October 26, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 26-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-10-2008 

¥ÁzÀZÁj zÀA¥ÀwUÀ½UÉ  §¸ï rQÌ -C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ¥ÀwAiÀÄ ¸ÁªÀÅ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/08 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ :-

¢:25/10/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ £ÁUÀ±ÉnÖ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄÄgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ²ªÁf ZËPÀ PÀqÉ CqÁØqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CAzÁdÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì ¤lÆÖgÀ gÀ¸ÉÛÀ ªÉÄÃ¯É ¤lÆÖgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §¸ï £ÀA:PÉ.J.-38J¥sï-428 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ §¹ì£À JqÀUÀqÉAiÀÄ »A¢£À ZÀPÀæ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ  CªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV   ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. §¸ï ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á/ d£ÀªÁqÀ ¨sÁ°Ì r¥ÉÆ CAvÁ w½¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.         

 

ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß zsÁgÉAiÉÄgÉzÀÄPÉÆqÀ¢zÀÝgÉ PÉƯɪÀiÁqÀĪÀÅzÁV ¨ÉzÀjPÉAiÉÆÃrØzÀ ªÀgÀªÀĺÁ±ÀAiÀÄ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/08 PÀ®A 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/10/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ  gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæ¥Áà EvÀ£ÀÄ E§âgÀÄ UÀÄAqÁUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃzÀjPÉÌ ºÁPÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹  DPÉUÉ ¨ÉÃzÀj¹ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ JPÀÆègÉ eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß EzÉ ZÀÆj¬ÄAzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr©ÃqÀÄvÉÛ£É. JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ DgÀ.J¸À.¹. PÁ¯ÉÃd ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ QgÀPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ£É. ¤ªÀÄä EAd¤AiÀÄjAUÀ ºÀÄqÀVUÉ £À£ÀUÉ  ®UÀß  ªÀiÁr PÉÆlÖgÉ ¤ÃªÀÅ fêÀAvÀªÁVgÀÄwÛj CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÁrUÉzÁgÀ¤UÉ : CAUÀr ªÀiÁ°PÀ¤AzÀ fêÀ¨ÉÃzÀjPÉ

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 187/08 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ: 23-10-2008 gÀAzÀÄ UÁA¢üUÀAd ©ÃzÀgÀzÀ°è CgÉÆæ ªÀÄqÉ¥Áà EvÀgÀ CqÀvÀ CAUÀrAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ CqÀªÉÃ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¨ÁrUɬÄAzÀ G½zÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è FUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CAUÀr SÁ° ªÀiÁqÀ ¨ÉÃPÉAzÀÄ   CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ  fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 155/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

 ¢£ÁAPÀ; 25-9-08 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ AiÀÄÄ£Àĸï EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Á©zÀ ZÁªÀŸÀ gÀªÀgÀ ¨Á¼ÉAiÀÄ ºÀtÂÚ£À §ArAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ "KPÀ  qÀd£ï ªÀiËd  zÉêÀ" CAvÀ  ºÉýzÀÄÝ  £ÀAvÀgÀ  CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ MAzÀÄ ¹UÀgÉÃl PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ºÀt PÉÆÃqÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ  £À£ÀUÉ zÀÄqÀÄØ PÉüÀÄwÛ CAvÁ ±Àlð »rzÀÄÝ r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ »AzÀÄUÀqÉ  J¼ÉzÀÄÝ   PÉÊ ¥ÀAa¤AzÀ  ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ  gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, dUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ«zÀÝ 1000 gÀÆ¥Á¬ÄªÀÄ C¯Éè  ©zÀÄÝ  ºÉÆÃVgÀÄvÁÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

D¹Û dUÀ¼À : §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24-10-2008 gÀAzÀÄ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆ® ºÀAaPÉ  ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßçâgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà gÀªÀgÀ Ä vÁ¬ÄUÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä eÉÆvÉ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj J£ÀÄ ºÉüÀƪÀÅzÀÄ PÉüÀĪÀÅzÀ EzÀÝgÉ £À£ÀUÉ PÉýj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¢: 25-10-2008 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀ°è dUÀ¼À :  vÀªÀÄä¤AzÀ CtÚ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/08 PÀ®A 323,324,504 eÉÆvÉ 34  L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/10/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Áà JqÀ¸À£ï gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ°è UÁåAUÀªÀiÁå£ï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ  ¢£ÁAPÀ 24/10/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ  vÀªÀÄä£À [DgÉÆæ] ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ  vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀwUÉ 200=00 gÀÆ. PÉÆnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ J®èjUÉ ºÀt PÉÆnÖ¢Ý £À£ÀUÉ KPÉ PÉÆqÀ°®è CAvÀ PÉýzÀjAzÀ vÀªÀÄä£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ  vÀ¯É MqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 155/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

 ¢£ÁAPÀ; 25-9-08 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ AiÀÄÄ£Àĸï EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Á©zÀ ZÁªÀŸÀ gÀªÀgÀ ¨Á¼ÉAiÀÄ ºÀtÂÚ£À §ArAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ "KPÀ  qÀd£ï ªÀiËd  zÉêÀ" CAvÀ  ºÉýzÀÄÝ  £ÀAvÀgÀ  CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ MAzÀÄ ¹UÀgÉÃl PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ºÀt PÉÆÃqÀÄ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ  £À£ÀUÉ zÀÄqÀÄØ PÉüÀÄwÛ CAvÁ ±Àlð »rzÀÄÝ r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ »AzÀÄUÀqÉ  J¼ÉzÀÄÝ   PÉÊ ¥ÀAa¤AzÀ  ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ  gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, dUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ«zÀÝ 1000 gÀÆ¥Á¬ÄªÀÄ C¯Éè  ©zÀÄÝ  ºÉÆÃVgÀÄvÁÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

D¹Û dUÀ¼À : §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24-10-2008 gÀAzÀÄ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆ® ºÀAaPÉ  ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßçâgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà gÀªÀgÀ Ä vÁ¬ÄUÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä eÉÆvÉ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj J£ÀÄ ºÉüÀƪÀÅzÀÄ PÉüÀĪÀÅzÀ EzÀÝgÉ £À£ÀUÉ PÉýj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¢: 25-10-2008 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀ°è dUÀ¼À :  vÀªÀÄä¤AzÀ CtÚ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/08 PÀ®A 323,324,504 eÉÆvÉ 34  L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/10/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Áà JqÀ¸À£ï gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ°è UÁåAUÀªÀiÁå£ï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ  ¢£ÁAPÀ 24/10/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ  vÀªÀÄä£À [DgÉÆæ] ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ  vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀwUÉ 200=00 gÀÆ. PÉÆnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ J®èjUÉ ºÀt PÉÆnÖ¢Ý £À£ÀUÉ KPÉ PÉÆqÀ°®è CAvÀ PÉýzÀjAzÀ vÀªÀÄä£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ  vÀ¯É MqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ

¥ÉưøïgÀ zÁ½ : dÆeÁlzÀ°è ±Á«Ä¯ÁzÀ LªÀgÀ §AzsÀ£À

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ  ¸ÀASÉå : 173/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ    :87 PÉ.¦ .E. DPÀÖ

¢£ÁAPÀ 25-10-2008 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è RavÀ ¨sÁwä ¹QÌzÉÝãÉAzÀgÉ ¨É¼ÀPÉÃgÁ ²ªÁgÀzÀ°è ¯Á®¥Áà vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ EvÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ UÉÊgÁt RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ ¥ÀgÉïï JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ. CAvÀ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀ «±ÉõÀ zÀ¼À ¹§âA¢AiÀĪgÀÄ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 5 d£ÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ 4 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. zÀÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ºÀ£ÀÄß 2) AiÀÄƸÀÆ¥sï «ÄAiÀiÁå 3) vÀAiÀiÁå§ 4) ªÀÄÄfç 5) C°ÃªÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: alUÀÄ¥Áà CAvÀ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj d£ÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 12360=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ 2 ªÉƨÉÊ® ¸Émï, 4 PÉÊUÀrAiÀiÁgÀUÀ¼ÀÄ, 5 ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀëÄ®èPÀ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ 

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ     UÀÄ£Éß £ÀA.   :- 81/08      PÀ®A::- 324,504 L¦¹

 

¢£ÁAPÀ: 26-10-08 gÀAzÀÄ 1115  UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢²æÃ. ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ªÉÄÃvÉæ ¸Á:±ÀgÀt£ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: zsÀ£ÀUÀgÀ vÁ: ¸ÀªÀPÀ¯Áåt oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¢£ÁAPÀ: 26-10-08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä CAvÀ ±ÀgÀt£ÀUÀgÀ ²ªÁzÀgÀ°è£À ZÀAzÀæ±Áå EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉ ºÉÆV ZÀAzÀæ±Áå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ZÀAzÀæ±Áå£À ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃVzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÀX ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄUÀ£É KPÉ ¤£Àß zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ZÀAzÀæ±Áå£À ºÉÆ®zÀ°è ©nÖ¢ CAvÀ ºÉÆ®¸ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄð UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.