April 27, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 27-04-2012

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 27-04-2012

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 26/04/2012 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ §¸ïì £ÀA: PÉ.J-38/J¥ï-653 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ïì£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 65 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è 10 d£ÀjUÉ aPÀÌ¥ÀÄlÖ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E§âjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà ¨sÉÆøÀ¯É, ªÀAiÀÄ: 65, ¸Á: ¨sÀPÀ£Á¼À EªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/04/2012 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁgÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¤gÀAd£À ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ : 14 ªÀµÀð ¸Á: PÉƸÀA vÁ:  ¨sÁ°Ì ¸ÀzÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J¦) EªÀ£À UɼÀAiÀÄ£ÁzÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ EªÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-4532 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉ.DgÀ.E. ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «zÁåy𠤮AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-7861 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ°¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉüÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ J®§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                     
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ :

¢£ÁAPÀ 26/04/2012 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C¸À® vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ PÀ°ªÀÄįÁè ¸Á: alUÀÄ¥Áà EªÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉAiÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzÀ d»gÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£À »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-11/J¹-9720 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/5577 £ÉzÀÝPÉÌ ¸ÉÊqï ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ §®¸ÉÊrUÉ PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ d»gÉÆâݣÀ gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ d»gÉÆâݣÀ gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀgÀ §®PÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®PÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2012 PÀ®A 34/2012 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/04/2012 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ¸Á: zÁqÀV EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ zÀvÀÄÛgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ ¥ÀqÀ¸Á°AiÀÄÄ CRAqÀªÁVzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¸ÀªÀÄ¥Á®Ä ªÀiÁr ªÀÄzsÀåzÀ°è UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÀ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ CªÀj§âgÀ £ÀqÀÄªÉ vÀPÀgÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÀqÉ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ §®UÉÊ ªÀÄzsÀå ¨ÉgÀ½ÃUÉ ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2012 PÀ®A 341, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/04/2012 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥Ánïï, ¸Á: ºÀÄ¥À¼Á EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀgÀvÀ E§âgÀÄ E£ÀÆßAzÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ   SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è »A¢¤AzÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ E§gÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV zÁj vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀë ±À§â¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.