November 24, 2009

DAILY CRIME UPDATE 24-11-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-11-2009

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢B23-11-09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄA¥Á-jAUï gÉÆÃqï, ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀABPÉJ-32 JA. 7662 £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀÄA¥Á-±ÁºÁ¥ÀÆgÀ PÀÆqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ rQ̪ÀiÁrzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ C©üªÀÄ£ÀÄå vÀAzÉ ±ÁªÀÄtÚ PÉÆrØPÀgï ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉgÉ gÀªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ°è M¼ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/09 PÀ®A 279, 427 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-11-2009 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀ gÉrØ vÀAzÉ ¨sÀzÁæ gÉrØ ¸Á: ºÀ¼É ªÉÄÊ®ÆgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÆvÀ櫸Àðd£É ªÀiÁqÀ®Ä JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É §½ EzÀÝ §¸ÀªÉñÀégÀ PÀmÉÖAiÀÄ §½ MAzÀÄ fÃ¥ÀÄ wgÀÄUÀÄwzÁÝUÀ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ f¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ §¸ÀªÉñÀégÀ PÀmÉÖUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ. CzÀjAzÀ ¸ÀzÀj PÀmÉÖ MqÉzÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉÝ. ¸ÀzÀj fÃ¥À £ÀA. PÉJ 32 J 2910 £ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉÝ. CAvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/09 PÀ®A 419 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 23/11/09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀt¥Àw vÀAzÉ «gÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¸Á// ºÀA¢PÉgÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ ¹¹ £ÀA 171/07 gÀ°è £ÁåAiÀÄ¢üñÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÀgÉzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EvÀ£À §zÀ¯ÁV §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DgÉÆæ PÀmÉÖAiÀÄ°è §AzÀÄ ¤AwgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/09 PÀ®A 430, 426 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/11/09 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀPÀgÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ gÁd EAf¤AiÀÄjAUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) ªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtPÉÌ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁfUÁV PÉƼÀªÉ ¨Á«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ªÀw¬ÄAzÀ PÉÆgÉAiÀįÁVgÀÄvÀÛzÉ FUÀ ¸ÀzÀj PÉƼÀªÉ ¨Á«AiÀÄ£ÀÄß PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄPÉÌ PÀÆrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¸ÀgÀ§gÁfUÁV ¥ÀÄgÀ¸À¨sɪÀw¬ÄAzÀ £ÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉƼÀªÉ ¨Á«¬ÄAzÀ PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀªÀjUÉ ¥ÉÊ¥À ¯ÉÊ£À ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ DzÀgÉ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) ªÁr UÁæªÀÄzÀ QrUÉrUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÉƼÀªÉ ¨Á«AiÀÄ°è PÀ®Äè, §AqÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ PÉƼÀªÉ ¨Á«AiÀÄÄ ¥sÀè±ÀªÀiÁ ªÀiÁqÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ ¥ÀÄ£ÀB JgÀqÀÆ ¢ªÀ¸ÀzÀ°è ªÀÄvÉÛ PÀ®Äè, §AqÉUÀ¼ÀÄ PÉƼÀªÉ ¨Á«AiÀÄ°è ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁð¢ü£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 37/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 23/11/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ CdÄð£À vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ¨ÉîÆgÉ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä F ªÆÃzÀ®Ä 3-4 ¸À¯Á ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¸ÁAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÁ ¨Á«AiÀÄ°è ªÀÄļÀÄUÀ®Ä ºÉÆVzÀÝ »VgÀĪ°è ¢£ÁAPÀ 23/11/09 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ «µÀ ¸Éë¹zÀPÉÌ DvÀ¤UÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼ÀPÉÌ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÉÆAiÀiÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C°è ¸ÀwgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀÄ¢¯Áè CªÀ£ÀÄ fªÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìºÉÆA¢zÀ PÁgÀt »ÃUÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 342/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/11/09 gÀAzÀÄ 0445 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÉëAzÀæ gÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÉrØ ªÀAiÀÄ-46 ªÀµÀð G-ZÁ®PÀ/ ¤ªÁðºÀPÀ §¸ïì £ÀA J¦J¸ïDgïn¹ J¦-28/dqï-3968 2£Éà rÃ¥ÉÆ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¸Á-¨sÉÊgÁªÀÄ®UÀÄqÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ , §¸Àì £ÀA J-28-dqï-6968 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ §¸Àì£À°è ²gÀr¬ÄAzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ gÁºÉ £ÀA-9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉð£À »rvÀ vÀ¦àà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ §¸ïì£À°èAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ/ ¨sÁj gÀPÀÛ/ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀļÁVgÀÄvÀªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-11-09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà °AUÀ¸ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw: G¥ÁàgÀ G: qÉæöʪÀgï ¸Á: ºÀnÖ UÀÄAqÀÄgÁªÀ PÁ¯ÉÆä ®Qëöä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ vÁ: °AUÀ¸ÀÄgÀÄ f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀªÁr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¨ÉãÀaAZÉÆý PÀqɬÄAzÀ §AzÀ PÁgÀ £ÀA PÉ J39 JªÀiï 436 £ÉÃzÀÝ ¸ÉÊqï vÉÆÃj¸ÀzÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀÄwÛzÀÝ «Dgï.J¯ï UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA PÉ 25 7413 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ «.Dgï.J¯ï UÀÆqÀì ZÁ®PÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÉÆÃgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:23/11/2009 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉJ ¨sÉÃnÖ PÉÆÃlÄÖ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á/ ¹ÃvÁ¼ÀUÉÃgÁ ¸ÀzÀå gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ¥ÀªÀ£À ¤ªÁ¸À ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ.gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢:23/11/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.E-38-ºÉZï-9642 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÁ®»¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zsÀ£ÀÆßgÀ xÁAqÁzÀ ²ªÁgÀzÀ°è §AzÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ §AzÀ fÃ¥À £ÀA: :¦.©-19-¹-3999 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CvÀªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆ.¸ÉÊ.UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §®PÁ°£À vÉÆqÉUÉ ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, §®UÀqÉ ¸ÉÆAqÀzÀ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÀæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjªÀÄzsÉåAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤rzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.