August 26, 2008

Daily Crime Update 26-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-08-2008.

ºÀ¼É zÉéõÀ, MAzÉà PÀÄlÄA§zÀ E§âjUÉ UÁAiÀÄ M§â£À PÉƯÉ

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ. 120/08, PÀ®A: 323, 324, 504, 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ: 24/08/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ PÁA§¼ÉªÁr UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á¯Áf ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃgÀR gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. PÁAvÁ¨Á¬Ä gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À E¹àÃmï DqÀĪÁUÀ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ gÁªÀÄ°AUÀ ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ gÀhÄA©AiÀiÁ¢AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è w«zÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ PÀ©âtzÀ ¨ÉïïÖ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¢£ÁAPÀ: 25-08-2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁåQì PÁå¨ï ¥À°Ö ¨Á®QUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 25-08-2008 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠥sÀAiÀiÁeï vÀAzÉ ªÀi˯Á£À¸Á§ gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÀdªÀiÁ¨ÉÃUÀA½UÉ ºÀĵÁj®èzÀ PÁgÀt CªÀ¼À£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄå®Ä ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ (JªÀiï) UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀiÁåQì PÁå¨ï £ÀA. PÉ.J-28-4445 £ÉÃzÀgÀ°è PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁåQìPÁå¨ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁåQì PÁå§ ¥À°Ö DzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ £ÀfªÀiÁ ¨ÉÃUÀA ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/08 PÀ®A 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/08/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì RAqÉæUÀ°è EAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸Àa£ï vÀAzÉ £ÀAzÀ¯Á® gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËqÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆà ¸ÉÊPÀ® C.Q 1000/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.