October 25, 2009

DAILY CRIME UPDATE 25-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-10-20009

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/09 PÀ®A 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-10-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0500 UÀAmÉUÉ UÉÆïÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JA.J. ªÀÄÄTÃvï vÀAzÉ JA.J. ªÉÆûvï RÄgɲ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: eÉ.E. ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 5-3-214 UÉÆïÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ªÉÆzÀ®£Éà CAvÀ¹Ü£À°è EnÖzÀ MAzÀÄ J¯ï¦f ºÉZï¦ SÁ° UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgï C/Q gÀÆ. 1,400/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CAvÀ ¢£ÁAPÀ 24-10-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/09 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd J¦JA¹ PÀbÉÃjAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ QæµÀÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå §ZÁÑ, 36 ªÀµÀð, ¸Á ¥À£À¸Á® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß LzÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtÚ PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA¨Á E¸Ààl dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1275=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr CgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/09 PÀ®A 427, 448, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-10-2009 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀÄ vÀAzÉ ±ÉÃR C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ 2) C§ÄÝ® d°Ã® vÀAzÉ ±ÉÃR C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ. ¸Á: ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà JA.r ²gÁd vÀAzÉ JA.r. §²ÃgÀ CºÀäzï SÁ£À ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð G: ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ. ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 5-1-180 SÁf¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ° Cwà .PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¯Ánæãï PÉÆÃuÉ PÀqÀ« ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24/10/09 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.