September 1, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 01/09/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 01/09/2010

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 31/08/2010 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀ¥Áà ªÁUÉà ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á ®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ®R£ÀUÁAªÀ PÁPÀ£Á¼À ¹ªÉÄAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ 1) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÁUÉà 2) ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÁUÉà E§âgÀÄ ¸Á ®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄ ¤£Àß ºÀwÛgÀ §ºÁ¼À gÉÆÃPÁ EzÉ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ ¨É£À°è PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 177/2010 PÀ®A 332 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 31/08/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà gÉÆmÉÖ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ ZÁ®PÀ/¤ªÁðºÀPÀ £ÀA : 618 OgÁzÀ r¥ÉÆ ¸Á ºÁ®ºÀ½î EªÀgÀÄ §¸À £ÀA : PÉJ-38-J¥sÀ-329 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°Ì - OgÁzÀ ªÀiÁUÀðzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁºÀzÉêÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ vÉÆUÀ®ÄgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ : PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á zÁqÀV EªÀgÀÄ nPÉmï «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ GAlĪÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 420, 504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 31/08/2010 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¸Á©ÃgÀ vÀAzÉ ¸À°ªÉÆâݣÀ PÀÄA¨ÁgÀPÀÄAn ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á zÀ¸ÀÛVgÀ ªÉƺÀ¯Áè alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ DgÉÆæ gÀhÄƪÀiï ªÉƨÉʯï CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ gÀ¦üÃPï vÀAzÉ E¨Áæ»A vÀA¨ÁPÀªÁ¯É EªÀgÀÄ gÀhÄƪÀiï ¸ÀÄ¥Àgï ¹ÌêÀiï vÉUÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¹ÌªÀiï£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ qÁæ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA§gÀ 168 §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj ¥ÉæöÊeï §UÉÎ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 31/08/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄgÀÆgÉ ªÀAiÀÄ : 32 ¸Á ¹zÉÝñÀégÀ ªÁr EªÀgÀÄ PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß w¥ÉàAiÀÄ°è ºÁQ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ²ªÀ§¸À¥Áà ªÀÄgÀÆgÉ, E£ÀÆß E§âgÀÆ ¸Á ¹zÉÝñÀégÀ ªÁr EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÀ¸ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2010 PÀ®A 341, 323, 504, 506 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 31/08/2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ²ªÀ§¸À¥Áà ªÀÄgÀÆgÉ, E£ÀÆß E§âgÀÆ ¸Á ¹zÉÝñÀégÀ ªÁr EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ w¥ÉàAiÀÄ°è DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄgÀÆgÉ ªÀAiÀÄ : 32 ¸Á ¹zÉÝñÀégÀ ªÁr EªÀgÀÄ §AzÀÄ PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ºÁQ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ w¥Éà eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 133/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 31/08/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ WÁ¼É¥Àà, 70 ªÀµÀð ¸Á CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ UÁA¢UÀAeï¢AzÀ-CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/E-1278 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄzÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2010 PÀ®A 279, 337, L¦¹, eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 31/08/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð G: PÀÆ° ¸Á eÁ£Á¥ÀÄgÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ PÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ gÀ¨Á⤠»gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/, ºÉZï.-6720 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀÄAzÀgÀ¨Á¬Ä EªÀjUÉ mÉÆAPÀPÉÌ ºÁUÀÆ §®UÉÊ QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 31/08/2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¤éÃgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ SÁéeÁ CºÀäzÀ dªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 37ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á T¯Áè UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÉÆìģÉÆâݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ §qÉSÉÃvÀªÁ¯É, ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á T¯Áè UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §AzÀÄ DªÁZÀåªÁV ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 142/2010 PÀ®A279, 337, 338, L.¦.¹ eÉÆvÉ 177, 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 31/08/2010 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï gÀ«AzÀæ vÀAzÉ J£ï ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: QgÁt CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á ªÀÄ£É.£ÀA 2-5-47 ¨sÀgÀvÀ £ÀUÀgÀ G¥Àà¯ï Dgï, Dgï, f¯Áè ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J.¦) EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ-9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 1) ²ªÁf ¯Áj £ÀA J©n-1771 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ZÀgÀPÀ¥À½î 2) ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgÀ ±ÉÃR LZÀgÀ mÉA¥sÀÆ £ÀA JªÀiï.ºÉZï.Dgï-2300 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á §Që »¥ÀàgÀUÁ (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2010 PÀ®A 324, 504, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 31/08/10 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ UÁAiÀi¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ¸ÀįÁÛ£À ¸Á§ d®¹AUï ªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð G: ¸ÉÃAnæAUÀ PÉ®¸À ¸Á ¤uÁð EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ UɼÉAiÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀĮۣÀ ¸Á§ ªÀfÃgÀ C° d®¹AUï ªÁ¯É ¸Á ¤uÁð EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀĤUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÀÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2010 PÀ®A 366 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 31/08/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄÄzÀÝgÀrØ ¸Á ¨ÉãÀ aAZÉÆý EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÁjÃPÁ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄzÀĪÉà PÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄjUÉ PÉÆlÄÖ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. ¦üAiÀiÁð¢ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ : 30/08/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J¸ï.©.L. ¨ÁåAQ£À PÀèPÀð «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.