September 30, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30-09-2010

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/10 PÀ®A 333,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¥Ánïï dĤAiÀÄgï EAf¤AiÀÄgï n.JªÀiï.¹. alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ CUÀ°PÀgÀt PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ¢AzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ ZËPÀ ªÀgÉV£À gÀ¸ÉÛ Cw PÀæªÀÄ ªÀiÁrzÀªÀgÀ PÀlÖqÀ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä gÉêÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉêÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ gÀªÀgÀÄ K EAf¤AiÀÄgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É PÀlÖqÀ ºÉÃUÉ vÉgÀªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÀ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ wêÀæ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ PÀgÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ®QëöäPÁAvÀ PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 01 £ÉÃzÀgÀ°èAiÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è FeÁqÀ®Ä ÁdPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ eÉÆvÉ 15-20 ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è FeÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ±ÀªÀªÀÅ ¥ÁvÁ¼À UÀrØ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨Á«¬ÄAzÀ vÀUÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/10 PÀ®A 143, 147, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ eÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¸ÉÆÃgÀ½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17-08-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîUÉ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£À£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Áà E§âgÀÄ ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ w½¹zÉãÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ £Á£ÀÄ ªÀÄÄPÀæªÀÄ EvÀ¤UÉ PÀgÉÃzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ JPÉ ºÉÆqÉ¢¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ ªÀÄÄPÀæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ CªÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°èzÀÝ d£ÀgÁzÀ ºÀQêÀÄ, ¦ügÉÆÃeï, ªÀfÃgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀgÀzÁgÀ EªÀgÉîègÀÆ ºÉÆqɬÄj ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀ¨ÉÃqÀj CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ F WÀl£ÉAiÀÄÄ C¯Éè EzÀÝ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÆ ¸ÀAvÉƵÀ vÀAzÉ ªÉÊeÉÃ¥Áà ®PÁÌ ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr dUÀ¼À ©Ãr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/10 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1745 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ ¨Á®ªÀiÁä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ M§â LZÀgÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA. J¦-09 ªÁ¬Ä-5549 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁPÀzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ DAiÀiÁ vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢¬ÄAzÀ §mÉÖ vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÁßSÉýî PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ²æêÀÄw a£ÀߪÀiÁä UÀAqÀ ©üêÀÄuÁÚ qÀƪÀÄPÀwÛ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁw Qæ±ÀÑ£À ¸ÁB ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀ¼À ªÉÄÃ¯É mÉA¥ÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁr ©¢ÝzÀjAzÀ a£ÀߪÀÄ EªÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. DgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/10 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¹¦L £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ WÀnÖ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ¹PÀ̪ÉÄÃgÉUÉ M§âªÀåQÛ PÀĸÀĪÀÄUÀ°èAiÀÄ°è d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹¦L gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀĸÀĪÀÄUÀ°èUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁUÀ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀĸÀĪÀÄUÀ°èAiÀÄ°è gÀ²ÃzÀ«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÀÝ ¥Á£ÀqÀ¨Áâ JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±À¦üAiÉÆâݣï vÀAzÉ ±ÀªÀĸÉÆÃ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-3-69, PÀĸÀĪÀÄUÀ°è ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É 1430 UÀAmÉUÉ zÁ½ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ MlÄÖ gÀÆ. 1,760/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ 4 ªÀÄlPÁ aÃn¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á®¥É£À d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæ ºÁUÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®zÉÆA¢UÉ 1545 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/10 PÀ®A 143, 147, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀªÀÄäuÁÚ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á// PÉÆqÀA§® gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/09/2010 gÀAzÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zsÀ£À¥Àw vÀAzÉ vÀªÀÄäuÁÚ CªÀ£À ºÉAqÀw ¥ÀÄvÀ¼ÀªÀiÁä ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¥ÀÄmïgÁd, ªÀĸÉÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÁ gÀªÀgÉ®ègÀÆ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ zÁj vÀgÀÄ© CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CzÀ®èzÉ vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÆ ¸ÀºÉÆÃzÀjAiÀÄjUÀÆ ¸ÀºÀ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/10 PÀ®A 448, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÉêÀt¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ºÀÆUÁgÀ ¸Á// £ÀUÀgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÁqÀð £ÀA 4 gÀ°è ªÀÄ£É £ÀA 4-39 DVgÀÄvÀÛzÉ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ alUÀÄ¥Áà ªÀÄÄSÁå¢üPÁj ±ÀA¨sÀÆ°AUÀ zÉøÁ¬Ä ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ E£Àì¥ÉPÀÖgï D£ÀAzÀ¥Áà, eÉ.E. «£ÁAiÀÄPÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ eÉ.¹.¦. vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É PÉqÀĪÀ®Ä ZÁ®£É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ vÁ£ÀÄ vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢gÀÄvÁÛgÉ EvÁå¢ CAvÀ °TvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/10 PÀ®A 333, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¥Ánïï dĤAiÀÄgï EAf¤AiÀÄgï n.JªÀiï.¹. alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ CUÀ°PÀgÀt PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ¢AzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ ZËPÀ ªÀgÉV£À gÀ¸ÉÛ Cw PÀæªÀÄ ªÀiÁrzÀªÀgÀ PÀlÖqÀ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä gÉêÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉêÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ gÀªÀgÀÄ K EAf¤AiÀÄgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É PÀlÖqÀ ºÉÃUÉ vÉgÀªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÀ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ wêÀæ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/10 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 29-09-10 gÀAzÀÄ 1720 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀªÀÄ®ªÀiÁä UÀAqÀ ¯ÉÃl PÀȵÀÚ¥Áà PÀªÀ¯ÉÃgÀ ¸Á: £ÀgÀUÀgÀ ªÉƺÀ¯Áè ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §mÉÖ MUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£À ªÀÄUÀ ZÉAzÀæPÁAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁrUÉzÁgÀgÀ ¨ÁrUÉ ºÀt ¤ÃqÀĪÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ°AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 273/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/10 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA KA-32/F-1015 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ UÀÄ®âUÁð¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è vÀAzÀÄ ¸ÁÖAqÀUÉ vÀAzÀÄ ºÀaÑzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸Àì¤AzÀ PÀAqÀPÀÖgÀ ºÁUÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ PÉüÀV½zÀÄ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj §¹ì£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ¤®ðPÀëöå¢AzÀ MªÀÄä¯Éà »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝt PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ ¦ügÁå¢ ²æà vÁeÉÆâݣï vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâݣï ZÁ®ªÁ¯É ªÀ-28ªÀµÀð G-MPÀ̮ģÀ ¸Á-PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀgÀ vÁ¬Ä ªÀĪÀÄįÁ©Ã EvÀ½UÉ rQ̪ÀiÁrzÀjAzÀ §® ªÉÆüÀPÁ® ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/10 PÀ®A 147, 148, 448, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 28/09/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ «dAiÀÄPÀƪÀiÁgÀ ¸Á/ PÀnÖvÀÄUÁªÀ EªÀjUÉ CgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ PÀnÖvÀÄUÁªÀ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/10 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/09/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á/ PÀnÖvÀÄUÁªÀ EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr §gÀĪÁUÀ CgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ «dAiÀÄPÀƪÀiÁgÀ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á/ PÀnÖvÀÄUÁªÀ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¸ÉÃj ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢vÀ½ÃUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀiªÁV zÁj vÉqÉzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀÆQzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ CªÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/10 PÀ®A 504, 506, L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 28/09/10 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw vÀļÀ¸ÉªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄjAiÉÄ¥Áà ¸Á:ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁtUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀƨÁ UÀAqÀ gÁd¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J gÀAr ¨sÀƸÀr ¤£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢AzÀ KPÉ ºÀÆUÀÄwÛ¢Ý F PÀqÉ zÁj E¯Áè CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/10 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¹¦L £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ WÀnÖ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ¹PÀ̪ÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj dƤAiÀÄgï PÁ¯ÉÃeï (¨ÁAiÀiïì) ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥sÀÄl¥ÁvÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆAzÀUÉ vÀªÀÄä PÁAiÀÄð®AiÀÄ¢AzÀ 1715 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ ¹¢Ý vÁ°ÃªÀÄ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj dƤAiÀÄgï PÁ¯ÉÃeï (¨ÁAiÀiïì) ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä UÉÃl£À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄPÀ§Æ¯ï CºÀäzï vÀAzÉ ¨Á§Ä «ÄAiÀiÁå 35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-77-04, ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀiï ©ÃzÀgÀ. 2) gÀhÄÄ®¥ÉPÀgï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï C«ÄÃgÀ C° 55 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA. ¥sÀ¤ðZÀgï PÉ®¸À, ¸Á: ¨ÁªÀaðUÀ°è ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ zÁ½ªÀiÁr CªÀgÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 18,195=00, 20 CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 2 ¨Á®¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÉƨÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/2010 PÀ®A 324, 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/10 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ ²ªÁf ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: RÄzÁA¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÀÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 28/09/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ EgÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ CtzÀÆgÉ, 2) ¥ÀÄ£ÉߪÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ 3) gÀWÀÄ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ªÉÄÃvÉæ, 4) CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀiÁ ªÉÄÃvÉæ J®ègÀÆ ¸Á: RÄzÁA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2010 PÀ®A 341, 324, 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/10 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw FgÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: RÄzÁA¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÀÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/09/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢Ý ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ ²ªÁf ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: RÄzÁA¥ÀÆgÀ 2) ²ªÁf vÀAzÉ °A¨Áf ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: RÄzÁA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/10 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀjªÁgÀ zsÁ¨Á JzÀÄgÀUÀqÉ MAzÀÄ ¥sÀ¯ÁðAUÀzÀ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀgÀ PÀqÉUÉ ªÀÄÄR ªÀiÁr ¯Áj ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ¥sÁgÀÄPÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: ¯Áj £ÀA PÉ.J-32J4961 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÁ¸ÀgÀ ¹¹ð vÁ: ¤®AUÁ (JªÀiï.JZï. ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ (»A¢¤AzÀ) lªÉÃgÁ PÁgÀ £ÀA JªÀiï.JZï-12 r.JªÀiï.5167 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ »A¢£À §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ PÁj£À JgÀqÀÄ mÉÊgÀUÀ¼À ¯Áj£À ªÀÄzsÀåzÀ°è ¹QÌ ©¢gÀÄvÉÛzÉ. lªÉÃgÁ PÁj£À ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̽fÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÀUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠥Á¥ÀÄ vÀAzÉ ±ÀjÃ¥sÀSÁ£À ªÀAiÀÄ :24 ªÀµÀð G:¥ÀjªÁgÀ zsÁ¨Á ªÀiÁ°ÃPÀ eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: ±ÉÃPÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ©ÃzÀgÀ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/10 PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30/09/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥Ánî ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 29-30/09/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À UÉÆÃqÉ Kj ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀÄ JgÀqÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.18000/- ºÁUÀÄ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 130 UÁæA CAQ. gÀÆ.1,56,000/- ºÁUÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ J£ï 73 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ CA.Q. gÀÆ.14,500/- PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ºÀÄqÀÄPÀ®Ä ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ