October 1, 2009

DAILY CRIME UPDATE 01-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-10-2009

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/09 PÀ®A 341, 302 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 27 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀªÀļÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¸ÁªÀ¼É, ¸Á. ºÀÄ¥À¼Á EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉÆèsÁ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ dnAUÀgÁªÀ vÀAzÉ wæ¥ÀvÀgÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÉÃgÉ ¸Á. ªÀ¼À¸ÀAUÀ FvÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀå CªÀgÀÄ ºÀÄ¥À¼Á UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉArwUÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ EzÉ JAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¢£ÁAPÀ 30-09-09 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ ±ÉÆèsÁ EªÀ¼ÀÄ §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä ºÀ¼ÀîPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ªÉÄÊJ¯Áè EjzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 22/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 30/09/2009 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ Q±À£À £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ ²ªÀgÁzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ ¥sÀPÀÄÛ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð ¸Á: Q±À£À £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ aPÀ°(AiÀÄÄ) ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ £ÁgÀ¨Á ªÀAiÀÄ: 55 ¸Á: gÁªÀtPÉƼÁ vÁ: ªÀÄÄSÉÃqÀ(JAJ¸ï) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¥Ààj£À°è (zËtÂ)AiÀÄ°è PÀlÄÖªÁUÀ ¹r®Ä §rzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ JvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ DPÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÀÛªÉ JvÀÄÛ ºÁUÀÆ DPÀ¼ÀÄUÀ¼À C.Q. 130000 gÀÆ. DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw C£ÀıÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄ ZÀªÀít ¸Á: Q±À£À £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ aPÀ°(AiÀÄÄ) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹¸À¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 30/09/2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzsÉÆüÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ PÀıÀ£ÀÆgÀ 1© ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÀªÀÄäzÀ vÀAzÉ AiÀiÁPÀƧ¸Á§ ¸Á: PÀıÀ£ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀtÚ ¸Á: °AUÀ£À¥À½î(J¦) EªÀgÀÄ AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì-180 JAJ¯ï 72 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 2200 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆ¥ÀgÀ ¸ÁÖgÀ ¸ÁÖçAUÀ ©ÃgÀ 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1700 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-23/4898 ªÉÄ¯É ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ ªÀiÁ®£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/09, PÀ®A. 174 ¹Dg惡:-
¢£ÁAPÀ 30-09-2009 gÀAzÀÄ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ¥ÀævÁ¥À ¸Á: UÉÆPÀÄ® QmÁÖ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §¸ï ¤ªÁðºÀPÀ EzÀÄÝ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ¥ÀÆ£ÁUÉ qÀÆån ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÉƤßPÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÉ £ÉÆë¤AzÀ ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ ªÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁtÂPÀ gÉrØ vÀAzÉ ©üªÀÄgÉrØ ªÁqÉ£ÀÆgÀ §¸ï ZÁ®PÀ ¸Á: zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ ¸ÀzÀå £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/09 PÀ®A 341, 354, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 29/09/2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀÄÄgÀUÉ ¸Á: ªÀqÀØ ªÀĺÀ© vÁ: zÉêÀtÂ(ªÀĺÁgÁµÀÖç) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨Éé UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ PÁgÀ¨ÁgÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÁ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆ¸É zÀ¸ÀgÁ ºÀ§âzÀ°è zÉêÀgÀ WÀl PÀÄr¹zÀ ¸À¹AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ «oÀ® vÀAzÉ ¯ÉƨÁfgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ ¸À¹AiÀÄ£ÀÄß ¤£Àß CwÛUÉUÉ PÉÆqÀÄ, ¤£Àß eÉÆvÉ ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀzÀÄ EzÉ CAvÀ fAeÁªÀÄÄ¹Ö ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 30/09/2009 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¢°¥À vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À¼Àî FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß JAPÀ¨Á OgÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɬĹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁªÀÄ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÁZÀÄeÁzsÀªÀ ¸Á: ®¸ÀÌj £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 30/09/2009 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ¸Á: vÀgÀ£À½î EªÀgÀÄ zsÀ£ÀÆßgÁ SÁ£Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢£ÀAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀgÀavÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ CwêÉúÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ, UÀÄ£Éß £ÀA. 152/09, PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-09-2009 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 30-09-2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üÃAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ 32 ªÀóµÀð ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 9-12-400 ¸Á: «zÁå£ÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ C®ªÀiÁjAiÀÄ°ènÖgÀĪÀ §AUÁgÀ, ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj MlÄÖ C: Q: 20,500/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀiÁzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.