August 21, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 21-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-08-2008

ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç¢AzÀ w«zÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ PÉÆ¯É :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 333/08 PÀ®A 302 L¦¹ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è £Àfç EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CPÀ̼ÁzÀ ±À¦üPÁ EªÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÊAiÀÄzï DjÃ¥sï EvÀ£À eÉÆvÉUÉ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀĪÀgÉ wAUÀ¼À°è £Àfç EvÀ£À ¨sÁªÀ ¸Ë¢AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ£À CPÀ̽UÉ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ D ªÀÄUÀÄ £À£ÀßzÀ®è JAzÀÄ £Àfç£À ¨sÁªÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÀ£À CPÀ̽UÉ vÀ¯ÁR PÉÆqÀĪÀªÀ¤zÀÄÝzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21-08-2008 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ«zÀÝ gÀhÄA©AiÀiÁ¢AzÀ vÀºÀ¹Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ ºÉÆmÉAiÀÄ°è 6-7 ¸À® gÀhÄA©AiÀiÁ¢AzÀ w«zÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ DgÉÆævÀ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 333/08 PÀ®A: 302 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ..

ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ QÃl£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 05/2008 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 20-08-08 gÀAzÀÄ ±ÉñÀgÁªÀ gÀªÀgÀ ¥Àwß PÉêÀ¼Á¨Á¬Ä gÀªÀjUÉ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆ«zÀÄÝ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀqÉØ DV 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ «°Öçà C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è C¥ÀgÉõÀ£À ªÀiÁr¹ vÉUɹzÀÄÝ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ DUÀzÉ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/08/2008 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ Ql£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹zÀjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. DzÀÝjAzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¥ÁzÀZÁjUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌ :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. :-


¢£ÁAPÀ 20/08/2008 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀĸÀ̯ï vÁAqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÉëzÁ¸À vÀAzÉ UÀt¥Àw gÁoÉÆÃqÀ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀAUÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ FvÀ£ÀÄ £ÉʸÀVðPÀ QæAiÉÄUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà aPÀ° ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.30/ E-2798 »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r. 100 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï UÁ° UÀAUÀÄPÀĪÀiÁgÀ£À §®UÁ® ªÉÄð¤AzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ M¼ÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁUÀgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨ÁgÀ ªÀiÁ°PÀ¤AzÀ UÁæºÀPÀ¤UÉ ±ÀgÁ¬Ä ¨ÁnèAiÀÄ ¥ÉlÄÖ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 155/2008 PÀ®A 341,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 20/8/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¸ÀĨÁµÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUïgÀªÀgÀÄ ¸ÀÄeÁvÁ ¨ÁgÀ zÀ°èAzÀ Hl ¥Á¸Àð® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DUÀ CªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÁzÀ ±Á°ªÁ£À, »gÁªÀÄt ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ £À±ÉÃAiÀÄ°è CªÀgÀÄ ¸Àé®à eÉÆÃgÁV ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ M¨ÉÆâÃjUÉƧâgÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, EªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV, ªÀiÁvÁ£Ár¹gÀÄvÁÛgÉ CµÀÖgÀ°è ¸ÀÄeÁvÁ ¨ÁgÀ ªÀiÁ°PÀ D£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj£À°è ªÉÃlgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ±Á°ªÁ£À ªÀÄvÀÄÛ »gÁªÀÄtÂUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ AiÀiÁPÉ agÁqÀÄwÛ¢Ýj, CAvÁ CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ¸ÀÄeÁvÁ ¨ÁgÀ ªÀiÁ°PÀ¤UÉ CªÀjUÉ £Á£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÀÛ£É ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¢zÁÝgÉ CªÀjUÉ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃræ CAvÁ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀÄeÁvÁ ¨ÁgÀ ªÀiÁ°PÀ D£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áj£À°è ªÉÃlgÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÁågÀÄ ¤£ÀUɺÉÆgÀUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ vÀ½îzÀÝjAzÀ MAzÀÄ ©ÃgÀ ¨Ál°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è eÉÆÃgÁV ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨ÁgÀ£À°è zÁAzsÀ¯É ªÀåQÛAiÉƪÀð¤UÉ UÁAiÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2008 PÀ®A 341,504,323,506,427 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 20/08/2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ²æà D£ÀAzÀ vÀAzÉ §Al¥Áà UÀnÖ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ®UÉ PÁ½UÀ°èAiÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ §AzÀÄ PÁå©£À £ÀA. 1 gÀ°è PÀĽvÀÄ ¨ÉÆä ¸Éà±À¯ï «¹Ì PÀÄrzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁå©£À £ÀA. 1 gÀ°è agÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ ¨ÁgÀ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ D£ÀAzÀgÀªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ PÁå©£ï UÁæºÀPÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ KPÉ agÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ, gÀÆ¥ÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À eÉÆvÉ E£ÉÆߧ⠦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ D£ÀAzÀ gÀªÀgÀ ±Àlð »rzÀÄ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ & dUÀ¼À ©r¸À®Ä§AzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ «ÄeÁðgÀ¥ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ PËAlgÀ PÀqÉUÉ §AzÀÄ ±ÉÆà UÁè¸À MqÉzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrzÀgÀÄ & ¸ÀĨsÁµÀ FvÀ£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ fêÀ¢AzÀ PÉÆ®ÄèvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.