October 14, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 14-10-2011

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 12-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200AiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà, ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð, G: CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C¯Éè EzÀÝ C®ªÀiÁgÀ Qð¬ÄAzÀ C®ªÀiÁj vÉUÉzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀ, ¨É½î ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 42000=00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2011 PÀ®A 324, 323, 504 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ : 13-09-2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺Á¢¥Á±Á vÀAzÉ §ÄgÁ£À¸Á§ ªÉÆd£À ¸Á: zsÁ§PÁ EªÀgÀÄ d°Ã®¸Á§ EªÀgÀ ºÉÆl® ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ CªÀÄgÀfÃvÀ vÀAzÉ UÀuÉñÀ ¸Á; zsÁ§PÁ EªÀgÀÄ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀ®è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄ PÀnÖzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ §® ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï 06/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 13-10-2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀUÀAªÀvÀgÁªÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ®PÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÁ®zÉÆrØ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ PÀÄ. C²é¤ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀgÁªÀ ®PÀ±ÉnÖ ªÀ:18 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:«zsÁåy𤠸Á:ªÁ®zÉÆrØ. EªÀgÀÄ 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è C£ÀÄwÛÃtðªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀtÂUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/10/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ªÀÄævÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÆ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgÀ £ÀA. 06/2011 PÀ®A; 174 ¹DgÀ¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 178/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ« JPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 13/10/2011 gÀAzÀÄ 15:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄUÀAzsÁ UÀAqÀ ¸ÀĨsÀ±ÀµÀ PÀÄ®PÀtÂð, 56 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¨Áæ»ät ¸Á: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JJJ4746 £ÉÃzÀÝgÀ »A¨sÁUÀ PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ J¸ï.©.L ¨ÁåAPÀ PÀqɬÄAzÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦28AiÀÄÄ2786 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ »A¨sÁUÀzÀ°è rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ºÁUÀÆ JqÀ §¢AiÀÄ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.