October 4, 2009

DAILY CRIME UPDATE 04-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-10-2009

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 298/09 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ: 27/09/2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà PÉÆý ªÀAiÀÄ: 52 ¸Á: ±ÀqÉÆüÀ EªÀgÀÄ ±ÀqÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄvÀÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆVzÀÄÝ, ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. vÀ£Àß J¯Áè ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹¯ÁV J®Äè ¸ÀĽªÀÅ ¹UÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw «oÀªÀÄä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 45 ¸Á: ±ÀqÉÆüÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03/10/2009 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 222/09 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 03/10/2009 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL (C) gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæ «¯Á¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÉÆqÀªÀÄ¯É ªÀAiÀÄ: 53 ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlÌ aÃn §gÉzÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ DgÉÆæ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ 06 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ 2170 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀÄ ªÉƨÉÊ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 15/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 03/10/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ §Ä¼Àî ¸Á: ©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà §Ä½î ªÀAiÀÄ: 35 ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è dƤAiÀÄgï ºÉ®Ö C¹¸ÉÖAl JAzÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, EªÀgÀÄ CwÃAiÀiÁzÀ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸Á¯Á eÁ¹Û DV ¸Á®zÀ ¨sÁzÉ Er fêÀ£ÀzÀ°è wgÀ¸ÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ 6 £Éà ªÁqÀð£À°è ¥sÁå£ÀUÉ MAzÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÄÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 18/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 02/10/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ gÁd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆqÀA§® EªÀgÀÄ PÉÆqÀA§® UÁæªÀÄzÀ UÀÄAqÀƹAUÀ gÁd¥ÀÆvÀ gÀªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÃSÁ UÀAqÀ ¨Á¯Áf gÁd¥ÀÆvÀ ¸Á: PÉÆqÀA§® EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 35/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 03/10/2009 gÀAzÀÄ ºÀ¼ÉA§ÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ªÀAiÀÄ: 36 ¸Á: ºÀ¼ÉA§ÄgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ® ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹qÀ®Ä §rzÀÄ ªÀÄÈ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀĺÁ£ÀAzÀ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ºÁgÀPÀÄqÉ ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á: ºÀ¼ÉA§ÄgÀ EªÀgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/09 PÀ®A 143, 147, 148, 498(J), 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 r¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 03/10/2009 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ±À¨Á£Á UÀAqÀ eÁ¥sÀgÀ ±ÉÃR ¸Á: GqÀ¨Á® ªÁr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ eÁ¥sÀgÀ ±ÉÃR eÁ¥sÀgÀ ±ÉÃR vÀAzÉ E¸Àä¬Ä¯ï ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§zÀ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/09 PÀ®A 323, 504, 498(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 03/10/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱Á»£À ¨ÉÃUÀªÀÄ UÀAqÀ ªÉƺÀªÀÄzÀ UÀ¤ ªÀAiÀÄ: 28 ¸Á: ªÀÄgÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA¸ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ DgÉÆæ ªÉƺÀªÀÄzÀ UÀ¤ vÀAzÉ ªÉƺÀªÀÄzÀ «ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄgÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼Á ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 03/10/2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄZÀåªÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀÆ°£À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà aAZÉÆ½î ªÀAiÀÄ: 50 ¸Á: gÁªÀÄwÃxÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQìPÁå§ £ÀA. PÉJ-32/3664 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ªÀÄÄZÀåªÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥sÀÆ°£À vÉV£À°è PÀqÀ« CzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛgÀĪÀ 14 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/09 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 03/10/2009 gÀAzÀÄ 0035 UÀAmÉUÉ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ J£ïºÉZï-9 gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÀ¹AUÀ vÀAzÉ gÁªÀĹAUÀ gÁd¥ÀÆvÀ ¸Á: ªÀĤPÀ¥ÀÄgÀ PÁlªÀÄAqÀÄ £ÉÃ¥Á¼À EªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 03/10/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀjZÀAzÀæ vÀAzÉ £ÁUÀgÁd ¨ÉÃAzÉæ ¸Á: M¼À¸ÀAUÀ EªÀgÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ M¼À¸ÀAUÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¢°¥À vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ¸Á: M¼À¸ÀAUÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä eÁUÀzÀ°è AiÉÄÃPÉ ¤£Àß zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛ¢ÝAiÀÄ JAzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹vÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.