November 18, 2009

DAILY CRIME UPDATE 18-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-11-2009

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 202/09 PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹ ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ
¢£ÁAPÀ: 16/11/2009 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ»ÃªÀÄ vÀAzÉ ¥ÁµÁ«ÄAiÀiÁ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÉ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ vÀ£Àß ¸ÀéUÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥Éưøï ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ C¥ÀjavÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ZÁ®PÀ£ÀÄ CzÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ UÀÆ£À½î ²ªÁgÀzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Án¯ï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀvÀÛgÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¹è¥À ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÀÄdPÉÌ ºÁUÀÆ PÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É dgÀÄVzÀ £ÀAvÀgÀ C¥ÀjavÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆnÖzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 337/09 PÀ®A: 295 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 18/11/2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà «ÄvÁæ ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð ¸Á/ nZÀgÀì PÁ¯ÉƤ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 17-18/11/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ nZÀgÀì PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨ÉÃgï ¸À¨sÁ ZÀað£À §® ªÀÄVΣÀ ¨ÁV°£À vÉÆüÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ QlQ PɼÀUÉ PÉÃzÀjgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉêjAUï ªÀiÁrzÀ 7 ºÉÆ®ØgÀUÀ¼ÀÄ QwÛ ºÁUÀÄ ZÀZÀð£À°è C®°è UÉÆÃqÉUÉ ºÁ¤ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉÃ, ZÀað£À ªÉÄðzÀÝ ªÀÄÄSÉå ²®Æ¨sÉAiÀÄ£ÀÄß zsÀéA¸ÀUÉƽ¹ zsÀªÀÄðPÉÌ ºÁUÀÄ ¥ÁæxÀ£Á ªÀÄA¢gÀPÉÌ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 203/09 PÀ®A; 279, 337 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 17/11/2009 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀA¥ÀvÀ vÀAzÉ: ªÉÊf£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀì ¸ÀA. PÉJ-38/JA-1345 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ¢AzÀ-§UÀzÀ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ©æeï §½ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Áà ¨ÉÆë ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA - 336/09 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 17/11/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r ªÀäeÁgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® SÁ°zÀ ¸Á-RlPÀ aAZÉƽ vÁ-¨sÁ°ÌgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ , vÁ£ÀÄ ¥Àæw ¢£À ¨É¼ÀUÉÎ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ gÁwæ 0900 UÀAmÉqÀUÉ ªÀÄÄaÑ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄvÉÛ£É CzÉà jÃw ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 16/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0900 UÀAmÉUÉ £À£Àß UÉÆð ©¹Ìmï ºÉÆ¯ï ¸Éïï CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/1/09 gÀAzÀÄ JxÁ ¥ÀæPÁgÀ ¨É¼ÀUÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ £À£Àß CAUÀrUÉ §AzÀÄ ±ÉÃlgï vÉgÉzÀÄ N¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £ÉÆqÀ®Ä £À£Àß CAUÀrAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Áè-¥É¯ÁèAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ N¼ÀUÉ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä CAUÀrAiÀÄ »A¢£À UÉÆqÉAiÀÄ QlQ MqÉzÀÄ N¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PËAlgï NqÉzÀÄ PËAlgï£À°èAiÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15000/- gÀÆ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ a®ègÉ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 16000/- gÀÆ AiÀiÁgÉÆà C¥Àja PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 132/09 PÀ®A: 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 27, 28,DªÀÄìð JPïÖ 1959
¢£ÁAPÀ: 17/11/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀgÀÄ PÉgɪÀiÁr PÀÄgÀħSÉüÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¸ÀA¨Áf gÀªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀgÀ£Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ UÀÄAqÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ aPÀìvÉ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ ºÉÃaÑ£À aPÀìvÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÉÝªÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃgÀlÄ 0945 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ºÁdjzÀÝ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÃAPÀl vÀAzÉ «±Áé£ÁxÀ ¨ÉÆÃgÀ¼É ¸Á/ PÀÄgÀħSÉüÀV EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ zÀÆgÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ 1000 UÀAmÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¥Àj¹°¸À®Ä ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAvÉÆõÀgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/11/09 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ PÀÄgÀħSÉüÀV UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀAvÉÆõÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J: 32/ Dgï-5031 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀÄAqÀÄgÀrØ ¸Á/ºÀtªÀÄAvÀ ªÁr 2) ¹zÀÝ°AUÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ¸ÉÆ£Á¼É ¸Á/PÀÄgÀ§SÉüÀV 3) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ¸ÉÆ£Á¼É ¸Á/PÀÄgÀ§SÉüÀV 4) UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ ¸ÉÆ£Á¼É ¸Á/PÀÄgÀ§SÉüÀV ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÆ JªÀÄ.JZÀ. ¥Á¹AUÀ EArPÁ PÁgÀ£À°è §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀAvÉÆõÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°èUÉ 0700 UÀAmÉ ºÉgÀ£Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ rQÌ ªÀiÁr PÁj¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ E½zÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÊQ UÀÄAqÀÄ gÀrØ EvÀ£ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ ¸ÀĨsÁµÀ zÁ£À EªÀ£À PÉù£À°è £À£Àß «gÀÄzsÀ ¸ÁQë ºÉîÄwÛ “¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É” CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ ¦¸ÀÆÛ®¤AzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£À ºÉÆÃmÉAiÀÄ°è UÀÄAqÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ ºÉÃaÑ£À aPÀìvÉ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ 0925 UÀAmÉUÉ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ ¥ÀjÃPÉ ëªÀiÁr ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁ±ÀAzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 186/09 PÀ®A: 306, 201 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ 17-11-2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà U˽ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 15-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £ÁUÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À ªÀÄUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄ®èªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ £ÁUÀ¥Áà EªÀ¤UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DvÀ¤UÉ PÀÆr ºÁQzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀ£À£ÀÄß ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ avÀæ»A¸É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÊgÀ¢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ C°è£À ¸ÀÄvÀÄÛªÀÄÄvÀÛ°£À d£ÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ºÁUÀÆ ºÉAqÀw ªÀÄ®èªÀiÁä EªÀgÀÄ £ÁUÀ¥À£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß gÀ«ªÁgÀ ¢ªÀ¸À gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÀ¼ÀîzÀ°è MAiÀÄÄÝ ¸ÀÄnÖ ºÁQ ¸ÁQë £Á±À¥Àr¹gÀÄvÁgÉÛ. F WÀl£É §UÉÎ AiÀiÁgÀÆ PÀÆqÁ ¥ÉưøÀjUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè. DzÀÝjAzÀ F WÀl£É §UÉÎ PÀÄ®APÀıÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr vÀ¦àvÀÛ¸ÀÜgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 117/09 PÀ®A; 279, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 185 LJªÀiï«í JPïÖ
¢£ÁAPÀ 17/11/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzÀ¥Áà EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17/11/2009 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 1515 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ ªÀÄÆPÉð 35 ªÀµÀð ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ (JA) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 17 PÀÆå 8247 Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁgÁªÀÄ vÁAqÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À ªÉÄð£À »rvÀ vÀ¦à £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf EvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ºÁUÀÆ JqÀ¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 190/09 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ.
¢£ÁAPÀ: 18-11-09 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. ©ÃzÀgÀ r.¹.¹. ¨ÁåAPÀ£À »AzÀUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÁUÉñÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ F±Àéj @ ªÀĺÉñÀéj 2 ªÀµÀðzÀªÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ªÀÄ® «¸Àdð£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀAB JªÀiï.ºÉZï-43 E-4271 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ »AzÀPÉÌ wgÀÄV¹PÉÆArzÀÝjAzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ §®UÁ°£À ªÉÄ¯É ¯Áj mÉÊgï ºÁ¬Ä¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀÆwð PÁ®Ä dfÓ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆæ ªÁºÀ£À ©lÄÖ C°èAzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¸ÀPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 114/09 PÀ®A: 448, 504, 324, 323, 307, 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹
¢£ÁAPÀ: 05/11/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ £ÁUÉñÀ ªÀqÀØgï ¸Á: °AUÀzÀ½î oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 05-11-09 ¸ÁAiÀiÁAPÁ® gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆægÁzÀ wªÀÄäuÁÚ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ GªÉÄñÀ¤UÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£É §UÉÎ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ w½¹zÀ vÀPÀët CªÀ¼À vÁ¬Ä ºÀtªÀĪÀé CtÚ ªÀiÁtÂÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄÈvÀ EªÀgÀÄ °AUÀzÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢vÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj WÀl£É §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄvÉÛ DgÉÆægÀÄ 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀªÀgÉ ºÀ£ÀªÀĪÀé ºÁUÀÆ CªÀÄÈvÀ EªÀjUÉ wªÀÄäuÁÚ ºÁUÀÆ gÀªÉÄñÀ E§âgÀÆ ZÁPÀÄ¢AzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/09 PÀ®A: 448, 504, 324, 323, 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÉaÑ£À aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ºÀ£ÀªÀĪÀé ºÁUÀÆ CªÀÄÈvÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹QAzÁæ¨ÁzÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 06-11-09 gÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 16-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2245 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀªÀĪÀé EªÀ¼ÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¥ÀÄ£ÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è 302 ¸ÉÃj¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.