August 17, 2008

DAILY CRIME UPDATE 17-08-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-08-2008.

zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀÄ ¥ÀvÉÛ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/08 PÀ®A 315 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 16/08/08 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ C¥ÀjavÀ £ÀªÀeÁvÀ ºÉtÄÚ ²±ÀÄ«£À d£À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ¢ªÀÄzÀ ¸ÀzÀj ²±ÀÄ d¤¹zÀ PÉÆqÀ¯É AiÀÄ®èªÀiÁä zÉêÀ¸ÁÜ£À ¨Á«AiÀÄ°è ©¸ÁQ ¸Á¬Ä¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ²ªÁgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 143/08 PÀ®A 316 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt zÉÆÃa ºÉÆÃzÀ PÀ¼ÀîgÀÄ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 456, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10-08-08 gÀAzÀÄ ²æÃ. zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ AiÀiÁvÉæ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 15-08-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀV£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è£À ªÀÄÆwðAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ C.Q 6000=00 gÀÆ, zÉêÀgÀ ºÀÄArAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5000=00 gÀÆ ºÁUÀÆ 2 ªÉÆèÉÊ® C.Q 6000=00 gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ «.¹.r C.Q 2500=00 »ÃUÉ MlÄÖ C.Q 19500=00 gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

CAUÀrAiÀÄ ªÉÄïÁÒªÀt JwÛ £ÀUÀzÀÆ zÉÆÃazÀ PÀ¼ÀîgÀÄ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/08/08 gÀAzÀÄ 9 ¦.JA UÀAmÉUÀ¬ÄAzÀ 1130 UÀAmÉ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀgÀavÀgÀÄ ²æÃ. ¢®±ÀÄPï vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀgÁªÀ zÁ§PÉ gÀªÀgÀ ªÉÆÃgÀRAr UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÉÄîbÁªÀt vÀUÀqÀ JwÛ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr UÀ®èzÀ°èzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 22,550/- gÀÆ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¢: 16-08-08 gÀAzÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£Á®ÄÌ d£À dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ zÀ¸ÀÛVj.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 16-08-2008 gÀAzÀÄ ºÁgÀPÀÄqÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è E¹àl dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀÝ ªÉÄÃWÀgÁd, zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ, C¤®PÀĪÀiÁgÀ, ¸ÀĨsÁµÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¯Áf gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¦J¸ïL ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr CªÀjAzÀ MlÄÖ gÀÆ 1900/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹Öl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ UËgÀªÀÀ¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/08 PÀ®A 324, 355, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/08/2008 gÀAzÀÄ 1800 ²æêÀÄw. C¤vÁ UÀAqÀ ¨Á¯Áf gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¸Á: PÉÆgÁå¼À EªÀ£ÀÄ C¤vÁ½UÉ ¤£Àß UÀAqÀ J°èUÉ ºÉÆÃVzÁÝ£É CAvÀ PÉýzÀPÉÌ CªÀgÀÄ ZÁAzÀÆj ºÉÆ®zÀ ²ªÁgÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. CAvÀ ºÉýzÁUÀ PÀAmÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ CªÀ½UÉ ¸Àé®à ¨Á PÉ®¸À EzÉ CAvÀ PÀgÉzÀÄzÀPÉÌ CªÀ¼ÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ PÉÊ »rzÀÄ fAeÁªÀÄĶתÀiÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤AzÀ C¯Éèà EzÀÝ ¥ÀĵÁàªÀw §AzÀÄ PÀuÁÚgÉ £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 2130 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä Hj£À ªÀÄÄRAqÀgÉÆA¢UÉ PÉÆgÁå¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄRAqÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ PÀAmÉ¥Áà EªÀ¤UÉ «ZÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À ºÉAqÀw FgÀªÀiÁä UÀAqÀ PÀAmÉ¥Áà EªÀ¼ÀÄ §AzÀÄ C¤vÁ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß §®UÁ°£À°èzÀ ZÀ¥Àà° vÉUÉzÀÄ £À£Àß ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É 2 ¥ÉlÄÖ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ¤¹gÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.