November 16, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-11-2011

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2011 PÀ®A 323, 504, 498(J) L¦¹ :-

¸ÀĪÀiÁgÀÄ 13 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ EPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ EPÉUÉ DgÉÆæ ¸Á¬Ä£ÁxÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, EPÉUÉ JgÀqÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ DgÉÆæ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè, ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛ¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É, F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß CtÚ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ºÁUÀÆ ¸ÀgÉÆÃd£Á UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî EªÀgÀÄ DgÉÆæUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À® w½¹ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¢£ÁAPÀ 15-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ DPÁ±À£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è KPÉ¢ÝAiÀiÁ? ºÉÆÃUÀÄ ºÉÆgÀUÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 224/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/JªÀÄ-1295 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ ¹¸ÀÖgÀ Qæ¹Ö£À «Ä¹ÌÃvÀgÀªÀgÀÄ 30,000/-gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ZÉPÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ ZÉPÀÌ£ÀÄß ©ÃzÀgÀzÀ ¹ArPÉÃl ¨ÁåAPÀ£À°è PÉÆmÁÖUÀ ¨ÁåAPÀ¤zÀ 30,000/- gÀÆ¥Á¬Ä CAzÀgÉ 1000 gÀÆ.UÀ¼À 30 £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß MAzÀÄ ¸ÀtÚ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¨ÁåUÀ£À°è ºÁQ, DmÉÆÃzÀ ºÁåAqÀ® ºÀwÛgÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ DmÉÆà ZÁ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄrªÁ¼À ZËPÀ, £ÉºÀgÀÄ ¸ÉÖÃrAiÀÄA ªÀiÁUÀðªÁV ¥Àæ¢Ã¥À PÀƱÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ §AzÁUÀ, DmÉÆà §®¨sÁUÀzÀ »A¢£À UÁ° ¥ÀAPÀÑgÀ DVzÀÝjAzÀ j¥ÉÃgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÁ° ©ZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DmÉÆÃzÀ ºÁåAqÀ® ªÉÄÃ¯É EnÖzÀÝ 30,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨ÁåAPÀ ¥Á¸À §ÄPï ªÀÄvÀÄÛ 3 UÁå¸À ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß EgÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀtÚ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 215/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 15/11/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì gÁAiÀÄ®ì ªÉÆÃmÁgÀì JzÀÄgÀUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ 3 J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî JA§ E¹àÃl dÆeÁl Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ J£À © ªÀÄoÀ¥Àw ¥ÉưøÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, DgÉÆævÀjAzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ MlÄÖ ºÀt 3500=00 gÀÆ, 2) 52 E¹àÃl J¯É d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 216/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¨Á¯Áf £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CAUÀrUÉ Q° ºÁQPÉÆAqÀÄ, PÀÄlÄA§ ¸À»vÀ CvÉÛAiÀÄ CgÉÆÃUÀå £ÉÆqÀ®Ä GªÀÄUÁð (ªÀĺÁgÁµÀÖç) gÁdåPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 15/11/2011 gÀAzÀÄ GªÀÄUÁð ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀ®Ä CAUÀrAiÀÄ GvÀÛgÀ §¢AiÀÄ vÀUÀqÀzÀ ¨ÉƯïÖ vÉUÉ¢zÀÄÝ, CAUÀrAiÀÄ Q° vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ £ÉÆqÀ®Ä CAUÀrAiÀÄ°ègÀĪÀ 1) PÀA¥ÀÆålgÀzÀ ¹.¦.AiÀÄÄ, 2) J¯ï.¹.r, ªÉÆälgï, 3) Qà ¨ÉÆÃqÀð, ªÀÄvÀÄÛ 4) ªÀi˸ï EgÀ°¯Áè, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CzÀgÀ C.Q 15,000/- DUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÀÄÛ¹AUÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À¹AUÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: gÀd¥ÀÆvï, ¸Á: d£ÀªÁqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-39/E-9482 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ¢AzÀ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀR¯ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÄʺÀ§Æ§ ¸ÀĨsÁ¤ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ F±Á£Àå PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ §¸Àì £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ eÉÊ©üêÀÄ vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, G: §¸Àì £ÀA§gï PÉJ-38/J¥sï-513 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: dÆd£Á (J£ï) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®Q« ºÀjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 2,3-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjÃavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ±ÀAPÀgÀ±ÉÃnÖ ¸Á: UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀªÁr EvÀ£À ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Á«AiÀÄ MAzÀÄ 5 JZï.¦ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 50 ¦üÃl PÉç® ªÉÊgÀ C.Q. 8000/- gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 217/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÆûvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ¹AUÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: PÀëwæAiÀÄ, ¸Á: DgÀ.E.¹ ¨sÁ°Ì fvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀ£À gÀƪÉÄAl ªÉʨsÀªÀ «PÁ¸À ºÁUÀÄ C©ü±ÉÃPÀ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ°è ±Á¦AUÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ DgÀ.E.¹ CªÀÄgÀ ºÁ¸ÉÖî PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÉàîAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA : PÉJ-39-eÉ-9241 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «ÃgÀ¥ÁPÀë vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ºÀ®¸ÀAUÉ ¸Á: wãÀ zÀÄPÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉʨsÀªÀ «PÁ¸À gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÉʨsÀªÀ «PÁ¸À gÀªÀgÀ §® ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 200/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 16/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ @ ²ªÀgÁd, ¸Á: ¨É£ÀPÀ£À½î FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. JªÀÄ.ºÉZÀ-06/J¹-123 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAd ¸À¥Áß avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ rªÉÊqÀgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆæUÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.