October 9, 2009

DAILY CRIME UPDATE 09-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-10-2009

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ: 08/10/2009 gÀAzÀÄ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ 1045 UÀAmÉUÉ amÁÖªÁr UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ºÀÄt¸É ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ CqÉ¥Àà £ÁUÀ±ÀmÉÖ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð ºÁUÀÆE£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: amÁÖªÁr EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉÖÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 725/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉÖÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ;-
¢£ÁAPÀ: 08/10/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà dlUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 52 J¸ïn UÉÆAqÀ ¸Á: PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÀvÀÄÛ @ zÀvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw dlUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À EªÀjUÉ PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 40 gÀ°è 4 JPÀÌgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ vÁ£É ¸ÁUÀƪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀ§Äâ ¨É¼É ¨É¼À¹zÀÄÝ ¤Ãj®èzÀ PÁgÀt PÀ§Äâ ¨É¼É ¥ÀÆw ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ F ªÀµÀðªÀÅ ¸ÀºÀ ªÀļɬĮèzÀ PÁgÀt AiÀiÁªÀ ¨É¼É ¨É¼É¹gÀĪÀÅ¢¯Áè. FUÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ amÁÖ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAQ£À°è ºÉÆ®zÀ ¨É¼É ¸À®ÄªÁV 50,000/- gÀÆ ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄ¼É E®èzÀ PÁgÀt ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV §gÀzÉ ºÁUÀÆ ºÉÆ®zÀ ¨É¼ÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁVHgÀ°è ¸ÀºÀ SÁ¸ÀV ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ F ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wÃj¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄ¼É E®èzÀ §gÀUÁ® ªÁvÀªÀgÀuÉ ¢AzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ ºÉÆA¢ fêÀ£ÀzÀ®è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÁåAQ£À ¸Á® ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV ¸Á®zÀ ¨sÁzɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 08/10/2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ¨Éë£À VqÀPÉÌ ºÀUÀÎ ¢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/09 PÀ®A 279,337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«í JPï :-
¢£ÁAPÀ 08/10/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. zsÀĪÀĸÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀÆ¥ÀZÀAzÀ ZÀªÁít ªÀ 55 ¸Á zsÁgÀdªÁrü vÁAqÁ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆêÀÄäPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CA¨É¸ÀAUÀ« PÀqɬÄAzÀ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J/39/ 4820 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DlƪÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß CmÉÆÃUÉ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÁUÀ ¦ügÁå¢vÀ¼À ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ GµÁ EªÀ¼ÀÄ DmÉÆ¢AzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ »A¢£À UÁ° GµÁ¼À JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃVzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà DmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.