October 12, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 12-10-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 12-10-2010

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2010 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10/10/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ºÀqÀ¥ÁzÀ ªÀAiÀÄ: 40 ¸Á UÁzÀV ¸ÀzÀå UÀÄ®âUÁð EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ºÀqÀ¥ÁzÀ ¸Á UÁzÀV ¸ÀzÀå UÀÄ®âUÁð EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ E¢ÝzÀÄÝ SÁ¸ÀV ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁj aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè »ÃVgÀ¯ÁV ¢£ÁAPÀ 10/10/10 gÀAzÀÄ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl £ÁµÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï UÀÄ£Éß £ÀA 22/2010 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10/10/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸ÁªÉÆ¢Ýãï vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð G: ¸ÀºÀgÁ mÁæªÉ¯ïì ZÁ®PÀ ¸Á vÁd PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ jAiÀiÁeÉÆâÝÃ£ï ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð G: 8£Éà vÀgÀUÀw «zsÁåyð EªÀ£À ±Á¯É gÀeÉ EzÀÝjAzÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è J®è PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è ¢£ÁAPÀ 11/10/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À ¯Á¯ï vÀ¯Á¨ï PÉgÉAiÀÄ°è ±ÀªÀªÁV PÀAqÀÄ §gÀÄvÁÛ£É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 161/2010 PÀ®A 498(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11/10/2010 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ¸ÀÆzÀC° vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ : 46 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: CVß±ÁªÀÄPÀ ¥ÉÃzÉ ¸Á ¥sÉÊAiÀÄd¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ AiÀiÁ¸À«ÄÃ£ï ¥sÁwªÀiÁ EªÀ¼À UÀAqÀ DgÉÆæ ±ÉÃPï d¯Á¤ vÀAzÉ ±ÉÃPï CºÀäzÀ CVß±ÁªÀÄPÀ oÁuÉ OgÁzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè ¤£ÀßUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ AiÀiÁ±À«Äãï EªÀgÀÄ QÃgÀÄUÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ¼É aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 287/2010 PÀ®A 504, 304 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11/10/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁåªÀÄ®¨Á¬Ä UÀAqÀ ¢UÀA§gÀgÁªÀ PÀÄgÀ¯ÉÃPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: ºÀqÀ¥ÀzÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¹AUÀ gÁd¥ÀÆvÀ ¸Á ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ JzÀgÀÄ §zÀÄgÁVzÀÄÝ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 210/2010 PÀ®A 498 (J) 504, 506 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ : 11-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà ¨sÀgÉrØ ªÀAiÀÄ: 30 ¸Á C®ÄègÁ EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¨sÀgÉrØ G: ¯Áj qÉæöʪÀgï ¸Á C®ÄègÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¢£Á®Æ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉ §qɪÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀ ¸À»ÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 211/2010 PÀ®A 78 ( 3) PÉ.¦ DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 11-10-2010 gÀAzÀÄ 0915 gÀAzÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀwÃxÀð «zsÁå¦ÃoÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ aÃn DqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä «oÀ×® vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà »¯Á®¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á zÀħ®UÀÄAr JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 275 gÀÆ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¥É£ï C£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2010 PÀ®A 324, 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-10-2010 gÀAzÀÄ 1550 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzï d«ÄÃgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï §¹gÉÆâݣï£À ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G : ªÉÄPÁ¤Pï, ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¸ÀzÀå ¹¢ÝvÁ°ÃªÀiï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¨Á¼ÉºÀtÄÚ ªÀiÁgÀĪÀ §Ar ºÀwÛgÀ ºÀtÄÚ PÉýzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è C¥ÀjavÀ ¨Á¼É ºÀtÄÚ ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝ ¨sÀArAiÀÄ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀÆPÀzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 11/10/2010 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫µÀÄÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÆw ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð ¸Á ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) ªÁr EªÀgÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA J¦-11/JPÀì-8660 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/10/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀªÉÄÃAzÀæ¹AUÀ vÀAzÉ ºÀgÀ¥ÀÄ®¹AUÀ ZËzÀj ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð ¸Á ¦¯Á¤ gÁdå¸ÁÜ£À ¸ÀzÀå vÉÆqÀUÀ®è §¼Áîj EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ PÀA¥À¤AiÀÄ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ°AUÀ¥Áà ¥Ánïï EvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï-06/J¹ 6572 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 09/10/2010 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ zsÀ£ÀÆßgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 147/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 11-10-10 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á ªÀÄ£Àß½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉAqÀw CA§ªÀiÁä EªÀgÀ eÉÆvÉ ±ÀªÀĵÉÃgï £ÀUÀgÀ¢AzÀ DgÉÆæ «Ä¤qÉÆÃgï £ÀA: PÉJ-32/7388 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀ£ÀªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 166/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 11/10/10 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà zÀÄPÁ£ÀzÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á ªÀiÁqÀUÀƼÀ EªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÀWÀÄ DmÉÆà jPÁë £ÀA PÉ.J-39/4158 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀiÁqÀUÀƼÀ-alUÀÄ¥Áà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄZÀPÀÄj gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆà jPÁë£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ºÁUÀÄ EvÀgÀ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DgÉÆæ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.