August 31, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 31-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-08-2008.

¯Áj ¥À°Ö : M§â£À ¸ÁªÀÅ E§âjUÉ UÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå99/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A279 337 338 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA.«. PÁ¬ÄzÉ.

¢::30/08/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉßûvÀgÁzÀ £ÁUÉñÀ , FgÀ¥Áà PÀÆrPÀÆAqÀÄ «ÄÃgÁ£ï zsÁ¨ÁzÀ°è Hl ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ Hj£ÀªÀ£ÁzÀ dUÀ£ÁßzsÀ vÀAzÉ UÀÄgÀuÁÚ EªÀ£À ¯Áj£ÀA. J.¦. 9/ ªÁAiÀiï 431 £ÉÃzÀgÀ°è PÀƽvÀÄPÀÆAqÀÄ gÁeÉñÀégÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨Ázï PÀqÉUÉ gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃgÀqÀĪÁUÀ gÁeÉñÀégï eÉÊ ¨sÀªÁ¤ SÁAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀuÁÚ ¨É¼À£ÀÆgÀ JA§ ºÉ¸Àj£À ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É »rvÀ «®èzÉ ¯Áj §® ªÀÄUÀίÁV ¥À°ÖªÀiÁrzÀ£ÀÄ . DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 2300 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ . ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ FgÀ¥Áà EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . £ÁUÉñÀ EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PɼÀUÉ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É . CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀ¹äPÀªÁV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀÄAqÀzÀ°è ©zÀÄÝ ¨Á®PÀ£À ¸ÁªÀÅ

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA. 18/08 PÀ®A174 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ:30/08/2008 gÀAzÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀzÀ ²æà ±À£ÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÞ£ÀzÀ eÁvÉæ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §AzÉÆç¹Û£À°èzÁÝUÀ C¯Éè EzÀÝ «oÀ® gÀÄQät zÉêÀ¸ÁÞ£ÀzÀ ¤Ãj£À PÀÄAqÀzÀ°è ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1600 PÉÌ M§â ºÀÄqÀÄUÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVgÀÄvÁÛ£É 1800 UÀAmÉ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß PÀÄAqÀ¢AzÀ ªÉÄÃ¯É vÉUɬĹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ PÀæµÁÚf ¤A¨Á¼ÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀÄgÁoÁ G: ¥ÀÆeÁj ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ. gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä DvÀ M§â C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀ ªÀAiÀÄ CAzÁd 16 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ EAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÀ¹äPÀªÁV PÀÄAqÀzÀ°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è UɼÉAiÀÄ£À vÀ¯ÉAiÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ «ÄvÀæ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 149/2008 PÀ®A. 324,504 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 30/08/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ PÉÆlUÁå¼À UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆüÁ ºÀ§â EzÀÝ PÁgÀt ²æà zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á; PÉÆlUÁå¼À vÀ£Àß JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á; PÉÆlUÁå¼À £À£Àß JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀqÉ CAvÀ ºÉý zsÀ£ÀgÁd£ÀÄ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ HgÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr zsÀ£ÀgÁd£ÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ HgÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ ¹nÖUÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄUÀ£É £À£ÀUÉ ªÀAPÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ E£ÉÆßAzÀÄ KlÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀjAzÀ UÁAiÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¸À°è¹zÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ 1445 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀUÀ®¯Éè PÀ¼ÀªÀŪÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¹QÌ ©zÀÝ PÀ¼Àî

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 181/08 PÀ®A: 457,511 L¦¹

¢£ÁAPÀ 30/08/08 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ : ²æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ 36 ªÀµÀð G. dªÁºÀgÀ¯Á® £ÉºÀgÀÄ r.JqÀ PÁ¯ÉÃd ªÁZÀªÀiÁå£À PÉ®¸À ¸Á. ªÉÄÃy ªÉÄüÀPÀÄAzÁ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 30/08/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 9 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÀÄAmÉ zsÁ¨ÁzÀ°è ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀ½ PÁ¯ÉÃf£À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ E§âgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EnÖzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. vÁ£ÀÄ ºÁUÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è EzÀÝ ªÀÄvÉÆۧ⠪ÁZÀªÀiÁå£À ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ¸ÉÃj M§â¤UÉ »rzɪÀÅ ªÀÄvÉÆÛ§â NrºÉÆÃzÀ£ÀÄ . »rzÀÄPÉÆAqÀªÀ¤UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉüÀ®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀæPÁ±À CAvÀ ªÀÄvÀÄÛ NrºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉAPÀl ¸Á/ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÁ±À EvÀ¤UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ M¦à¹zÀÄÝ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢éÃ-ZÀPÀæªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀ¤AzÀ rQÌ, UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀÄ»¼É

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 67/2008, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : PÀ®A, 279,337,338, L¦¹.eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ

¢£ÁAPÀ 30-8-2008 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw dUÀzÉë UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw PÀÄvÁ¨ÁzÉ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉqÁ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄʬĸÀ®Ä ºÉÆÃV vÀ£Àß DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄʬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ°è «oÀ®¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ²æêÀÄw dUÀzÉë ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C£ÀégÀ vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ rQÌDVzÀjAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÀÆ CªÀ¼ÀÄ PÉüÀUÉ ©zÁÝUÀ JqÀ vÉÆÃqÉUÉ UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.