October 19, 2009

DAILY CRIME UPDATE 19-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-10-2009

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 18/10/09 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄgÀÄ gÉÆÃqï ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà §AzsÀÄ ªÀ 32 ªÀµÀð G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á WÉÆÃqÀA¥À½ ªÀÄvÀÄÛ F±ÀégÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ §AzÀÄ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ¸Á// WÉÆÃqÀA¥À½î EªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ½®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV MAzÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ £ÀA. J¦-29/ JZÀ-3952 gÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÆä «¹Ì 180 JAJ¯ïzÀ 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q.2304/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁlPÁÌV CªÀgÀ ¸ÀéUÁæªÀÄ WÉÆÃqÀA¥À½îUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 17/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/10/09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà PÁPÀ̽ªÉÄÃj ªÀ 50 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, G// nÃZÀgÀÀ ¸Á ¸ÉÆ£Àß eÁ//eÉêÀVð f// UÀÄ®âUÀð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ M§â£É ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ FvÀ¤UÉ UÀĪÉÄä UÁæªÀÄzÀ°è £ÉAlgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ «ÄãÁQë eÉÆvÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÀ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÀÄÝ 1 ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ C°èAiÉÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀAvÉÆõÀ FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ «¥ÀjÃvÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ CzÀ£Àß ¸ÀgÀPÁj ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÁ¹ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ 17/10/09 gÀAzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ DUÀĪÀAvÀºÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ QÃl£ÁµÀPÀ O¶zÉÝ ¸Éë¹zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ ¸ÉÃj¸À¯ÁV aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 17/10/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ªÀÄævÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 310/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 18/10/09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀdgÀvï ©¯Á® vÀAzÉ ¹gÁeÉƢݣÀ ¸ÀºÉç ¸ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ-23 ªÀµÀð G- MPÀÌ®vÀ£À eÁ- ªÀÄĹèA ¸Á-ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÀ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀ®Ä vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/E-6970 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁºÉ-9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á§zÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄqÀV ²ªÁgÀzÀ PÀAmÉ¥Áà zÁ£À¥Àà£ÉÆÃgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA PÉJ-39/6808 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽f¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjtªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. rQÌ ªÀiÁrzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¹zÉà ¤°è¸ÀPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 18/10/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ alUÀÄ¥Áà UÁæªÀÄzÀ £ÁgÀzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CdÆð£À ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ ¸Á:alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 325 gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 18/10/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0030 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ZÀ¼ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è£À ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà vÀqÀ¥À½î ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ ¸Á: ZɼÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1580 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 18/10/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0300 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ªÀgÀTAr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è£À «.J¸ï.J¸ï.J£ï ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 8 d£ÀgÀÄ ¸Á: ªÀgÀTAr UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 950 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 236/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 18/10/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0120 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL C¥ÀgÁzsÀ gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ¨sÁ°Ì J¦JA¹ ªÀiÁPÉðl PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¸ÉÃj ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 17900 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 6 ªÉƨÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 237/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 18/10/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0300 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL C¥ÀgÁzsÀ gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ J¸ï© mÉAl ºË¸À PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¨Á¯Áf ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¸ÉÃj ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 9210 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ