August 22, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 22-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-08-2008.

CAUÀr PÉqÀªÀÅwÛgÀĪÁUÀ bÁªÀt ©zÀÄÝ ªÀåQÛAiÉÆêÀð¤UÉ UÁAiÀÄ

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2008 PÀ®A. 288, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 21-08-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀévÉÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-8-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ Z˨ÁgÁ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£À CAUÀr PÀlÖqÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÉ E®èzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ CAUÀr PÉqÀªÀÅwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹ªÉÄAl ªÀÄvÀÄÛ PÀ®Äè ©zÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ C®èzÉ CzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ® jPÁë ZÁ®PÀ °AUÀ¥Áà EvÀ£À JqÀ ªÉÆüÀPÁ® ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ ¹ªÉÄAl ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ«£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

¯Áj ªÉÆlgï ¨ÉÊPï rQÌ ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA138/2008 PÀ®A279,337,338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L JªÀiï.«í KPïÖ

¢£ÁAPÀ: 20/08/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ºÁUÀÄ EvÀ£À ¨ÁrUÉÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ®QëöätgÁªÀ ¸Á §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ. EªÀj§âgÀÄ §eÁd ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-02/E.JªÀiï/2757 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É gÉfAvÀ® UÀuÉñÀ£À zÀ±Àð£À UÉÆøÀÌgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-d»ÃgÁ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£À zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ wgÀÄ«£À°è ºÉÆÃzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉÄAzÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J/01-7835 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ NªÉÄäÃ¯É »rvÀ vÀ¦à ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀÆÌljUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ E§âgÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ . ºÁUÀÄ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ EvÀ¤UÉ §®PÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä PɼÀUÉ §® UÉÊ ªÉƼÀ PÉÊ PɼÀUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ.

mÉA¥ÉÆ ZÁ®PÀ¤AzÀ rQÌ ºÀ¸ÀĪÉÇAzÀgÀ ¸ÁªÀÅ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA139/2008 PÀ®A279,427 L¦¹ 187 L.JªÀiï.«í. JPïÖ

¢£ÁAPÀ: 21/08/2008 13-45 gÀAzÀÄ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ ªÀÄvÀÄÛ QÃgÀt vÀAzÉ gÉhÄgÀ¥Áà EªÀj§âgÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ JªÉÄäà zÀ£À PÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊĸÀÄvÁÛ ©ÃzÀgÀ-d»ÃgÁ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqÉÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ mÉA¥ÀÆ £ÀA. PÉ.J/39- 7400 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ ºÉÆÃjUÉ (D/Q. 15000/- gÀÆ) rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj ºÉÆÃjAiÉÆAzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj F mÉA¥ÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.

¸ÀtÚ ¤gÁªÀj AiÉÆÃd£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ UÉÃl PÀ¼ÀªÀÅ

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 64/2008, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt PÀ®A, 379 L¦¹.
¢£ÁAPÀ 21-8-2008 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ²æà zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÉÄÃzsÁ 40 ªÀµÀð ¸ÀºÁAiÀÄPÀ EAf¤ÃAiÀÄgÀ ¸ÀtÚ ¤ÃgÁªÀj G¥À «¨sÁUÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ °TvÀ Cfð ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16-08-2008 gÀ 1000 UÀAmÉÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 18-08-08 gÀ 1000 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA¨ÁPÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀzÀ ZÁAUÉèÃgÁ PÉgÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀtÚ ¤gÁªÀj AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ 6 Cr JvÀÛgÀ, 3 Cr CUÀ®ªÀżÀî CAzÁdÄ 3 QéÃAmÁ¯ï vÀÆPÀªÀżÀî PÉ£À® UÉÃmï CzÀgÀ C.Q. 20,000=00 gÀÆ. ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2008 PÀ®A 379 £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢é-ZÀPÀæªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ E§âjUÉ UÁAiÀÄ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :109/2008 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt :279,337,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 21/08/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ ªÀÄÄ®UÉ ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA J¥sï/Dgï.£ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýîAiÀÄ PÉÆPÁPÉƼÁ ¥ÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AvÀ MªÉÄä® rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À »AzÉ PÀĽwzÀÝ E£ÀÄß E§âjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® »gÉƺÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï EzÀÄÝ EzÀgÀ £ÀA§gÀ EgÀzÉ J¥sï/Dgï CAvÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹gÁd EvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ EzÀÝ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁÄvÀÄ.

zÀıÀÑlPÉÌ §°AiÀiÁV fêÀ vÉvÀÛ PÀÄqÀÄPÀ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA.: 06/2008 PÀ®A.: 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 21/08/2008 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÁf vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ aAZÉÆÃ¼É ¸Á: ºÉƤßPÉÃj vÁ:fÃ: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TÃvÀ Cfð ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ vÁ£Áf vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ aAZÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ºÉƤßPÉÃj FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ FvÀ£À zÀıÀÑlPÉÌ ¸ÉÃgÀzÉ ©lÄÖ PÉÆlÄÖ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è vÀ£Àß JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ G½zÀÄ DvÀ¤UÉ ºÀwÛgÀ §gÀUÉÆqÀzÀAvÉ ªÀiÁr ¨ÉÃgÉ EgÀĪÀåzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ zÀıÀÑl ©qÀzÉ ¸ÀgÁÄ PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì GAlÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è E¸Áäįï vÀAzÉ gÀ¸ÀÄ¯ï ¸Á§ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ £ËPÀj G½zÀÄ ªÉÄïÉÆÛÃj¹zÀAvÉ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/08/2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è PÉÆoÀrAiÀÄ°è EnÖgÀĪÀ Ql £Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹ DvÀä ºÀvÉåà ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀåzÉÃjÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 6/08 PÀ®A. 174 ¹.DgÀ.¦.¹. DrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÉÆ®zÀ G½ªÉÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ §rzÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹PÉÆAqÀ gÉÊvÀPÀÄlÄA§

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/08 PÀ®A 324.504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 21/08/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀgÁªÀ ¸Á; ¯ÁzsÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨ÁĪÀiÁw£À ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/08/08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃV®Ä ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ ¸ÀwñÀ, «oÀ®, ¸ÀįÉÆZÀ£Á EªÀgÀÄ §AzÀÄ, CªÀgÀ°è ¸ÀwñÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ªÀiÁvÀ£Ár ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ ¤£ÉÃPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ CAzÀªÀ£É PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁ§ÄPÀzÀ EtaÄAzÀ £À£Àß §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ «oÀ® EªÀ£ÀÄ PÉÊÄAzÀ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ §PÀÌj¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀƯÉÆZÀ£Á EªÀ¼ÀÄ PÉÊÄAzÀ ¨ÉãÀß°è ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ. CµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆr ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. PÁgÀt £À£Àß eÉÆvÉ d£À¼À vÀUÉzÀÄ ºÉÆqÉzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÆV¹ £À£ÀUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæ PÀ½¹PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÉÆÃmÁgÀ ¥ÀA¥À¸Él£À ªÉÊgÀ PÀ¼ÀªÀÅ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/08 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 21/08/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ zÉñÀªÀÄÄR ¸Á: PÉÆAUÀ½ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £ÀªÀÄÆä ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ 10 JPÀÌgÉ d«ÄãÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§ÄgÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ zÀqÀzÀ°è ¹DgïL PÀA¥À¤AiÀÄ PÀgÉAmï ªÉÆmÁgÀ PÀÆr¹zÀÄÝ £À£ÀßAvÉAiÉÄ £ÀªÀÄÆägÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ, ¨sÁªÀŸÁ§ vÀAzÉ ¤ªÀwðgÁªÀ, PÁ½zÁ¸À vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á¼ÀgÁªÀ, EªÀgÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀzÀj £À¢AiÀÄ zÀqÀPÉÌ PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀ PÀÆr¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 19/08/08 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä®ègÀ PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀUÀ¼À°èzÀÝ vÁA§æzÀ ªÉÊgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀiÁ®Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. £ÁªÀÅ C®è°è ºÀÆqÀÄPÁr £ÉÆÃr F ¢ªÀ¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÉÝ£É. F §UÀÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹, DgÉƦ ºÁUÀÆ ªÀiÁ°£À ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÑ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆ®zÀ°è §rzÁr UÁAiÀÄ¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/08 PÀ®A 143.147.323.324.504 eÉÆvÉ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 21/08/08 gÀAzÀÄ 2400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà EAZÀÆgÉ ¸Á: ¯ÁzsÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/08/08 3.30 ¦JA UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄ®Äè vÀUÉAiÀÄĪÁUÀ ¨ÁdÄ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ gÁªÀÄ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ ªÀi¼ÀZÁ¥ÀÆgÉ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ºÉ¸Àj£À ¨É¼ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ £ÉV®Ä ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß ºÉAqÀw KPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ gÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è £Á£ÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¤ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÝ£ÀÄ. EzÀ£Àß £ÉÆr £Á£ÀÄ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÁUÀ gÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ £ÀÆQ ºÁQzÀ£ÀÄ. 1. ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀ¯ï¥Áà 2.gÁªÀÄ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ, 3.eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ, 4. fÃvÉAzÀæ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ, 5. ªÉÊd¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà 6. ±Á®Ä¨ÁÄ UÀAqÀ ªÉÊd¥Áà, 7 ªÀÄ®ªÀiÁä UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ J®ègÀÆ ¸Á : ¯ÁzsÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.