October 27, 2009

DAILY CRIME UPDATE 27-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-10-2009

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA. 247/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-10-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÄUÁð¯Á® vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄ ±ÀªÀiÁð ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀtÂÚ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, AiÀiÁ ¢£ÁAPÀ 25-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ qÁ: ¸ÀĤî vÀ¥Éì EªÀgÀÄ ¥sÉÆ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ ¢£ÁAPÀ 26-10-09 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ©ÃzÀgÀUÉ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ägÁªÀ£ÀÄß PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,00,000/- gÀÆ 2] 90 UÁæA §AUÁgÀzÀ 4 §¼ÉUÀ¼ÀÄ C.Q 90,000/- 3] 30 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ C.Q 30,000/- 4] 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃl C.Q 10,000/-MlÄÖ 2,30,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 24/25-10-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 245/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ B 26/10/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ¸ÉÃlªÁf ¸Á : eÉÆò £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ B 25,26/10/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀUÀqÀzÀ ±ÉrØ£À CAUÀrAiÀÄ »A¢£À vÀUÀqÀ JwÛ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV 1) vÁªÀÄæzÀ vÁlÄUÀ¼ÀÄ 15 PÉ.f CQ 6000=00 2) »vÁÛ¼É vÁlÄ 10 PÉ.f 3500=00 3) »vÁÛ¼É §ÄnÖ 20 PÉ.f C.Q 7500=00 4) dªÀÄð£À vÀªÁ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁ¬Ä 10 PÉ.f C.Q 1600-00 »ÃUÉ MlÄÖ 18600=00 ¨ÉïɪÀżÀî ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 244/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ B 26/10/2009 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ gÀeÁPÀ«ÄAiÀiÁå «ÄzÉð ªÀAiÀĸÀÄì 18 ªÀµÀð eÁ B ªÀÄĹèA G B DmÉÆà jPÁë ZÁ®PÀ ¸Á B ZÀÄr UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÉªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 26/10/2009 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀzÀÄÎgÀÄ ¹éÃl ºË¸À JzÀgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ ¥sÀPÀÄæ¢Ý£À ºÁUÀÄ vÁ°Ã§ vÀAzÉ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå E§âgÀÄ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¦üÃPÀ dUÀ¼À ©r¹®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¥sÀPÀÄæ¢Ý£À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¦üÃPÀ EªÀjUÉ “ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ JPÉ £ÀqÀÄªÉ §gÀÄwÛ CAvÁ J¯Éè MAzÀÄ ¸ÉÃ§Ä ºÀtÂÚ£À ¨sÀArAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ ¸ÉÃ§Ä PÉÆAiÀÄĪÀ §vÁ¬Ä vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ vÉÆgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/09 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-10-09 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ªÀi˯Á£À vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ WÉÆqÀªÁr ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: qÉæöʪÀgï ¸Á: qÁPÀļÀV EªÀgÀÄ qÁPÀļÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ±Á¯Á ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß MAzÀÄ ªÁå£ïzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀ¹A vÀAzÉ C¨Áâ¸À° «ÄÃgÀ¸Á§ªÁ¯É ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð ¸Á: MvÀV ¸ÀzÀå C«ÄÃgÁ¨ÁzÀªÁr ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ ªÀÄĸÁ vÀAzÉ ªÀĹÃzÀ¸Á§ ¦ÃgÀeÁzÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: «ÄÃgÀUÀ£À½î vÁ : ¤®AUÁ f: ¯ÁvÀÄgÀ (JªÀiï.J¸ï) E§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ J ªÀÄUÀ£É »AzÉ zÀĨÁ¬ÄUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÀtªÀ£À£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆÃqÀÄ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26/10/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀ¹A vÀAzÉ C¨Áâ¸ÀC° «ÄÃgÀ¸Á§ªÁ¯É ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: «zsÁåyð ¸Á: NvÀV ¸ÀzÀå C«ÄÃgÁ¨ÁzÀªÁr EªÀgÀ vÁ¬Ä ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄ aPÀÌ¥Áà ªÀÄĸÁ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ ªÀi˯Á£Á¸Á§ vÀAzÉ ªÀĸÀÛ£À¸Á§ WÉÆÃgÀªÁr ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: qÁPÀļÀV EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃgÀzÉñÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ® §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß §¼À¹ ºÉÆÃgÀ zÉñÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 26-10-09 gÀªÀÄzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ C«ÄÃgÁ¨ÁzÀªÁrAiÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÀi˯Á£Á EvÀ¤UÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌ¥Áà PÉÆlÖ ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆÃqÀĪÀÅ¢zÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ ºÉÆÃV PÉüÀÄ CAvÁ ¦ügÁå¢UÉ JqÀ vÉÆqÀgÀAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĸÁ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ PÀaÑzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ B 26-10-09 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ DZÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀABPÉJ-32 PÀÆå 4772 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¨ÉÆüÀ£ÀªÀgÀ 23 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ºÀ¼ÀzÀPÉÃj vÁ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ JzÀÄgÀĤAzÀ DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd ¸ÁCA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä DmÉÆà £ÀA.PÉJ-38 3087 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ gÁAUï ¸ÉÊqï¢AzÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ §®vÉÆqÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. JqÀUÀtÄÚ, JqÀ ºÀuÉUÀÆ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀAvÀgÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹:-

¢£ÁAPÀB 26-10-09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgï ªÀĺÁ«ÃgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÉÌöÊ ¯ÉÊ£ï ºÉÆÃmÉ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸Á ºÁ®»¥ÀàgÀUÁAªÀ vÁ¨sÁ°Ì mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-39 n-794-795 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ §¢¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÆä @ UÀAUÁA©PÁ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀ¼À£ÀÄß rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PɼÀUÉ ©¢zÀÄÝ CªÀ¼À ªÀÄÄRzÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀzÀ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.