgÀPÉÌ ªÀÄaÑ£À ¥ÉlÄÖ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 177/08 PÀ®A 143,147,148,324,504,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/08/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ¸ÉÆãÁ¼É gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ zÉëAzÀæ¥Áà EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì ¥Àæ¨sÀÄ ¯ÁqÀÓ gÀÆA £ÀA 1 gÀ°è Hl ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ PÀÄgÀħSÉüÀV UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ©üêÀÄ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ, §¸ÀªÀgÁd, UÀÆPÀtð ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀ ©ÃgÀzÁgÀgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ PÀÄgÀ§SÉüÀV UÁæªÀÄzÀ PÉ.f.© ¨ÁåAPÀzÀ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀªÀjUÉ ZÉÃPÀ qÁæ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ AiÀiÁPÉ ºÉý¢ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄaѤAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ïì-¨ÉÊPï rQÌ ¨ÉÊPï¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ zÀA: 142/08 PÀ®A 279, 338 , 304 (J) L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187. LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 23/08/2008 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ - UÀÄ®âUÁð gÁdå ºÉzÁÝj ªÉÄÃ¯É ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) N.¦ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ UÀÄ®âUÁðUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀÆeÁ mÁæªÉïïì £ÀA PÉJ-39-5541 £ÉÃzÀgÀ §¸ÉÆìÃAzÀÄ UÀÄ®âUÁð PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ C«lgï ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÀ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ªÀUÉÎ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, G: ªÉÄÃPÁ¤PÀ ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ JA¨ÁvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ »A§¢ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ ±ÁåªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

«zsÀÆåvÀ ¢Ã¥À C¼ÀªÀr¹zÁvÀ¤UÉ ©zÀÝ MzÉ

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/8/08 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà «oÀ® vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ¥Áà ºÀ½îSÉÃqÉ gÀªÀgÀÄ KtPÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ qÁ// CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀzÀ PÀA§PÉÌ ¯ÉÊl ºÁQ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ «£ÀB PÁgÀt DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà, zÉëÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀįÁ¨Á¬ÄgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ K ªÀÄUÀ£É F ªÉÆÃzÀ®Ä PÀA§zÀ ¦üªÀÅd ºÁQzÉ FUÀ ¤Ã£ÀÄ KPÉ ¯ÉÊl ºÁQ¸ÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆüÀ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£À¤©qÀ ZËPÀ£À°è C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 14/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ; 22/08/08 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉ±ÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ mÁæ¦üPÀ ¹UÀß®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄ WÁvÀ¢AzÀ¯Éà CxÀªÁ AiÀiÁªÀzÉà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ¯Éà PÀĽvÀ°AiÉÄ 1900 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É,

ªÁlgÀ ¸À«ð¹AUÀUÉ ¤gÁPÀgÀuÉ, PÀnÖUÉAiÀÄ ¥ÉlÄÖ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ ; 23-08-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É. 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ ªÀĺÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß ªÀiÁAUÀgÀªÁrAiÀÄ 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á: zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æÃ. ªÀĺÀäzÀ ªÀÄ°PÀ gÀªÀgÀ ªÁlgÀ ¸À«ð¹AUÀ ¸ÉAlgÀUÉ ºÉÆÃV ªÁlgÀ ¸À«ð¹AUï ªÀiÁrPÀÆr CAvÀ ºÉ½gÀÄvÁÛ£É, DUÀ PÀgÉAl ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀgÉAl §AzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁr PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁUÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄ°PÀ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀiÁAUÀgÀªÁrAiÀÄ 3-4 d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.