October 26, 2009

DAILY CRIME UPDATE 26-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-10-2009

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/09 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-10-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà UÀAUÁ 37 ªÀµÀð, ¸Á. ºÀ½îSÉÃqÀUÉ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¸ÀĪÀÄÁgÀÄ 1700-2200 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C¯ÁägÀzÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ. 60,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ DzsÁgÀ¢AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 317/09 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-10-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆæ UÀt¥Àw@¯ÉÆÃPÉñÀ, 26 ªÀµÀð, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA. PÉJ-32/JZï-437 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á. ªÀÄÆUÀ£ÀÆgÀ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd E§âgÀÄ PÀÆr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA. PÉJ-32/JZï-437 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£ÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à d®¸ÀAV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/09 PÀ®A 304 ( ©), 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-06-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqï 45 ªÀµÀð, ¸Á. zÉëxÁAqÁ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ FvÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 1 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ Q±À£ï, 2) Q±À£ï vÀAzÉ vÉdÄ, 3) ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ Q±À£À, 4) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ Q±À£ï, 5) «zÁå¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À J®ègÀÄ ¸Á. ºÀvÁå¼À xÁAqÁ gÀªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ. 51000/- ºÁUÀÆ §AUÁgÀ vÀgÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ, ¢£ÁAPÀ 24-10-09 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÉÄÊAiÉįÁè ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-10-09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. dUÀzÉë UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ ®µÀÌgÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ C°AiÀÄA§gÀ UÁæªÀÄzÀ CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯É ¸ÀASÉå 04 gÀ°è ¢£ÁAPÀ 23, 24-10-09 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀ£ÀªÁr ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖ 1) MAzÀÄ ¹®égÀ ¨sÀUÉÆÃt C.Q 850/ 2) MAzÀÄ ¹®égÀ dUÀ 3) ¹®égÀ UÁè¸À 16 4) ¹Öî §ÄnÖ 5) MAzÀÄ C®Æå«Ä¤AiÀĪÀÄ ªÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀhįÉÆÃr J®èªÀÇ ¸ÉÃj C.Q 1950=00 gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrüzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 243/09 PÀ®A 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ B 24/10/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì J.¦.JA.¹. ¥Áèl £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ« ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀ ¥Áèl £ÉÆÃqÀ®Ä §A¢¢ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊ»ÃrzÀÄ J¼ÉzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr MvÀÄÛ »ÃrzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.