August 30, 2008

Daily Crime Update-Bidar 30-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-08-2008

PÀnÖPÉÆAqÀ ºÉAqÀwAiÀÄ£Éß ªÀÄgÀPÉÌ PÀnÖ »A¸É ¤ÃrzÀ ¥Àw ªÀĺÁ±ÀAiÀÄ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 346/08 PÀ®A 342, 504, 498(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/8/2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw AiÉıÉÆzÁ dUÀ£ÁxÀ PÀnÖªÀĤ G-ªÀÄ£É PÉ®¸À EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ dUÀ£ÁßxÀ gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÀ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ «£ÁPÁgÀt AiÉÄøÉÆÃzÁgÀªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ UÀAqÀ£À QjPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼ÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÁUÀÄ CvÉÛ ¨sÁªÀgÀªÀjUÉ F §UÉÎ K£ÀÄ ºÉýgÀĪÀ¢¯Áè »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 25/08/08 gÀAzÀÄ ¨ÁA¨ÉUÉ ºÉÆUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 26-08-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁ¥À¸ÀÄ ºÀÄt¸ÉUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄzÁå£À Hl ªÀiÁr £Àr ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÉÆuÁ CAvÁ ºÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÉıÉÆzÁ gÀªÀgÀÄ CªÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÉÆ®PÉÌ MAiÀÄåzÉ CgÀtåzÀ PÀqÉUÉ MAiÀÄÄÝ MAzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ PÀnÖ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ªÀåPÀÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 29/08/08 gÀAzÀÄ CtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è «±Á® EvÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÁÝUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÉÆr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 29/08/08 gÀAzÀÄ 04.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥ÀævÉÃPÀ ªÀÄÆgÀÄ PÀqÉ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ¨ÉzÀjPÉAiÉÆrØzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR®Ä

1) OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/08 PÀ®A 447, 324, 504, 506, ,354 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 28-08-2008 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw. ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæ UÉÆøÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ gÁeÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¨Á CAvÀ PÀgÉ¢zÀÝPÉÌ ¸ÀAVvÁ gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÉÆÃ¥Á£À EvÀ£ÀÄ CªÀ¼À PÉÊ »rzÀÄ £Àr £À£Àß eÉÆvÉ CAvÀ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤AzÀ ©r¹PÉÆAqÀÄ NqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÆÃ¥Á£À ªÀÄvÀÄÛ gÁeÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ »rzÀÄ F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ w½¹zÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄÄqÀ© ¥ÉÆðøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/08 PÀ®A 323, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/08/08 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ zÀvÀÄÛgÁªï PÀÄ®PÀtÂð ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸Á ; gÉÆüÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ D¹ÛUÉÆøÀÌgÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂðgÀªÀjUÉ DPÀæªÀÄ vÀqɪÀiÁr ºÉÆî¸ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ªÀÄÄqÀ© ¥ÉÆðøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A 341, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 29/08/08 gÀAzÀÄ UÀzÀ¯ÉUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ §¸À¥Áà vÀAzÉPÀ PÀªÀįÁPÀgÀ »¥ÀàUÁð ªÁr gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CuÁÚgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄgÀªÀjUÉ ºÉÆîzÀ ¸ÀA§AzsÀ DPÀæªÀÄ vÀqɪÀiÁr ºÉÆî¸ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÀ.. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.