October 3, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-10-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 02/10/2011 gÀAzÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝ£À gÉÆÃqÀ ªÀĸÁÛ£À UÉÆÃPÉ gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzsÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ zsÀ£ÀªÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ºÉƯÉAiÀÄ, ¸Á : ºÀÄ®¸ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ U˸ÉƢݣÀ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/E-4083 £ÉzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §¸Àì ¤¯ÁÝ£À PÀqɬÄAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ UÀÆqÀì C¦à CmÉÆà £ÀA PÉJ-56/184 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÁf ¸ÀÄtUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ¸ÀÄtUÁgÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¦à CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ U˸ÉƢݣÀ gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ U˸ÉƢݣÀ gÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 171/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 02/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁåªÀĪÉïï vÀAzÉ ªÉƺÀ£ï ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄAUÀ®¥ÉÃmï ©ÃzÀgÀ EvÀ£À zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀAPÀeÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÀUÁgÉ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n¹ ªÀPÀð±Á¥ï JzÀÄj£À gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ CªÀ¼À »A¢¤AzÀ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀAPÀeÁ EªÀ½UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ, ¥ÀAPÀeÁ EªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ, §®PÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ ºÁUÀÆ §®PÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 191/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà PÉÆêÀiÁgÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¥Áèl £ÀA 2 PÉʯÁ±À ¯ÉÃOl ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CAUÀrUÉ ºÉÆV ±ÉÃlÖgÀ Qð vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ªÉÆèÉÊ®ìUÀ¼ÀÄ, PÉÊUÀrAiÀiÁgÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÉîáUÀ¼ÀÄ vÉgÉ¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°èzÀ ªÉÆèÉʯï, PÉÊUÀrAiÀiÁUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Áè ¦°èAiÀiÁV ©¢zÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀ

1) ¸ÁåªÀĸÀAUÀ ªÉÆèÉʯï 30 ¸ÉÃl, C.Q 1,18,872/- gÀÆ.

2) £ÉÆÃQAiÀÄ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ 20 ¸ÉÃl C.Q 62,369/- gÀÆ.

3) ¹ÃªÀÄ PÁqÀð, ªÉÆèÉÊ® ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ, ¥ÉèöÊ ªÉƨÉʯï 52 ¸ÉÃmïUÀ¼ÀÄ C.Q 1,25,760/- gÀÆ.

4) «rAiÉÆÃPÁ£À ªÉƨÉʯï 4 C.Q 11,540/- gÀÆ.

5) PÁ§ð£À ªÉƨÉʯï 16 ¸ÉÃl C.Q 47,596/- gÀÆ.

6) ¯ÁªÁ ªÉƨÉʯï 9 ¸ÉÃl C.Q 31,709/- gÀÆ.

7) ¸ÉƤ JjPÀì£À ªÉƨÉʯï 4 ¸ÉÃlUÀ¼ÀÄ C.Q 32,056/- gÀÆ. E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ

8) ªÉÆmÁgÉÆî, J¯ï.f, ªÀiÁåPÀì, JA¦J¸ï, d£À, ¸ÉƤ, ¸ÉîPÉÆãÀ EªÀÅUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 24 ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ C.Q 68,371/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ

9) PÉÊUÁrAiÀiÁgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 125 EªÀÅUÀ¼À C.Q 63,550/- gÀÆ.

10) PÁå¹AiÉÆ PÁåPÉƯÉèlgÀ 18 C.Q 5530/- gÀÆ.

11) ªÉĪÉÆÃj PÁqÀðUÀ¼ÀÄ 75 C.Q 19,900/- gÀÆ.

12) j¥ÉÃjUÉÆøÀÌgÀ §AzÀ ªÉƨÉʯï 45 C.Q 1,35,000/- gÀÆ.

13) ªÉƨÉÊ¯ï ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ 28 C.Q 5460/- gÀÆ.

14) PÁå±À qÁæzÀ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2000/- gÀÆ »UÉ J¯Áè MlÄÖ 7,29,713/- gÀÆ. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/30-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ UÉÆqÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ©âtzÀ UÉÆù¬ÄAzÀ MqÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀÄtZÀUÉÃgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-5-2011 gÀAzÀÄ J.¹.JªÀiï.CxÀð ªÀÄĪÀgïì UÀÄ®§UÁðzÀ°è MAzÀÄ eÉ.¹.©.AiÀÄ£ÀÄß 21,71,000=00 ¨É¯ÉUÉ Rj¢¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj eÉ.r.©. Rj¢ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ EAr¹ÖçÃAiÀÄ¯ï ¨ÁåAPï ±ÁSÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¢AzÀ 15 ®PÀë ¸Á¯Á ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj eÉ.¹.©. ¢£ÁAPÀ: 21-7-2011 gÀAzÀÄ £ÉÆAzÀt ªÀiÁrzÀÄÝ, ¨ÉÃjAUÀ £ÀA PÉJ-39/7919 EzÀÄÝ, EAf¤ £ÀA JZï.00003286 ºÁUÀÆ Zɹ £ÀA 1734366 EzÀÄÝ £ÉÃzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉ®àgÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¸Á: PÀ®èSÉÆgÁ ºÁUÀÆ ªÀÄĤªÀÄ £ÁUÀ£ÁxÀ ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ PÀÆr £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 26-9-2011 gÀAzÀÄ EAr¸À¹ÖçÃAiÀįï JjAiÀiÁ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ°è dªÀÄRAqÉ PÁA¥ÉèÃPïì »AzÀÄUÀqÉ eÉ.¹.©.AiÀÄ£ÀÄß ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¤°è¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ; 27-9-2011 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj eÉ.¹.©. ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä eÉ.¹.©. ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°¯Áè DzÀÝjAzÀ DAzsÀæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ°¯Áè PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 26,27/09/2011 gÀ gÁwæ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ eÉ.¹.©. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2011 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/10/2011 gÀAzÀÄ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀärªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: zÉÆé, ¸Á: ªÉÆüÀPÉgÁ, ¸ÀzÀå: gÁeÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨sÀf ¨sÀArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ CAiÀÄƧSÁ£ï vÀAzÉ AiÀÄƸÀÄ¥sÀSÁ£À d«ÄÃAzÁgÀ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ F »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛ ªÀiÁºÁzÉëgÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ PÉÃ¸ï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀwÛUÉ vÀPÁgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EAzÀÄ ¸ÀºÀ CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¤£Àß CvÉÛ £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁrzÀݼÀÄ, ¤ÃªÀÅ FUÀ ºÉUÉ gÁeÉñÀégÀzÀ°è fAzÀV ªÀiÁqÀÄwÛj £ÉÆÃqÀÄvÉÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, ¸ÉÆÃzÀgÀwÛ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤ªÀÄUÉ®èjUÉ fªÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2011 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀÄw wæù¯Á UÀAqÀ zsÀªÀÄðgÁd ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: J¸Àì.¹ ºÀjd£À, ¸Á: vÀ¼À¨sÉÆÃUÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄ£É »AzÉ EzÀÝ ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ £Á°AiÀÄ°è DgÉÆæ vÀgÁzÀ 1) fÃvɱÀ vÀAzÉ zÀ±Àð£À ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², 2) ªÀAzÀ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ zÀ±Àð£À ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², 3) dªÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀĵÉãÀ dPÁÛ§ J®ègÀÄ ¸Á: vÀ¼À¨sÉÆÃUÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄtÄÚ ºÁQ ªÀÄÄZÀÄÑwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr, vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ §®PÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ©âtzÀ gÁqÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, £ÉîPÉÌ ºÁQ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 172/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 02/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ¥Àw vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: §jzÁ¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV ¸ÀAVÃvÁ ºÁUÀÆ ¸ÀAVÃvÁ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÆeÁ ªÀAiÀÄ: 7 ªÀµÀð, ªÀÄƪÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ GqÀĦ PÀȵÀÚ ºÉÆmÉ® PÁ£ÀðgÀ §½ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀ®Ä CmÉÆÃzÀ zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38/6198 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀÆeÁ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥ÀÆeÁ EªÀ¼ÀÄ £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ ¥ÀÆeÁ¼À ¨É¤ß£À ªÉÄðAzÀ CmÉÆÃzÀ mÉÊgÀÄ ºÁAiÀÄÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¥ÀÆeÁ¼À ºÉÆmÉÖAiÀÄ ºÉÆPÀÄ̼À PɼÀ ¨sÁUÀzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ DgÉÆæ CmÉÆà ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.