October 27, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-10-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27-10-2010

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-10-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà zÁ¸ÀgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆ®è, ¸Á: ªÀÄÄqÀ© ªÁr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà zÁ¸ÀgÉ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄqÀ© ²ªÁgÀzÀ ¨ÉÆãÀPÉÃgÉ AiÀÄ°è JªÉääUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖ PÀ¼Àa PÉgÉAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ¤Ãj£À D¼ÀzÀ°è ¹®ÄQ ¤Ãj£À°è DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 33/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ zË®¥Áà azÁPÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ¹¹ð [J] EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃV vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ªÀÄUÀ ¸ÁְãÀUÉ ¨sÉÃnAiÀiÁV £À£ÀUÉ zsÀUÉ DUÀÄwÛzÉ £Á£ÀÄ PÀÄ®PÀtÂðAiÀĪÀgÀ vÉÆlzÀ ¨Á«UÉ ºÉÆV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆV ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆV DPÀ¹äPÀªÁV eÉÆ° ºÉÆV ¨Á« ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀÄÄvÀÛªÀÄä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ azÁPÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ¹¹ð [J] EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 200/2010 PÀ®A 109, 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(111) PÉ.¦.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/10/2010 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, 3) w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ J®ègÀÄ ¸Á : ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß §¤ß §¤ß MAzÀÄ gÀÄ¥Á¬ÄUÉ 100 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gɬĹj CAvÁ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ J¸À.JZÀ. eÉUÀgÀPÀ® ¦.L. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ` 1520/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀ MAzÀÄ ¯ÁAUÀ ¥ÀzÁäªÀw £ÉÆl §ÄPÀ ºÁUÀÄ CzÀgÀgÀ°èzÀÝ PÁ§ð£À ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj aÃn §gÉAiÀÄ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¨Á® ¥ÉãÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ PÁ¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: WÉÆÃgÀªÁr, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄ WÀÆgÀªÁrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä UÉÆÃPÀļÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §¹ì£À zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/JZï-9617 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ°£À ªÉÆüÀPÁ°£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 169/2010 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-8-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄPÀ§Æ®¥Á±Á vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀĺÉvÀ§, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ EArAiÀÄ£ï UÁå¸ï ¹°AqÀgÀ C.Q. 1000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 26-10-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ C°A ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ CRÛgÀ, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ UÁå¸À ¹°AqÀgï ªÀ¸À¥Àr¹ PÉÆArgÀĪÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÁÛV oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÁå¸À ¹°AqÀgï UÀÄwð¹ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2010 PÀ®A 324, 504, 355 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ¸ÀAdÄ PÁgÀ¯ÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: ®Qëöäà £ÀUÀgÀ, vÁ: OgÁzÀ (©) EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CgÀÄuÁ EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¥ÀAqÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ¥ÀAqÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ ¤£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ KPÉ? §A¢¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ªÀÄvÀÄÛ C²è® ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß CgÀÄuÁ EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆeÉUÁV §A¢zÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÀ EPÉUÀÆ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ w½¹zÀ¼ÀÄ DUÀ ¸ÀAVÃvÀ FPÉAiÀÄÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæ gÁºÀÄ® EvÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ »ÃUÉ ¨ÉÊ¢gÀÄªÉ CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀAVÃvÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀåªÁV ªÀÄvÀÄÛ C²è® ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ, DUÀ »ÃUÉUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PɽzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß §®UÁ°£À°èzÀÝ ZÀ¥Àà°¤AzÀ ¸ÀAVÃvÀ FPÉUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÀƽ¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀ½UÀÆ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©Ã¹ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ºÉ½PÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 148/2010 PÀ®A 354, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/10/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «zÁåªÀw UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ²ªÀ±ÀnÖ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ, ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è EzÀÝ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ gÀWÀÆ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà ºËzÀSÁ¤ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvï, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EvÀ£ÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAUÉÊ »rzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ £ÀÆQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/10/10 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀåªÀw UÀAqÀ gÁd±ÉÃRgÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¸ÀAPÀµÀÖ ZÀvÀÄyð EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÉdAvÀ¯ï ¹¢Ý «£ÁAiÀÄPÀ UÀuÉñÀ£À zÀ±Àð£À PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d»gÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀrØ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀrØ UÁæªÀÄ¢AzÀ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ rQÌ ªÀiÁr UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £À 232/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 448, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzsÀ 1] ªÉÊf£ÁxÀ, 2] gÀvÀߪÀiÁ, 3] gÁdªÀiÁä, 4] ¯Á®¥Áà, 5] ¥Àæ±ÁAvÀ J®ègÀÄ ¸Á: PÉÆüÁgÀ(PÉ) EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð, ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ gÁqÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £À 231/2010 PÀ®A 498(J), 494, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ ²ªÀgÁd ±ÀgÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ±ÀgÀUÁgÀ EvÀ£À ºÁUÀÄ £À£Àß ªÀÄzÀå ¦æw ¥ÉæêÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd ±ÀgÀUÁgÀ E§âgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ M¦à £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üÃPÀgÀ ªÀÄzÀå ²ªÀgÁd ±ÀgÀUÁgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ ¥Á¥À£Á±À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä gÀªÀgÀÄ £À£Àß UÀArUÉ 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ gÀf¹Öçà ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 23-03-2009 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛêÉ. £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ CAzÁdÄ 8 wAUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ £À£Àß UÀAqÀ ²ªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ªÀiÁºÁzÉë, ªÉÄÊzÀÄ£À ¸ÀAvÉÆõÀ, £ÁzÀt CAdªÀiÁä, EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà, 2) ªÀiÁºÁzÉë UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Áà, 3) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà, 4) CAdªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Áà, 5) ¸À«vÁ @ vÀÄPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÁd J®ègÀÄ ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV E¯Áè ¤£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤r ºÁUÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ UÀAqÀ £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛUÀzÀ ºÁUÉ JgÀqÀ£É ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃqÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÆ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¦æPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2010 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-10-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¸Á: PÁqÀªÁzÀ xÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃmï ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛj §AzÀÄ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÉƪÀįÁ® vÀAzÉ ¥sÀvÉÆgÁªÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 03 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: PÁqÀªÁzÀ xÁAqÁ EªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2010 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÁ¯ÉÃdzÀ PÉÆuÉUÀ½UÉ C¼ÀªÀr¹zÀ 15 PÀ©âtzÀ ªÉAl¯ÉÃgïìUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà vÀAzÉ PÁªÀÄt¥Áà ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, G: ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ, ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃd (¨Á®PÀgÀ) ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A 504, 324, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-10-2010 gÀAzÀÄ UÉƯÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀ £ÀÆå mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠯ÉÊPÀ vÀAzÉ ¹gÁeï CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 5-4-39, zÀÄ®í£À zÀªÁðeÁ, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ªÉĺÀ§Æ§ qÉæöʪÀgÀ ¸Á: vÀ¯ÉÆÃr ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ ` 10/- PÉÊ PÀqÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwßzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁV, E£ÉÆߪÉÄä F jÃw ºÀt PÉýzÀgÉà fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.