November 23, 2009

DAILY CRIME UPDATE 23-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-11-2009

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 22/11/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀQgÀ¸Á§ gÀªÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ²æà ±Á¨ÉÆâݣÀ vÀAzÉ C«ÄÃgÉÆâݣÀ ©ÃrªÁ¯É ªÀAiÀÄ 50ªÀµÀð G/aÃPÀ£À CAUÀr ¸Á:ªÀĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ CAUÀr¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ Hl ªÀiÁqÀ®Ä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁA¢ü ZËPÀ-T¯Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ »ÃA¢¤AzÀ CAzÀgÉ UÁA¢üZËPÀ PÀqɬÄAzÀ N§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQ̪ÀiÁrzÀjAzÀ CªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¯ÁjAiÀÄÄ CªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ°AzÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯ÁjAiÀÄ £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä JA.JZï.25 ©.9366 EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 339/09 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 22/11/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÉÆêÀiÁf vÀAzÉ gÀÄ¥À® eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ-70ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-®ªÀiÁt ¸Á-PÀÄAlÄ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ , ¦üAiÀiÁð¢UÉ MlÄÖ 6 KPÀÌgÉ ¨sÀÆ«Ä EzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ 38,000/- gÀÆ ¨ÁQ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÄƪÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀªÀĪÁV ¨ÁQ wj¸À®Ä F ªÉÆÃzÀ®Ä ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ EzÉ DzÀgÉ ©üªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸Á® wÃj¹gÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ ºÉÆîzÀ°è ¥Á®Ä PÉÆnÖ¯Áè »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 21/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁUÀ ©üêÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À C½AiÀiÁ gÁªÀÄ E§âgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À°è, ¸ÉÆÃAlzÀ°è fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/09 PÀ®A 341, 354, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/11/09 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢ ²æÃzÉë UÀAqÀ PÉÆAr¨Á ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(JA) gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22-11-09 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀĪÀgÁzÀ £ÁUÀªÀiÁä E§âgÀÄ PÀıÀ®gÁªÀgÀªÀgÀ ºÉÆ®¢AzÀ AiÀiÁAiÀiÁSÁ£À gÀªÀgÀ ¨Á«zÁn ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ C°è ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¨Á £À£Àß eÉÆvÉ ªÀÄ®UÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À¹zÀ®èzÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀªÀÄä PÀwÛ¬ÄAzÀ £À£Àß JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ®èzÉ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ PÉüÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ©r¸À®Ä §AzÁUÀ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ®èzÉ ¨ÉäߣÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 18/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 22-11-2009 gÀAzÀÄ 1740 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ ¸Á,, £Ë¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ D£ÀAzÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ £Ë¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¥Á®PÉÌ ªÀiÁrzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ 1200 UÀAmɬÄAzÀ 1500 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è CªÀ¤UÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ «µÀPÁj ºÁªÀÅ PÀaÑzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EvÁå¢ ºÉ½PÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 341/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 22/11/09 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆV ¦üAiÀiÁ𢠲æà RÄgÀ²zÀ SÁ£À vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð G-jPÁë ZÁ®PÀ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ jPÁë QgÁAiÀiÁ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1715 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁºÉ £ÀA-9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÊ¥Á¸À gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÁj£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ DPÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ rQÌAiÀÄ £ÀAvÀgÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀÄ ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-
«gÀÆ¥ÁPÀë¥Áà UÀÄ®±ÉnÖ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38-JZï-2228 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß §¸ï ¸ÁÖAqï PÀqɬÄAzÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ eÉÆÃgÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ PÁè¹Pï zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ Dgï,n.N PÀbÉÃj PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ DmÉÆà jÃPÁëPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ §¸ï ¸ÁÖAqï PÀqɬÄAzÀ¯Éà §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽwzÀÝ mÁmÁ 407 UÀÆqÀì mÉA¥ÉÆ £ÀA;PÉJ-28 / 4796 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.