October 20, 2009

Bidar District Daily crime update 20-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-10-2009

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/09 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/09/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAfªÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀ/22 ªÀµÀð G/MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ/PÀÄgÀ§ÄgÀ ¸Á/PÁPÀ£Á¼À vÀ£Àß ºÁUÀÆ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ DqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄʬĸÀ®Ä CqÀ«AiÀÄ°è ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÆ¥Á£À vÀAzÉ AiÉıÀéAvÀ ©ÃgÁzÁgÀ ¸Á/PÁPÀ£Á¼À, ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÉÆ¥Á£À ©ÃgÁzÁgÀ ¸Á/PÁPÀ£Á¼À, «£ÉÆzÀ vÀAzÉ zÉêÀgÁªÀ ©ÃgÁzÁgÀ ¸Á/PÁPÀ£Á¼À ªÀÄvÀÄÛ ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ¸ÉÆ¥Á£À ©ÃgÁzÁgÀ ¸Á/PÁPÀ£Á¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ CªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°èzÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÉ. CAvÁ EzÀÝ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 18/10/2009 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Àà PÉÆÃj ºÁUÀÆ E£ÀÄß £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¸ÉÃj ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 810 ºÁUÀÆ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 19/10/2009 gÀAzÀÄ 0145 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ GqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ gÀrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÀrØ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: GqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¸ÉÃj UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4200 ºÁUÀÆ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 19/10/2009 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Àà ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¸ÉÃj PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 550 ºÁUÀÆ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 19/10/2009 gÀAzÀÄ 2250 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ »¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄzÀ QgÁuÁ CAUÀr ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ PÁ¼É ºÁUÀÆ E£ÀÄß 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: »¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¸ÉÃj »¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄzÀ QgÀuÁ CAUÀr JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2070 ºÁUÀÆ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 19/10/2009 gÀAzÀÄ 0150 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ §¼ÀvÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: §¼ÀvÀ(©) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¸ÉÃj §¼ÀvÀ (§) UÁæªÀÄzÀ ®PÀëöät ±ÉÃlUÁgÀ ºÉÆÃl® JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1015 ºÁUÀÆ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.