September 12, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 12-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 12-09-2010

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11/09/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀÄÈvÀ ªÀiÁ±Àð£À vÀAzÉ ²æäªÁ¸À ªÀÄÄvÀAV ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, G: «zsÁåyð, ¸Á §gÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄA¢£À «zÁå¨sÁå¸ÀPÁÌV ºÀt zÉÆgÉAiÀÄÄwÛ¯Áè JAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdªÀiÁä UÀAqÀ zÁæ«qÀ ªÀÄÄvÀAV ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á §gÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 504, 324 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11/09/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ CqÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÀA¢PÉÃgÁxÁAqÁ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ vÀAzÉ ºÉÆ® Rj¢¸À®Ä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ZÀªÁít ºÁUÀÄ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: qÉÆÃtUÁAªÀ ªÁr xÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄQð xÁAqÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 158/2010 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11/09/2010 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl eÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð, G: ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-25, J¥sï-786 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: eÁzÀªÀ ªÁr vÁ f G¸Áä£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É SÁAqÀ¸Áj ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ RÄgÉù ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-24, J¥sï- 7085 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ªÀÄgÀÄqÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢À ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁr, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV MAzÀÄ D®zÀ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ ºÁ¤UÉÆüÀUÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«í DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 11/09/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¦ÃPï vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ±ÀºÁ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ZÀºÁ CAUÀr ¸Á PÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀ vÀAzÉ SÁeÁ«ÄÃAiÀiÁå vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸Á§ EªÀgÀÄ DgÉÆæ ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ gÁeÁgÁªÀÄ ¸ÀÄgÀmÉ lAlA £ÀA PÉ.J 38/3736 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ lAlA ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ MªÀÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÁºÀ£ÀzÀ UÁ°AiÀÄÄ CªÀgÀ PÁ°£À ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ PÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 135 PÀ®A PÀ®A 290, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11/09/2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ²ªÀgÁd ºÀ®UÉ£ÉÆgÉ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á ±ÉªÀIJgÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ AiÉÄøÀÄzÁ¸À vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 9 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ zÀ£À PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV mÁæ£Àì ¥sÁgÀA PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Jj «zÀÄåvï vÀUÀÄ° CªÀ£À ºÉÆPÀ̽UÉ «zÀÄåvï ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è£À PÀgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢gÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 208/2010 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11/09/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ zÉêÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð ¸Á ªÀÄ.£ÀA:8-10337 zÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04-09-2010 jAzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀPÁÌV UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ : 11-09-2010 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁgÁzÀ°ènÖzÀ §AUÁgÀ, ¨É½î ªÉÆèÉʯïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ C. Q : 4,22,500/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 185/2010 PÀ®A 279. L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 11-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 03:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÁzÁ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ²AzÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð G: ¯Áj QèãÀgï eÁ : zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á ¯ÁA¨ÉÆÃmÁ vÁ ªÉÆúÀ¼À f ¸ÉÆïÁ¥sÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ EzÁÝUÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ 1) zÉÆÃtZÁAiÀÄð ¯Áj ZÁ®PÀ £ÀA PÉ.J 32 J 8344 2) ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ © ±ÁæªÀt¯Á¯ï PÁgï ZÁ®PÀ £ÀA J¦ 09 J.J¸ï. 8880 ¸Á J¯ï.© £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.