August 5, 2008

Daily Crime Update- Bidar, 05-08-2008


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-08-2008

¹ÃªÉÄJuÉÚ ¸ÉÆÖÃªï ¹rzÀÄ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 12/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 25-7-08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱À²zsÀgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ gÀªÀgÀ vÁ¬Ä PÀ¯ÁªÀw EªÀgÀÄ CªÀgÀ CtÚ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ EªÀ¤UÉ ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¸À®Ä ¸ÉÆÖêÀ ºÀaÑzÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ¸ÉÆÖêÀ ¨ÉAQ ºÉZÁÑV §¸ÀÖ DV ¨ÉAQ ¸À»vÀ PÀÆrzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹rzÀÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ PÀÄwÛUɬÄAzÀ ¸ÉÆAlzÀ ªÀgÉUÉ §mÉÖ ¸À»vÀ ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÉÄÊwæ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 3-8-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0045 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊwæ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É

rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj UÁAiÀÄPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ DmÉÆÃZÁ®PÀ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 97/2008 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187
ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ :-


¢£ÁAPÀ 04/08/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀA§¥Áà ¸ÉÆä gÀªÀgÀÄ CmÉÆ jPÁëzÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî L.©. JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ alUÀÄ¥Áà PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ CmÉÆ jPÁë £ÀA PÉJ-39/3095 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ CmÉÆ ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆlÖ ¸Á® PÉýzÀªÀ£À vÀ¯ÉUÉ §rUÉ ¥ÉlÄÖ!!

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04/08/08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¤qÀªÀAZÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀĺÀäzï U˸ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï E¨Áæ»A gÀªÀgÀÄ ZÁAzÀ ¥ÀmÉïï vÀAzÉ ¯Á® ¥Ànïï gÀªÀjUÉ ¸Á® PÉÆÃnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀ½ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ ZÁAzÀ¥Ànïï EvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ PÉÆÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CA¢zÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ