October 21, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-10-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21-10-2010

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2010 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20-10-2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzsÀĪÀÄw UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ¹AUÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 17-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ a¢æ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è CªÀjUÉ ©.¦. ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ¯ÉÆà CxÀªÁ ®PÀªÁ DVzÀÝjAzÀ¯ÉÆà ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀzÉ f¯Áè C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¨É½UÉÎ 0630 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 299/2010 PÀ®A 341, 302, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/10/10 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲êÀgÁd vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÀÄqÀV EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ CdAiÀÄ @ ªÀÄÄ£Áå vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ zÉêÀgÁAiÀÄ ¸Á ºÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ JzÀÄj¤AzÀ NqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÀÄqÀV EªÀgÀ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÀÆ¥ÁzÀ dA¨É¬ÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É w«zÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉÆ¯É ªÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 19-10-2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉʯÁ¤ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ zÀªÉð±À ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, G: ºÉÆl® PÉ®¸À, eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á PÀªÀÄoÁuÁ EªÀgÀÄ ªÀÄeÁð¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ªÀÄ£ÁßKSÉý PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀƪÉÆ PÉJ-32/JA-3125 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹zÉ NrAiÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 300/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 20/10/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAzsÁå UÀAqÀ gÀ«ÃAzÀæ zÉñÀªÀÄÄR ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð G: ªÀiÁtÂPÀ ¥Àæ¨sÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è PÀèPÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á CªÀÄÈvÀ ©°ØAUÀ UÀªÁ¤ gÉÆÃqÀ ¥ÀgÀ¨sÀt (JªÀiï.ºÉZï) ¸ÀzsÀå ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀPÉÌ DmÉÆà £ÀA ¹.J£ï.¦-1235 £ÉÃzÀÝgÀ°è E£ÀÆß 4 d£ÀgÉÆA¢UÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨Á¢AzÀ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n,¹ rÃ¥ÉÆ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ »ÃrvÀ vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ C¥ÀWÁvÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆà ¸À»vÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 221/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀÄ« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 20-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¹zÀUÉÆÃAr EªÀgÀÄ PÀĽvÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ jAiÀiÁ¸ÀvÀ C°è vÀAzÉ ªÁ»zÀ C°è zÀ¥sÉzÁgÀ ¸Á C®ÆègÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39.JZï 1794 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ©zÀÝzÀ JªÉÄäUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 196/2010 PÀ®A 379 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/10/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÁæªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà DtzÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¨sÁ°Ì. EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 18-19/10/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ PÀgÉAmï ªÉÊgÀ C.Q. 15000/- gÀÆ. AiÀĵÀÄÖ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.