August 8, 2008

DAILY CRIME UPDATE 08-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-08-2008


ºÉÆîzÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÁV ªÀÄ»¼ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/08 PÀ®A 324, 504, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 06-08-08 gÀAzÀÄ ¨ÉÆüÉUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²æêÀÄw. £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ UÀÄgÀħ¸À¥Áà gÀªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ CªÀgÀ zÁAiÀiÁ¢UÀ¼ÁzÀ dUÀzÉë UÀAqÀ ¥Àæ¯ÁízÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß ºÉÆ®zÀ PÀnÖ EzÀÝ CgÀt £Á£ÉÃPÉ vÉUÉAiÀÄ° ¤Ã£ÀÄ «£ÁPÁgÀt £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ CAzÀªÀ¼É MAzÀÄ »rUÁvÀæzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÁUÀªÀiÁä gÀªÀgÀ JqÀ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ ¥Àæ¯ÁízÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÀzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, gÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ §¹ì£À ¸ËPÀAiÀÄð E®èzÀ PÁgÀt ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 07-08-2008 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¤ªÉñÀ£ÀzÀ §UÉÎ dUÀ¼ÀªÁV DgÉÆævÀjAzÀ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.143/2008 PÀ®A 323,447,504,506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-08-08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¥ÁAræ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ «¯Á¸À vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀgÀªÀjUÉ vÀªÀÄä eÁUÀzÀ°è ºÁQzÀ vÉÆUÀj PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉƽî CAzÁUÀ «¯Á¸À ºÁUÀÄ DvÀ£À ºÉAqÀw ®Qëöä¨Á¬Ä, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À«vÁ ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄwgÀªÀgÀ ¥ÁèlzÀ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr «¯Á¸À EvÀ£ÀÄ EzÀÄ £À£Àß eÁUÀ EzÉ, £Á£ÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢¯Áè ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É eÁUÀ £À£ÀßzÀÄ EzÉ CAvÁ CAzÀÄ F eÁUÀzÀ°è §AzÀgÉ ¤£ÀßUÉ ¤£Àß ºÉAqÀw E§âjUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ «¯Á¸À£À ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À«vÁ E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀwßUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¤ÃµÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¨ÉÊPï ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀåQÛAiÉƪÀð¤UÉ rQÌ :-

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/08 PÀ®A 279,338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 07/08/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄgÉUÉ¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöäAiÀiÁå ªÀqÀØgÀgÀªÀgÀÄ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¤Ã®A£À½î vÁAqÁ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀ°è£À RtÂUÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÁÌV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 0900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤Ã®A£À½î -ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â C¥ÀjavÀ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄgÀUÉ¥Áà gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ£Àß §®UÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¤ÃµÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¨ÉÊPï ZÀ¯Á¬Ä¹ ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ ¸ÀªÁgÀ¤UÉ UÁAiÀÄ:-

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀA. 88/08 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 07/08/2008 gÀAzÀÄ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ¢AzÀ PÀªÀÄoÁtUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀ£Àß ¸ÀºÀzÉÆåÃV NAPÁgÀ gÀªÀgÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁåµÀ£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-37-PÉ-4812 £ÉßÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ NAPÁgÀ EvÀ£ÀÄ DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉqÀÌgÀ ZËPï ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÉ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ :-
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 313/08 PÀ®A 342, 504, 506, 332, 353 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 07-08-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1230 UÀAmÉUÉ ¸ÉÃqÉƼÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ²æÃ. ¨Á®ZÀAzÀæ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ eÁzsÀªÀ gÀªÀgÀÄ G: ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀiÁV PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ «oÀ® vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ qÀÄPÉæ eÁ-ªÀÄgÁoÁ ¸Á-¸ÉÃqÉƼÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è ¤Ãj£À ¸ÀªÀĸÉå EzÀÄÝ, £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è ¨ÉÆÃgÀ ºÁQ¹j CAvÁ CAzÁUÀ ¨Á®ZÀAzÀæ gÀªÀgÀÄ FUÀ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÉƼÀUÉ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉ EzÀÄÝ, DUÀ ¥ÀAZÁ¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ eÉÆvÉ ZÀZÉð ªÀiÁr ¨ÉÆÃgÀ ºÁQ¸ÀÄvÉÛãÉ. DUÀ CªÀ£ÀÄ JµÀÄÖ ¢ªÀ¸À ¨ÉÃPÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É gÀAr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ-vÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄvÀ CzsÀåPÉëAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀ¤UÉ PÀÆqÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CªÀj§âjUÉ ¥ÀAZÁ¬ÄvÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÁQ ©ÃUÀ ºÁQzÀÄÝ, CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀÄlPÁzÁ½ ªÀåQÛ AiÉƪÀð£À §AzsÀ£À :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 314/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 7-8-08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀmÉïï ZËPï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ D «ÃgÀuÁÚ vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ ºÀÄZÉÑ ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ £À£Àß §½ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DrzÀgÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄÝ, CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä «ÃgÀuÁÚ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ºÀÄZÉÑ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ- °AUÁ¬ÄvÀ ¸Á-£ÁªÀzÀV ¸ÀzsÀå ¥ÀmÉ® ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 2 ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ 805/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ZÁPÀÄ EjvÀ :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/08 PÀ®A 341, 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-08-2008 ¸ÁAiÀÄAPÁ® gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ ¸ÀÄeÁvÁ ¨ÁgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀhÄgÉÃ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQî ¤°è¹zÁÝUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¦APÁå ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¢Ã±À EªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAzÀgÀÄ £À£Àß°è ºÀt «®èªÉAzÁUÀ ºÁgÉÆÃgÀUÉÃjAiÀÄ E§âgÀÄ J¸À,¹ d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »r¢zÀÄÝ ¦APÁå£ÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ §® ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, dUÀ¢Ã±À£ÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ £À£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ £ÀÄr¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C½AiÀĤAzÀ ªÀiÁªÀ¤UÉ KlÄ :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06-08-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æÃ. ¹zÀÝ°AUÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ §PÁ¼É gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉÃnÖAiÀiÁUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤eÁA¥ÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¦üAiÀiÁð¢ C½AiÀÄ£ÀÄ ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹zÀÝ°AUÀ gÀªÀgÀÄ C½AiÀĤUÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ «£ÁPÁgÀt ¢£Á®Ä £À£Àß ªÀÄUÀ¼À dÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ C½AiÀĤUÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁÝUÀ C½AiÀÄ J¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ£É ¤£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀ£ÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¼À vÀAzÉAiÀiÁVzÀÄÝ PÉüÀĪÀ C¢üPÁgÀ £À£ÀUÉ EzÉ CAvÁ CAzÁUÀ ¸ÀzÀj C½AiÀÄ J¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ ¤£ÀÄ §ºÀ¼À ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ C°è EzÀÝ MAzÀÄ »rUÁævÀzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 07-08-2008 gÀAzÀÄ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ.