October 30, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 30-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-10-2009

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 249/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-10-09 gÀAzzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀÄgÉñÀ ªÉÊ£À ±Á¥ÀUÉ ºÉÆÃV ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÀt PÉÆlÄÖ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ CªÀÄgÉñÀ ªÉÊ£À ±Á¥À ºÁUÀÆ E£ÀÆߧ£ÀÄ ºÀt ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzsÀå ºÀt E¯Áè £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÁUÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ºÀt PÉÆlÄÖ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CAzÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ E£ÀÆߧ ªÀåQÛ ©ÃgÀ ¨Ál® vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 190/2009 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 29/10/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw »gɪÀĹ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ DvÀ£À eÉÆvÉ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ UÁA¢üUÀAd¢AzÀ PÀªÀÄoÁuÁUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁd FvÀ£À DmÉÆzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ §gÀĪÀAvÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DmÉÆ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 30-10-2009 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹-1115, 1334gÀªÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÉPÀÖgï £ÀA.-1 gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀȪÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, vÀgÀPÁj ªÀÄArAiÀÄ°è 4 d£À E¸Éàmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ C¯Éè E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¤ß§âgÀÄ ¦¹-1265, 1323 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «µÀÄÚ vÀgÀPÁj CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 1) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÉÆVð(J.¦) ¸ÀzÀå SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. 2) ±À¦üà vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ§ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ªÀĺÁ° PÉ®¸À, ¸Á: ºÀ«Äî¥ÀÆgÀ. 3) C§ÄÝ® ¸ÀªÀÄzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® PÀjêÀÄ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¹AUÁgÀ¨ÁUÀ ©zÀgÀ. 4) UÀįÁªÀÄ CºÀäzï ZÀºÁ CAUÀr ¸Á: ªÀĻî¥ÀÆgÀ. gÀªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ gÀÆ. 1,450/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 29-10-09 gÀAzÀÄ 0645 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. £Ë¨ÁzÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É qÉAl¯ï PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ. DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªï ¸Á«zÁåtUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgï ¸ÀABPÉJ-38-5289 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ eÁzsÀªÀ 31 ªÀµÀð, ¸ÁºÁ®ºÀ½î ¸ÀzÀå J¯ï.L.f. PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©Ã½¹zÀÝjAzÀ §®vÉÆqÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV M¼ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.