August 11, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 11-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-08-2008

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ £Á®égÀ zÀ¸ÀÛVj.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 10/08/08 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ G¥ÀZÀÄ£ÁªÀuÉ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀÄjvÀÄ ®AdªÁqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §AzÉƧ¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹ 1700 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æêÀÄAvÀ ZÀªÁít gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ UÀÄr¸À®zÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀjAiÀĪÀjAzÀ E¹àl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹zÀ 1680/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj 9 gÀ ªÉÄÃ¯É CqÁØ¢rØ ¯Áj ZÀ°¹ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ZÁ®PÀ

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/08/08 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ¥sÀPÉÆæâݣï vÀAzÉ ZÁAzÀ E£ÁªÀÄzÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA§gÀ J¦-12-AiÀÄÄ-6066 £ÉÃzÀgÀ°è EgÀÄ½î ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÀÄ®âUÁð¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ.-9 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀPÀÄAzÁ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¯ÁjAiÀÄÄ ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°è EnÖPÉƼÀîzÉ Cw ªÉÃUÀ ºÀUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃr£À §® §¢UÉ EgÀĪÀ ¥sÀÆ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ ±ÉÆà qÁåªÉÄÃd DV ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§AUÁgÀzÀAUÀr PÀ¼ÀÄ«£À GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀ R¢ÃªÀÄgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ ¥ÉưøÀgÀÄ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 146/2008 PÀ®A: 96 (r) PÉ.¦.DPÀÖ .

¢£ÁAPÀ 11/08/08 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä fæ£À ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¥sÀ §eÁgÀ M¼ÀUÀqÉ NqÀĪÁUÀ PÀÆqÀ®¯É fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¥ÀÄ£ÀºÀ ¥ÀÄ£ÀB ZËPÁ¹ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV 1) QgÀ¥Á£À¹AUÀ vÀAzÉ §§£À¹AUÀ ªÀAiÀÄ:19 ªÀµÀðG:¹PÀÌ®UÉÃgÀ PÉ®¸À ¸Á:EA¢gÁ £ÀUÀgÀ , ZÀAzÁæ mÁQÃd ºÀwÛgÀ vÁAqÀÆgÀ , f: 2) PÀªÀiÁä¹AUÀ vÀAzÉ dAUÀĹAUÀ ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð,G:¹PÀÌ®UÉÃgÀ PÉ®¸À , ¸Á:UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀå ²ªÁf PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ GªÀÄUÁð . CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ PÀÄ®APÀƵÀªÁV §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀj§âgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°èAiÀÄ ¸ÀgÁ¥sÀ §eÁgÀzÀ Qð ºÁQÃzÀ CAUÀrUÀ¼À ¥ÉÊQ MAzÀÄ CAUÀrAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀÄvÉÛªÉ , CAvÁ ºÀ½zÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À®Ä DzÉò¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 146/08 PÀ®A 96 (r) PÉ.¦. DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d«ÄäUÁV dUÀ¼ÀªÁr vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAVUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ªÀÄUÀ

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ 127/2008 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ: 09/08/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÉÄʸÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁdªÀiÁä gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÀgÀ EªÀj§âgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ §gÀĪÀ ºÉÆ® £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁqÀÄ JAzÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ (¦üAiÀiÁð¢) vÁ¬Ä ºÁUÀÄ vÀAVUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ PÉÊ ¬ÄAzÀ ªÀÄÄ¹× ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ JAlÄ d£ÀgÀ §AzsÀ£À M§â£À ¥ÀgÁj

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 10-08-08 gÀAzÀÄ ¹.¦.L (UÁæ) ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV AiÀįÁè°AUÀ d£ÀgÀ¯ï ¸ÀÆÖgÀ JzÀÄj£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É 17-30 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ G½zÀ 8 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3750/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ gÀhĪÀÄPÁ¤ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁqÀÄwÛzÀÝ LzÀÄ d£ÀgÀ zÀ¸ÀÛVj.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 10-08-08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ E¹àÃl UÉÆïÉSÁ£ÀzÀ qÉPÀÌ£ï J¸ï.n.r. ªÀÄÄAzÉ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ªÉƬģÉƢݣï, ªÀĺÀäzÀ ªÀiÁfzÀ ªÀĺÀäzÀ JeÁd, ªÀĺÀäzÀ £À¬ÄªÉƢݣï, ªÀĺÀäzÀ ±ÁPÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ ªÁfzÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr gÀÆ 3050/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

«£ÁPÁgÀt vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ¥Àæ¸ÀAUÀ

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/08 PÀ®A 341,323,324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 10/08/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¹zÉÝñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà PÀteÉ gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃl®zÀ°è PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ M§â£ÀÄ MwÛ »rzÁUÀ E£ÉÆߧâ DgÉÆævÀ£ÀÄ, ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀPÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


vÀAzÉ ªÀÄUÀ¤UÉ xÀ½¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10/08/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¹zÉÝñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ vÀgÀ£À¼Éî gÀªÀgÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃmÉ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁóµÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ EzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß KPÉ ¨ÉÊ¢¢Ýj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ PÉʪÉÄÃ¯É ¨É£Àß°è vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ PÉʬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

HlªÀiÁqÀzÉ §jà ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄqÀÄzÀÄ ¥Áæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ PÀÄqÀÄPÀ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 14/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 10,11-8-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è gÁZÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä »ÃgɪÀÄoÀ EvÀ£ÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁVzÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ Hl ªÀiÁqÀzÉà ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ gÁZÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆüÀî¯ÁVzÉ.