October 14, 2008

Daily Crime Update 14-10-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-10-2008

PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ §AzsÀ£À

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :- 

¢£ÁAPÀ 13/10/08 gÀAzÀÄ   ZÀl£À½î UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£À PÀ«Än ºÁ® »AzÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ªÀiÁ«£À VqÀzÀ PɼÀUÉ  M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ PÁå£ÀzÀ°è 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉä ¸Á/ ZÀl£À½î JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CAUÀr¬ÄAzÀ vÁªÀÄæzÀ vÀAw PÀ¼ÀªÀÅ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11,12/10/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄĤgÉÆâݣÀ gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ »A¢£À vÀUÀqÀ JwÛ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ vÁªÀÄæzÀ ªÉÊgï CA,vÀÆ 6 PÉ.f CA.Q 2000/- gÀÆ ºÁUÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°è EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1500/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 3500/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/10/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄAzÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¦üÃAiÀiÁ¢ ²æà ªÀĺÀäzÀ R°Ã¯ï EvÀ¤UÉ DgÉÆæ ªÉƲãï EvÀ£ÀÄ eÁªÀiÁ ªÀÄfÃzÀzÀ°è §AzÀÄ ºÀ¼ÉÃAiÀÄ ªÀÄ£É eÁUÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É.  ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ   §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉÊPïUÉ PÀÆædgï ªÁºÀ£À rQÌ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.  106/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ 13/10/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw C£ÀÄgÁzÁ UÀAqÀ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸ÀgÁªÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ C¨sÀAUÀgÁªÀ UÁzÀUÉ vÀAV D²é¤ J®ègÀÆ PÀÆr »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiï.JZï. 20 JAiÀÄÄ 2892 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÃA¨ÁæPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ºÀ¹ìÃPÉgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀ¸ÀAvÀ ¥Ánïï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ PÀÆædgï £ÀA. J.¦.-21 «í.6175 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß  NªÀgÀ mÉPï ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ Cw eÉÆgÁV ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqÀ¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ 3 d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ  ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ CVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹ mÁåAPÀgï ¥À°Ö

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 383/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/10/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1230 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ  ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ  ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀ ºÀÄqÀÄV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ mÁåAPÀgÀ £ÀA JªÀiï.JZï-04/©f-536 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQ  ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ºÉÆÃV «ZÁj¹zÁUÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ  ZÁ£À §ºÀzÀÆÝgÀ AiÀiÁzÀªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ ªÀÄÆgÀvÀ AiÀiÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ- 38 ªÀµÀð  JA§ÄzÀÄ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ ±ÉÆà ºÁUÀÆ ¨Ár qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/2008 PÀ®A 341, 504, 354, 323, 506 eÉÆvÉ 34  L¦¹  :-

¢£ÁAPÀ 12/10/08 gÀAzÀÄ 0900 ¥Á¢üð UÀ°èAiÀÄ°è EzÀÝ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÆÃ¥Á£À, ±ÀAPÀgÀ, ªÀÄ£ÉÆÃd gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ ²ªÁf gÀªÀjUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ  PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼É¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ¢AzÀ PÉÆ®ÄèvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt oÁuÉAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/08 PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/10/08 gÀAzÀÄ  0730 UÀAmÉUÉ ªÀÄAzÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¦üÃAiÀiÁ¢ ¸ÀgÀzÁgÀ«ÄAiÀiÁå EvÀ¤UÉ vÀ£Àß zÉÆqÀتÀÄä ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀjAzÀ CªÀ¼À PÀÄt vÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ RÄzÀÄݸï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß EvÀgÉ E§âgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.