August 10, 2008

DAILY CRIME UPDATE 10-08-08

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-08-2008.

ºÉÆîzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑ ªÀÄ»¼ÉAiÉƪÀð¼À ¸ÁªÀÅ :-

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 08/08/08 gÀAzÀÄ MZÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ©gÁzÀgÀ gÀªÀgÀÄ £ÁUÀgÁ¼ÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀ¼É vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV JqÀUÁ°£À ¨ÉgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀÆrèUÉ ºÉÆÃV C°èAzÀ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉììUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÉgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 09/08/08 gÀAzÀÄ 0445 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. DzÀÝjAzÀ zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


JªÉÄä ªÉÄìĸÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼ÀªÁV ªÀÄ»¼ÉAiÉÆêÀð½UÉ UÁAiÀÄ:-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 316/08 PÀ®A 323, 324, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 9-8-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¨sÉƸÉè ¸Á: NvÀV gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ CgÀ«AzÀ, ZÀAzÀgÀ, ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ, PÀÄAzÀ£À¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAVÃvÁ½UÉ ¤£Éß ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ºÉÆîzÀ°è CgÀ«AzÀ¤UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ JªÉÄäÃUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄAiÀÄ®Ä ©lÄÖ ¨É¼É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ dUÀ¼À vÉUɢݢÝ, CAvÁ PÉý ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CgÀ«AzÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ ZÀAzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀAVÃvÁ¼À PÉÊ »rzÀÄ dAeÁ ªÀÄÄ¹Ö ªÀiÁr J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¤Ã£ÀÄ E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ £ÁªÀÅ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀ®Ä §AzÁUÀ K£ÁzÀgÀÄ CAzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉÝ.