October 5, 2009

DAILY CRIME UPDATE 05/10/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-10-2009

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 204/09 PÀ®A 279, 337, 353, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 04-10-09 gÀAzÀÄ 1205 UÀAmÉUÉ 8 £Éà PÀ¯Áå£À ¥ÀªÀðzÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzsÀ CAUÀªÁV §¸ÀªÀ§PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÀÆdå ªÀiÁvÉ ªÀĺÁzÉë EªÀgÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ, ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĹzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÉÆÃ¥Á¯ï gÁoÉÆÃqï ¦J¸ïL §.PÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ, CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ §½ DgÉÆæ ¹zÀÝgÁªÉÄñÀégÀ, ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-29/JªÀiï-2713 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ §¸ÀªÀ zÀ¼À vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÉAiÉÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¸ÀAZÁj ¹§âA¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ¥Éưøï PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/09 PÀ®A: 279, 337, 353, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 04-10-09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ 8 £Éà PÀ¯Áå£À ¥ÀªÀðzÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzsÀ CAUÀªÁV §¸ÀªÀ§PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÀÆdå ªÀiÁvÉ ªÀĺÁzÉë EªÀgÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ, ¦üAiÀiÁ𢠲æà §§ÄæªÁºÀ£À ¹¦¹-1370 §.PÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĹzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛzÀ §½ DgÉÆæ ¹zÀÝgÁªÉÄñÀégÀ, ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-29/JªÀiï-2713 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ §¸ÀªÀ zÀ¼À ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆzÀgÉ ¸ÀAZÁgÉÌ vÉÆÃzÀgÉAiÀÄUÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr ¸ÀÆa¹zÀgÀÆ ¯ÉQ̸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄ £ÀÄVÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ rQÌ ªÀiÁr E£ÉÆߧ⠹§âA¢AiÀÄ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁºÀ£À ºÁ¬Ä¹, ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/09 PÀ®A: 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 04-10-09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ 8 £Éà PÀ¯Áå£À ¥ÀªÀðzÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzsÀ CAUÀªÁV PÀ®£ÉAiÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ ¥ÀvÀ ¸ÀAZÀ®£ÀªÀ£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ PÉÆÃmɬÄAzÀ ¥ÁægÀA©ü¹ ¹AqÉPÉl ¨ÁåAPÀ §½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀÆdå ªÀiÁvÉ ªÀĺÁzÉë gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀxÀ ¸ÀAZÀ®£ÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ qÁ: ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÉ ºÀwÛgÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ¦J¸ïL §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj UÉÆÃ¥Á® gÁxÉÆÃqÀ ºÁUÀÆ CªÀgÉÆA¢UÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ eÉÆvÉUÀÄr vÀªÀÄä §½¬ÄzÀÝ ªÁQ-mÁQUÀ¼À£ÀÄß DAiÀÄÄzsÀzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è §½¹ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¹zÁæªÉÄñÀégÀ ¸Áé«ÄUÀ¼À ªÀÄÄRPÉÌ UÀÄ¢Ý ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯Áp¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 04/10/2009 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ zsÀļÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÉÆ£Á¼À EªÀgÀÄ r¹¹ ¨ÁåAPÀ ºÁUÀÆ PÀȵÀÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ £À°è ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄÄAUÁgÀÄ ¨É¼É ºÁ¼ÁVzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸Á®zÀ ¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¥sÁå¤UÉ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA. 18/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-
¢£ÁAPÀ: 04/10/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÉÄÊ£ÀĢݣÀ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð ¸Á: ¨Él¨Á®PÀÄAzÀzÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÀUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÁÖlð ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV PÀgÉAvÀÄ ±ÁPÀ vÀUÀ®Ä ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀgÀÄuÁ UÀAqÀ ªÉÄÊ£ÀĢݣÀ ¸Á: ¨Él¨Á®PÀÄAzÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 03/10/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: ¥sÁvÀªÀiÁ¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ alUÀÄ¥Àà ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ C¥ÀjZÀvÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀÅ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 03/10/2009 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Àà ºÀÄqÀV gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É E¸Àä¬Ä¯ï SÁ¢æ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA. J¦12/AiÀÄÄ/6119 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉúÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAvÁgÁªÀÄ ¸Á: alUÀÄ¥Àà EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀaAZÉÆÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/09 PÀ®A 279, 337, 338 eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 04/10/2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ zÁqÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉúÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: zÁqÀV (PÀÆrè) vÁ: aAZÉÆýî EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.