November 4, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 04-11-2009


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-11-2009

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/09 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 03/11/09 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ §£Àß½î UÁæªÀÄzÀ §dgÀAUÀ ¥sÉÊ£Á£Àì JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ £ÀqɬĹ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 1) «¯Á¸ÀgÀrØ vÀAzÉ ¥ÉAmÁ gÀrØ E£ÀÄß 7 d£ÀgÀÄ ¸Á// §£Àß½î EªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæ ºÁUÀÄ 7025=00 gÀÆ d¥ÀÛ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 171/09 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ :-


¢£ÁAPÀ 03/11/09 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁlzÀ zÁ½ £ÀqɬĹ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà E£ÀÄß 7 d£ÀgÀÄ ¸Á// ªÀÄAUÀ®V EªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæ ºÁUÀÄ 3320=00 gÀÆ d¥ÀÛ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 172/09 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/09 PÀ®A 379 L¦¹. :-


¢£ÁAPÀ 23-10-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºïß 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzï v˲¥sï ºÀĸÉãï AiÀĪÀgÀÄ vÀ¯ÉÆÃrAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄfzÀPÉÌ £ÀªÀiÁeï ©¼À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, ¸ÀzÀj ªÀÄfzï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¥Áå¸É£ï ¥Àè¸ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-2371 C/Q 35,000/- ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-11-2009 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸À°è¹zÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ .

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-


¢£ÁAPÀ 3-11-09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀzÀ gÀ«ÃAzÀæ ¸ÀÆÌ® »A¨sÁUÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸Àê¼ÀzÀ°è RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉÊzÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¨Á«zÉÆrØ, 65 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁw Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ. ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtÚ PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA¨Á E¸Ààl dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 630=00 gÀÆ¥Á¬Ä, 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛ ªÀiÁr CgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/09 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 04/11/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÁAiÀħuÁÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð G// ¨Á§ðgÀ CAUÀr ¸Á// JzÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 04/11/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£Àß½ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ ªÀiÁUÀðªÁV ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄ£Àß½ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¸À«ÄÃ¥À gÉÆÃr£À ©æf£À §½ »AzÀUÀqÉ CAzÀgÉ ªÀÄ£Àß½ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-38/n-1050 mÁæ° £ÀA. PÉJ-38/486/487 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ZÀ°¹ Àß ¸ÉÊPÀ®zÀ »A§¢¬ÄAzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. F ¥ÀjuÁªÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀ mÁæPÀÖgÀ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀgÀ ¥ÀjÃuÁªÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÉÆAlPÉÌ, vɯÉUÉ gÀPÀÛ, ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽvÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¨Áj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÉÆAqÀgÀÄ. mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ C°ÃªÉƢݣÀ FvÀ¤UÉ JqÀQ«UÉ, §® PÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, vɯÉAiÀÄ »A§¢UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV Q«¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ C°ÃªÉƢݣÀ ªÀÈvÀ¥ÀlÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.