October 22, 2009

DAILY CRIME UPDATE 22-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-10-2009

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 246/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-10-09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ¸Á: AiÀÄgÀAr EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 39 ºÉZï 7655 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀzÀ ¸Àé®à CAvÀgÀzÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ¥À®è« ¥ËæqÀ ±Á¯É JzÀÄgÀUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¨sÁªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ D²é¤ ºÁUÀÆ C¨ÁæºÀA EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ D²é¤ ºÁUÀÆ C¨ÁæºÀA E§âgÀÆ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÁÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 187/2009 PÀ®A 323,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 21/10/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀįɥÁà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁß ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á amÁÖ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀt¥Àw, ¸ÀAdÄ, gÁdÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼ÀªÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀwUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-10-09 gÀAzÀÄ 2400 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ mÉA¥ÀÆzÀ°è CQÌ ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ mÉA¥ÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ©zÀgï-ªÀÄ£ÁßKSÉý gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §UÀzÀ® vÁAqÁ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À gÉÆÃr£À §® ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄÄzÀ£Á¼À gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀ£À¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 21/10/2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ DtzÀÆgÀ ªÁr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀÄzÀÄgÉ ¥ÁªÀiïð ºË¸ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ C¥ÀjavÀ DgÉÆæAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ WÀÄlÄ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽwzÀÝ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄ ªÁºÀ£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀÄgÁªï vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà PÉÆAqÉ£ÉÆÃgï ¸Á. ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-10-2009 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ¸Á¬Ä ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà, §¸ï ¸ÀA PÉJ-33/2571 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á. ºÀÄqÀÄV. gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨ÁV®°è ¤AwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 158/09 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/09 PÀ®A 353, 323, eÉÆvÉ 34 L¦¹. :-
¢£ÁAPÀ 21-10-09 gÀAzÀÄ 0045 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ ºÉÆÃmɯï JzÀÄgÀÄUÀqÉ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹ - 1570 ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ EvÀgÉ ¹§âA¢ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÀäzï ±À¨ÉÃgÀ¥ÁµÁ, ¸ÉÊAiÀÄzï eÁ¥sÀgï C° gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß oÁuÉUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ CzÀgÀ°è CAiÀÄĨï£À£ÀÄß fÃ¥À£À°è PÀÄr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀzÀ°è CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 125/09 PÀ®A: 354, 302 L¦¹. :-
¢£ÁAPÀ 21-10-2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£À§¸Àì¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgï £ÁUÀzÁgÉ, 36 ªÀµÀð, ¸Á. zÉêÀt (JªÀiï.J¸ï) gÀªÀgÀ ¥Àwß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ ZÀ£À§¸ÀìAiÀiÁå FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀwßUÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÁÛUÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀĺÁzÉë EªÀ½UÉ vÉÆUÀj ºÉÆ®zÀ°è PÀvÀÄÛ »¸ÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀ¢AzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA 125/09 PÀ®A: 354, 302 L¦¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 315/09 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹. :-
¢£ÁAPÀ 21-10-2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ²æäªÁ¸À®Ä ºÀAZÀ£À ¸Á: PÀqÀ¥Á ¯Áj. £ÀA. J¦-03-JPïì-0956 £ÉÃzÀgÀ Qè£Àgï ¤rzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ DgïnN ZÉPï ¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ZÉPï ¥ÉÆøïÖ£À°è vÉÆÃj¸À®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï ¸ÀA. PÉJ-32/J¥sï-1220 £ÉÃzÀÝgÀ §¸ï ZÁ®PÀ E¨Áæ»A, EvÀ£ÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀȵÁÚfgÁªï FvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 34/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-
¢£ÁAPÀ 21/10/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà F±ÀégÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ©nÖ ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð eÁ-PÉÆý G-SÁ¸ÀV PÉ®¸À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ , ¢£ÁAPÀ 21/10/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ 1) ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ±ÁæªÀt ºÁUÀÄ 2) CgÀÄt vÀAzÉ F±ÀégÀ »ÃUÉ 3 d£À ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà D£ÀAzÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è FdÄ PÀ°AiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀgÀÄ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ §®ªÀAvÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà §ÄnÖ FeÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄƼÀÄV G¹gÀÄ UÀnÖ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.